background image
DCS-575_Sw.book
1


background image
Svenska
2
Sw
Denna produkt överensstämmer med
Lågspänningsdirektivet, 2006/95/EG, och
EMC-direktivet 2004/108/EG.
D3-4-2-1-9a_A_Sw
VIKTIGT
Detta är en laserprodukt av klass 1, men den
innehåller en laserdiod av högre klass än klass 1. För
att behålla full säkerhet får inga höljen tas bort, och
användaren får inte försöka komma åt något på
produktens insida. Överlåt allt servicearbete till
kvalificerad personal. Du kan hitta nedanstående
varningsetikett på apparaten.
Placering: apparatens ovansida
D3-4-2-1-8_B_Sw
Utropstecknet i en liksidig triangel är till för
att uppmärksamma användaren på viktiga
användar- och underhållsanvisningar
(service) i de dokument som medföljer
apparaten.
Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig
triangel är avsedd som en varning till
användaren om att det finns oisolerad
spänning innanför produktens hölje. Denna
spänning är tillräckligt stark för att kunna ge
elektriska stötar som är farliga för
människan.
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA
STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET)
INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS
INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV
KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VIKTIGT
D3-4-2-1-1_Sw-A
VARNING
Denna apparat är inte vattentät. För att undvika
risk för brand eller elektriska stötar bör du inte
ställa några behållare med vätska nära apparaten
(såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den
för regn eller fukt.
D3-4-2-1-3_B_Sw
VARNING
Spänningen varierar beroende på land eller region.
Försäkra dig om att spänningen i det område där
apparaten kommer att användas motsvarar den
spänning (t. ex. 230 V eller 120 V) som anges på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_A_Sw
Läs följande avsnitt noga innan du sätter i
stickkontakten första gången.
Användarmiljö
Temperatur och fuktighet i användarmiljön:
+5 °C till +35 °C; mindre än 85 % luftfuktighet
(kylventilationen får inte vara blockerad).
Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme,
eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt
solljus (eller starkt artificiellt ljus).
D3-4-2-1-7c_A_Sw
Denna produkt får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Uttjänta elektronikprodukter ska enligt lag samlas in separat för
särskild hantering och återvinning.
I EU:s medlemsländer samt Schweiz och Norge får privata hushåll kostnadsfritt lämna in uttjänt elektronik på särskilda insamlingsställen och
återvinningscentraler eller hos en återförsäljare (vid köp av liknande produkt).
I övriga länder ska lokala myndigheter kontaktas för information om korrekt avfallshantering.
Härigenom kommer den kasserade produkten att samlas in, behandlas och återvinnas på det sätt som krävs för att minska negativ påverkan på
miljö och människors hälsa.
K058_A_Sw
DCS-575_Sw.book
2


background image
Svenska
3
Sw
Denna produkt innehåller FontAvenue®-fonter
som NEC Corporation har rättigheterna till.
FontAvenue är ett registrerat varumärke som
tillhör NEC Corporation.
Denna produkt innehåller teknik för
kopieringsskydd. Tekniken är skyddad genom
metodanspråk på vissa patent i USA, samt
andra rättigheter beträffande immateriell
egendom som tillhör Macrovision Corporation
och andra rättighetsinnehavare. Användning av
denna teknik för kopieringsskydd måste
godkännas av Macrovision Corporation. Den är
endast avsedd för hemmabruk och annan
begränsad visning, såvida tillåtelse inte
lämnats av Macrovision Corporation.
Baklängeskonstruktion och isärtagning är
förbjuden.
Kopieringsskyddet DRM (digital rights
management) är en teknik avsedd att förhindra
otillåten kopiering, bland annat genom att
begränsa uppspelning av komprimerade
ljudfiler på andra apparater än den persondator
(eller annan inspelningsutrustning) som
använts för att spela in materialet. För mer
detaljerad information, se de manualer eller
hjälpfiler som medföljde din persondator
och/eller mjukvara.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic och symbolen med dubbla D:n är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Licenstillverkad under följande amerikanska
patent: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 487 535 och andra utfärdade patent och patent
under behandling i USA och andra delar av
världen. DTS och DTS Digital Surround är
registrerade varumärken och DTS-logotyperna och
symbolen är varumärken som tillhör DTS, Inc. ©
1996-2007 DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
VIKTIGT OM VENTILATION
Se till att det finns gott om ventilationsutrymme
runt apparaten när denna installerats för att
förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på
ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje
sida).
VARNING
Höljet är försett med ventilationshål och
öppningar för att garantera pålitlig drift och
skydda produkten mot överhettning. För att
minska risk för brand får öppningarna aldrig
blockeras eller täckas över (exempelvis med
tidningar, dukar, gardiner), och apparaten bör
aldrig användas ovanpå en tjock matta eller en
säng.
D3-4-2-1-7b_A_Sw
Om stickkontakten på kabeln till denna apparat inte
passar i det eluttag du vill använda, måste den tas
bort och en ny som passar monteras på.
Stickkontakten på nätkabeln får endast bytas och
monteras av behörig servicepersonal. Om den
borttagna kontakten ansluts till ett eluttag kan den
ge upphov till farliga elektriska stötar. Se till att den
tas om hand på lämpligt sätt när den har tagits bort.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget om apparaten ska
stå oanvänd under en längre tid (till exempel under
semesterresa).
D3-4-2-2-1a_A_Sw
Denna produkt är avsedd för privat bruk i hemmet.
För eventuell reparation av fel som beror på
användning för annat än hemmabruk (till exempel
långvarig användning inom näringsverksamhet i en
restaurang eller i en bil eller på ett fartyg) kommer
betalning att utkrävas även under garantiperioden.
K041_Sw
VARNING
För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen
låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras
ovanpå apparaten.
D3-4-2-1-7a_A_Sw
HANTERA NÄTKABELN FÖRSIKTIGT
Håll i stickkontakten när du hanterar nätkabeln. Dra
inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig
nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta
kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera
inte denna apparat, möbel eller annat föremål på
nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig
knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra
sladdar. Nätkablarna ska dras så att man inte trampar
på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller
elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om
du upptäcker att den är skadad ska du kontakta
närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller
din återförsäljare för att få den utbytt.
S002_Sw
VIKTIGT
1 STANDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen
från eluttaget helt. Eftersom nätkabeln fungerar som
huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur
den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra
dig därför om att enheten har installerats så att
nätkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka
skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör
nätkabeln också dras ur när apparaten inte ska
användas under en längre tid (till exempel under
semestern).
D3-4-2-2-2a_A_Sw
DCS-575_Sw.book
3


background image
Svenska
4
Sw
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt
sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats.
Innehållsförteckning
01 Knappar och display
Frontpanelen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fjärrkontroll
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Display
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
02 Komma igång
Installera hemmabiohögtalarna
. . . . 8
Använda Auto MCACC för att ställa in
bästa möjliga surroundljud
. . . . . . . . 8
Använda skärmmenyerna
. . . . . . . . . 9
Att spela skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Viktigaste knapparna för
uppspelning
. . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fortsätt och Senaste minne
. . . . . 10
Menyer på DVD-Video-skivor
. . . . 10
PBC-menyer på Video-CD-/
Super VCD-skivor
. . . . . . . . . . . . . 10
Lyssna på radio
. . . . . . . . . . . . . . . 10
Förbättra dålig
FM-mottagning
. . . . . . . . . . . . . . 11
Spara stationsinställningarna
. . . 11
Lyssna på lagrade stationer
. . . . . 11
Lyssna på andra apparater
. . . . . . . 11
03 Lyssna på anläggningen
Lyssnarfunktionen Auto
. . . . . . . . . . 12
Lyssna med surroundljud
. . . . . . . . 12
Inställning av Dolby Pro Logic II
Music
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Använda de främre
surroundfunktionerna
. . . . . . . . . . . 12
Använda Advanced Surround
. . . . . 12
Lyssna i stereo
. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lyssna med hörlurar
. . . . . . . . . . . . 12
Använda akustisk EQ-kalibrering
vid avlyssning
. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Använda ljudåterskaparen
(Sound Retriever)
. . . . . . . . . . . . . . . 13
Förstärka dialogen
. . . . . . . . . . . . . . 13
Använda Tonkontrollen
. . . . . . . . . . 13
Justera bas och diskant
. . . . . . . . 13
Funktionerna Quiet och
Midnight
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Förstärka basnivån
. . . . . . . . . . . . . 13
04 Funktioner vid
uppspelning av skivor
Avsökning av skivor
. . . . . . . . . . . . . 14
Långsam uppspelning
. . . . . . . . . . . 14
Uppspelning framåt/bakåt bild
för bild
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Visa ett bildspel med JPEG-bilder
. . . 14
Söka igenom DVD- eller Video-CD-/
Super VCD-skivor med
skivnavigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bläddra igenom WMA-
(Windows MediaTM Audio), MP3-,
MPEG-4 AAC-, DivX video-/WMV- och
JPEG-filer med Skivnavigatorn
. . . . . 15
Använda Spellistor
. . . . . . . . . . . . . . 15
Skapa spellistor
. . . . . . . . . . . . . . . 15
Lyssna på spellistor
. . . . . . . . . . . . 15
Ta bort filer från en spellista
. . . . . 15
Göra en slinga av ett avsnitt på
en skiva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Repeteringsfunktionen
. . . . . . . . . . . 16
Slumpvis uppspelning
. . . . . . . . . . . 16
Programmera en spellista
. . . . . . . . 16
Andra funktioner på
Programmenyn
. . . . . . . . . . . . . . . 16
Söka på en skiva
. . . . . . . . . . . . . . . 16
Ändra textspråk
. . . . . . . . . . . . . . . . 17
Byta ljudspråk/-kanal
. . . . . . . . . . . . 17
Zooma in bilden
. . . . . . . . . . . . . . . . 17
Byta kameravinkel
. . . . . . . . . . . . . . 17
Visa skivinformation
. . . . . . . . . . . . . 17
05 Uppspelning via USB-
anslutningen
Använda USB-uttaget
. . . . . . . . . . . 18
Viktigaste knapparna för
uppspelning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Avsöka filer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Visa ett bildspel med JPEG-bilder
. . . 18
Bläddra igenom filer med
Navigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
06 Ställa in surroundljudet
Använda Inställningsmenyn
(Setup menu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
07 Fler radiofunktioner: RDS
Introduktion till RDS
. . . . . . . . . . . . 21
Visa RDS-information
. . . . . . . . . . 21
Söka efter RDS-program
. . . . . . . . 21
08 Bildjusteringsmenyn
Bildjusteringsmenyn
. . . . . . . . . . . . 22
09 Grundinställningsmenyn
Använda menyn Initial Settings
(Grundinställningar)
. . . . . . . . . . . . 23
Bildinställningar (Video Output)
. . . . 23
Språkinställningar
(Language settings)
. . . . . . . . . . . . . 23
Menyinställningar
(Display settings)
. . . . . . . . . . . . . . . . 24
Särskilda inställningar (Options)
. . . 24
Föräldralås (Parental Lock)
. . . . . . 24
Om DivX® VOD-material
. . . . . . . . 25
DCS-575_Sw.book
4


background image
Svenska
5
Sw
10 Andra anslutningar
Ansluta utomhusantenner
. . . . . . . 26
Ansluta externa apparater
. . . . . . . 26
Ansluta för digitalt ljud
. . . . . . . . 26
Ansluta en analog ljudapparat
. . . . 26
Använda SCART AV-utgången
. . . . 26
Inspelningsfunktionen
. . . . . . . . . 27
Anslutning via HDMI
. . . . . . . . . . . 27
Byta inställning för HDMI-ljud
. . . 27
Återställa HDMI-anslutningen
. . . 28
Om HDMI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Använda receivern tillsammans
med en platt-TV från Pioneer
. . . . . 28
SR+-inställning för en platt-TV
från Pioneer
. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sätta på SR+-funktionen
. . . . . . . 28
11 Övrig information
Andra systeminställningar
. . . . . . . 29
Sätta på insomningstimern
. . . . . . 29
Sänka ljusstyrkan på displayen
. . . . 29
Spelbara skivor/format
. . . . . . . . . . 30
Kompatibla skivor
. . . . . . . . . . . . 30
Kompatibla DVD+R/
DVD+RW-skivor
. . . . . . . . . . . . . 30
Om DivX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Om WMV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Om MPEG-4 AAC
. . . . . . . . . . . . . 31
Om WMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Använda och hantera skivor
. . . . . . 31
DVD-Video-regioner
. . . . . . . . . . . 31
Installation och underhåll
. . . . . . . . 32
Placeringstips
. . . . . . . . . . . . . . . 32
Rengöring av linsen
. . . . . . . . . . . 32
Problem med kondens
. . . . . . . . 32
Flytta apparaten
. . . . . . . . . . . . . . 32
Skärmstorlekar och skivformat
. . . . 32
Användare av bredbilds-TV
. . . . . 32
För innehavare av standard-TV
. . . . 32
Felsökning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Allmänt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DVD-/CD-/Video-CD-spelare
. . . . . 33
Radion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
USB-anslutningen
. . . . . . . . . . . . 34
HDMI-anslutningen
. . . . . . . . . . . 34
Felmeddelanden
. . . . . . . . . . . . . . 35
Återställa systemet
. . . . . . . . . . . . . 35
Använda listan med språkkoder
. . . . 35
Språkkoder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Lands-/områdeskoder
. . . . . . . . . . . 36
12 Installationsguide för
DCS-575
Installera din DVD/CD-receiver
. . . . 37
Installationsguide för högtalare
. . . . 39
Olika högtalarinstallationer
. . . . . . 40
13 Installationsguide för
DCS-580
Installera din DVD/CD-receiver
. . . . 41
Installationsguide för högtalare
. . . . 43
Säkerhetsåtgärder vid
installation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sätta ihop högtalarstativen och
montera de främre högtalarna och
surroundhögtalarna
. . . . . . . . . . . 43
DCS-575_Sw.book
5