background image
MF5DVD
§ËÕßà DVD/CD µ`,Õ
XV-MF5
­",æß
S-MF5
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
CRT_MF5Thai_P1_14
26/6/06, 2:03 PM
1
Black


background image
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°ø¥Y¥
¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'
TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"
`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ
`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë¡'
§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"
¡' ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥ø¥Y¥µàÕÿ§§¥â
§"µÕ
Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"ªàÕ¬,,ÀâÕÿª°å'È,¥ ÀÕ
§«"¡TMÈ ·­Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" (Õ¬à"ßTMà À¬Õ°È"
ÀÕ·®°--¥Õ°¡â) «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬
®"°øÀ¡â ÀÕø¥Y¥
§"µÕ
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß ,,ÀâÕà""¬­Õ'¬¥
,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß
°­· ø¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­»
ÀÕæÈ'Ë ,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë
®­,,TMâÕÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230V ÀÕ
120V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß":
+5
°C - +35°C (+41°F - +95°F); âÕ¬°«à" 85%RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ'Ë¡'°"
­"¬Õ"°"»¡à¥' µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß (ÀÕ
¡'· ßø®â")
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 10 ´¡. ®"°¥â" 10 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
10 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
§"µÕ
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"
­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß" ·­
æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â TMàÕß
­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê (Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à") ÀÕ§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"
«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢ÁßÀÕµ'¬ß,´ø"
¢âÕ§«­«--ß
TMàÕß '¬¢Õß",æßÀà"'ÈÕ"®°àÕ,,Àâ°`¥ °­· øøÑ"'˪ì
Õ--µ"¬ ¥--ß--ÈæËÕªÑÕß°--°"Y°øøÑ"TMÁÕµ ¡ËÕà"TMËÕ¡µàÕ/
Õ¥ "¬",æß Õ¬à"®--µß à«'Ë¡à¡'©«Àÿâ¡,,¢­'ˬ--ß¡à
¥âÕ¥ª--Í°
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
µ"·Ààß: ¥â"À--ߢÕßµ--«§ËÕß
CRT_MF5Thai_P1_14
26/6/06, 2:03 PM
2
Black


background image
§"µÕ
æËÕªÑÕß°--øÀ¡â Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È
(Õ¬à"ßTMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà)
À"°ª--Í° AC ¢Õßµ--«§ËÕß'È¡à¢â"°--°--µâ" '¬ AC
§«Õ¥ª--Í°ÕÕ°·­,,TMâª--Í°'ËÀ¡"­ ¡°--µâ" '¬ °"
ª'ˬª--Í° AC '˵`¥Õ¬Yà°-- "¬ø¢Õßµ--«§ËÕß §«¢Õ--
`°"®"°ÿ§§'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È À"°µàÕ¢â"°--
µâ" '¬ AC ,¥¬,,TMâª--Í°'Ë¢"¥ÀÕTM"ÿ¥ Õ"®",,Àâ°`¥ø
¥Y¥¥â µâÕß·à,,®«à"¥â""¬ª--Í°øÀ--ß®"°Õ¥ÕÕ°·â«
§«µ--¥°­· ø,¥¬°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°®"°â"
'¬ À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­
«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
¢âÕ§«­«--ß
«`µTMå STANDBY/ON µ--«§ËÕß¡`¥âµ--¥°­· ø®"°
·Ààß®à"¬ø,¥¬ ¡Yå à"®­µâÕßÕ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°
ÕÕ°æËժËÕß ËÕß®"° "¬ø"Àâ"'˪ìÕÿª°å
À--°,,°"µ--¥°­· øÕÕ°®"°µ--«§ËÕß ¥--ß--È µ«®¥Y
,,Àâ·à,,®«à"¥âµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"Õ¥ª--Í°®à"¬ø
À--°,,°''Ë°`¥Õÿ--µ`Àµÿ æËÕªÑÕß°--Õ--µ"¬'Ë°`¥®"°
øøÑ" §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ° À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß
`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥
­¬­¬"«)
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥" ÀÕ
æ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â"¢â"ߢÕßµ--«§ËÕß
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª
À"°à"µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"º`µ¿--±å
'Ȫ,,TMâæËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕªÑ"À¡"¬"ß
ÿ°`®­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,, ÀÕÕ) à"®­
µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß­¬­°"--ª­°--
°Áµ"¡
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø
«"Õ¥ª--Í° ,,Àâ¥÷ßµßÀ--«ª--Í° Õ¬à"¥÷ßµß à« "¬ø·­
Àâ"¡®-- "¬ø,,¢­'ˡժאּ æ"­Õ"®",,Àâ°`¥øøÑ"
--¥«ß® ÀÕø¥Y¥¥â Õ¬à"«"ßÕÿª°å TM`È à«øÕå`®Õå
ÀÕÕËÊ -- "¬ø ÀÕÀ',¥ "¬ø Õ¬à",,Àâ "¬ø¢¡«¥
ªìª¡ ÀÕÀâ"¡æ-- "¬ø«â°-- "¬ø¢ÕßÕÿª°åTM`ÈÕË §«
¥` "¬ø®ÿ¥'Ë¡à¡'§¥`À¬'¬ æ"­À"° "¬ø '¬
À"¬ Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â ÀÕà"Õ"®Y°ø¥Y¥¥â §«µ«®
TMÁ§ "¬øªì­¬­Ê ¡ËÕæ«à" "¬øTM"ÿ¥ ,,Àâ·®âߪ¬--ß»Y¬å
`°"æ,Õ'¬å,,°ââ"à" ÀÕµ`¥µàÕµ--«·®"Àà"¬æËÕ
"°"ª'ˬ "¬ø,,À¡à
CRT_MF5Thai_P1_14
26/6/06, 2:03 PM
3
Black


background image
Th
4
"--
01 °àÕ`Ë¡,,TMâß"
°"µ«®TMÁ§Õÿª°å'ËÕ¬Yà¿"¬,,°àÕß .......................................... 6
°",, à·µµÕ'Ë ................................................................................... 6
­¬­°""ß"¢Õß',¡§Õ, .............................................. 6
°"µ`¥·ºà°--Ë ................................................................................ 7
°"Õ¥µ­·°ß",æß .................................................................. 7
02 °"TMËÕ¡µàÕ
°"TMËÕ¡µàÕ "¬ø .............................................................................. 8
°"TMËÕ¡µàÕ",æß .............................................................................. 8
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»«`¬ÿ .............................................................. 9
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° .................................................. 9
°"TMËÕ¡µàÕ¢â"°--§ËÕß--,--»å¢Õßà" ......................... 10
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ ............................................................... 10
°"TMËÕ¡µàÕøøÑ" ............................................................................. 10
03 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" ...................................................................................... 11
',¡§Õ, .................................................................................. 12
Àâ"®Õ· ¥ßº ................................................................................ 14
04 °"`Ë¡,,TMâß"
°"µ--Èß"Ãî°" .................................................................................... 15
°",,TMâ on-screen displays (Àâ"®Õ· ¥ß¿"æ) .................. 15
°"à·ºà¥` °å .............................................................................. 15
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ........................................................ 16
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ ..................... 16
¡Y·ºà DVD-Video ................................................................. 16
¡Y Video CD/Super VCD PBC ........................................ 17
°"øíß«`¬ÿ .......................................................................................... 17
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ ....................................................... 17
°",,TMâ°"--øíß· BGM .......................................................... 18
05 °"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å .......................................................................... 19
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" .............................................................. 19
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ ................................................. 19
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG .................................................................... 19
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD
¥â«¬­ Disc Navigator .......................................................... 20
¢â" Yàøå WMA, MP3, MPEG-4 AAC, DivX ·­ JPEG
,¥¬,,TMâ­ Disc Navigator ...................................................... 20
°",,TMâ°"àµ"¡"¬°" ............................................................. 21
°"µ--Èß,ª·°¡°"àµ"¡"¬°" ...................................... 21
°"øíß®"°°"àµ"¡"¬°" ................................................ 22
°"øå®"°°"àµ"¡"¬°" ........................................ 22
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å ............................................. 22
°"à´È" ........................................................................................... 22
°",,TMâ°" ÿà¡à .............................................................................. 22
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ............................................................ 23
°",,TMâ OSD ................................................................................... 23
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y
,ª·°¡ ......................................................................................... 23
°",,TMâÀâ"®Õ¢Õß·ºß¥â"Àâ" ................................................ 24
°"§âÀ"·ºà¥` °å ........................................................................... 24
°"ª'ˬ Subtitle (§"¬"¬,,µâ¿"æ) ................................. 24
°"ª'ˬ¿"..." '¬ß ( '¬ßæ"°¬å)/TMàÕß --" .................. 24
°"´Y¡Àâ"®Õ .................................................................................... 25
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß .......................................................................... 25
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å ................................................................... 25
06 °"à USB
°",,TMâTMàÕßµàÕ USB .......................................................................... 26
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ............................................................ 26
°" ·°øå .................................................................................... 27
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG .................................................................... 27
°"'¬°¥Yøå¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ................................. 27
07 §ÿ--°...­æ`Ë¡µ`¡ "À--§ËÕß--«`¬ÿ
°"--÷° "'à«ßÀâ" ................................................................ 28
°"--÷° "'à«ßÀâ"¥â«¬µÕß ........................................ 28
°"--÷° "'à«ßÀâ"Õ--µ,¡--µ` ............................................ 28
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ...................................................... 28
°"µ--ÈßTMËÕ "'à«ßÀâ" ............................................................. 28
°"ª--ªÿß°"-- --" FM ................................................ 29
08 °"âÕߧ"",Õ°­
°"âÕߧ"",Õ°­ .......................................................................... 30
°"ª'ˬ°"º ¡ '¬ßâÕß ..................................................... 30
°"ª'ˬ '¬ß¥µ'ª­°Õ ................................................. 30
09 °"ª-- '¬ß
°"ª-- '¬ßÿâ¡·­ '¬ß·À¡ .................................................. 31
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ .................................... 31
°",,TMâ°"§«§ÿ¡ "¡ '¬ß ........................................................ 31
°",,TMâ°"'¬°§§ÿ¿"æ '¬ß ................................................... 31
°"ªî¥ '¬ß ........................................................................................ 31
4
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ß
Y°µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
CRT_MF5Thai_P1_14
26/6/06, 2:03 PM
4
Black


background image
Th
5
10 °",,TMâøíß°åTM--Ë«"
°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ...................................................................... 32
°"ªî¥/ªî¥°"µ--Èß«"ªî¥§ËÕß ........................................... 32
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- ........................................................................ 32
11 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ............................................................................ 33
'¬ß´Õå"«¥å· ¡®`ß ....................................................... 33
'§ DRC ..................................................................................... 33
¡Y°"ª--¿"æ ............................................................................... 33
12 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ............................................................ 34
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ°
(Video Output) ........................................................................... 34
°"µ--Èߧà"¿"..." .............................................................................. 35
· ¥ßºÀâ"®Õ ............................................................................ 35
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° .......................................................................... 35
°"ÁÕ§æËÕªÑÕß°--°"--TM¡ ËÕ'Ë¡àÀ¡"­ ¡
(ÁÕ§·ºà¥` °å) .............................................................................. 36
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ....................................................... 36
13 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
°"µ--Èߧà"­ `¡ ........................................................................ 38
µ--«Õ°¡Yµ--Èߧà"­ .............................................................. 38
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y
'Ëà°--§ËÕßà'È ........................................................................ 39
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ................................ 40
°'ˬ«°-- DVD+R/DVD+RW 'Ë "¡",,TMâ¥â ....................... 40
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX ..................................................................... 40
"¡"à°--¿"æ DivX .......................................................... 41
°'ˬ«°-- MPEG-4 AAC ............................................................ 41
°'ˬ«°-- WMA .............................................................................. 41
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å .............................................. 42
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video .......................................................... 42
°"®--¥°"°--·ºà¥` °å ............................................................... 42
°"°Á·ºà¥` °å ........................................................................... 42
·ºà´'¥''˧«À'°'ˬߡà"¡",,TMâ ........................................... 42
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà'ÈÕ¬à"ß
À¡"­ ¡ ............................................................................................ 42
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß .................................................................... 42
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ ............................................. 43
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ ............................................. 43
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß ............................................................. 43
°"µ--Èß­,,À¡à ............................................................................... 43
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å .............................. 43
«`'·°âªíÀ" ........................................................................................ 44
--°...­--Ë«ª ................................................................................. 44
§ËÕßà DVD/CD/Video CD .............................................. 45
Ἀ WMA/MP3/MPEG-4 AAC/JPEG ............................. 46
§ËÕß--«`¬ÿ ................................................................................. 46
°"TMËÕ¡µàÕ USB ........................................................................ 46
¢âÕ§«"¡· ¥ß§«"¡º`¥æ"¥ .................................................... 47
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." ..................................... 47
"¬°"À-- ¿"..." ............................................................................. 48
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë ............................................................. 48
¢âÕ¡Y®"æ"­ ..................................................................................... 49
CRT_MF5Thai_P1_14
26/6/06, 2:03 PM
5
Black