background image
DCS-363_Sw.book
1


background image
2
Sw
S
ven
sk
a
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt.
Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats.
Utropstecknet i en liksidig triangel är till för
att uppmärksamma användaren på viktiga
användar- och underhållsanvisningar
(service) i de dokument som medföljer
apparaten.
Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig
triangel är avsedd som en varning till
användaren om att det finns oisolerad
spänning innanför produktens hölje. Denna
spänning är tillräckligt stark för att kunna ge
elektriska stötar som är farliga för
människan.
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA
STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET)
INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS
INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV
KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VIKTIGT
D3-4-2-1-1_Sw-A
VARNING
Denna apparat är inte vattentät. För att undvika
risk för brand eller elektriska stötar bör du inte
ställa några behållare med vätska nära apparaten
(såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den
för regn eller fukt.
D3-4-2-1-3_A_Sw
VARNING
Spänningen varierar beroende på land eller region.
Försäkra dig om att spänningen i det område där
apparaten kommer att användas motsvarar den
spänning (t. ex. 230 V eller 120 V) som anges på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_A_Sw
Läs följande avsnitt noga innan du sätter i
stickkontakten första gången.
Placering: på apparatens baksida
HANTERA NÄTKABELN FÖRSIKTIGT
Håll i stickkontakten när du hanterar nätkabeln. Dra
inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig
nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta
kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera
inte denna apparat, möbel eller annat föremål på
nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig
knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra
sladdar. Nätkablarna ska dras så att man inte trampar
på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller
elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om
du upptäcker att den är skadad ska du kontakta
närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller
din återförsäljare för att få den utbytt.
S002_Sw
VIKTIGT
Detta är en laserprodukt av klass 1, men den
innehåller en laserdiod av högre klass än klass 1. För
att behålla full säkerhet får inga höljen tas bort, och
användaren får inte försöka komma åt något på
produktens insida. Överlåt allt servicearbete till
kvalificerad personal. Du kan hitta nedanstående
varningsetikett på apparaten.
Placering: apparatens ovansida
D3-4-2-1-8_B_Sw
Användarmiljö
Temperatur och fuktighet i användarmiljön:
+5 °C till +35 °C; mindre än 85 % luftfuktighet
(kylventilationen får inte vara blockerad).
Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme,
eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt
solljus (eller starkt artificiellt ljus).
D3-4-2-1-7c_A_Sw
DCS-363_Sw.book
2


background image
3
Sw
Svenska
VIKTIGT OM VENTILATION
Se till att det finns gott om ventilationsutrymme
runt apparaten när denna installerats för att
förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på
ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje
sida).
VARNING
Höljet är försett med ventilationshål och
öppningar för att garantera pålitlig drift och
skydda produkten mot överhettning. För att
minska risk för brand får öppningarna aldrig
blockeras eller täckas över (exempelvis med
tidningar, dukar, gardiner), och apparaten bör
aldrig användas ovanpå en tjock matta eller en
säng.
D3-4-2-1-7b_A_Sw
VIKTIGT
STANDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen
från eluttaget helt. Eftersom nätkabeln fungerar som
huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur
den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra
dig därför om att enheten har installerats så att
nätkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka
skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör
nätkabeln också dras ur när apparaten inte ska
användas under en längre tid (till exempel under
semestern).
D3-4-2-2-2a_A_Sw
Denna produkt är avsedd för privat bruk i hemmet.
För eventuell reparation av fel som beror på
användning för annat än hemmabruk (till exempel
långvarig användning inom näringsverksamhet i en
restaurang eller i en bil eller på ett fartyg) kommer
betalning att utkrävas även under garantiperioden.
K041_Sw
Denna produkt innehåller FontAvenue®-fonter
som NEC Corporation har rättigheterna till.
FontAvenue är ett registrerat varumärke som
tillhör NEC Corporation.
Denna produkt innehåller teknik för
kopieringsskydd. Tekniken är skyddad genom
metodanspråk på vissa patent i USA, samt
andra rättigheter beträffande immateriell
egendom som tillhör Macrovision Corporation
och andra rättighetsinnehavare. Användning av
denna teknik för kopieringsskydd måste
godkännas av Macrovision Corporation. Den är
endast avsedd för hemmabruk och annan
begränsad visning, såvida tillåtelse inte
lämnats av Macrovision Corporation.
Baklängeskonstruktion och isärtagning är
förbjuden.
Kopieringsskyddet DRM (digital rights
management) är en teknik avsedd att
förhindra otillåten kopiering, bland annat
genom att begränsa möjligheten att spela upp
komprimerade ljudfiler på andra apparater än
den persondator (eller annan inspelnings-
utrustning) som använts för att spela in
materialet. För mer detaljerad information, se
de manualer eller hjälpfiler som medföljde din
persondator och/eller mjukvara.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" och symbolen med dubbla
D:n är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
"DTS" och "DTS Digital Surround" är registre-
rade varumärken som tillhör DTS, Inc.
VARNING
För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen
låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras
ovanpå apparaten.
D3-4-2-1-7a_A_Sw
Denna produkt får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Uttjänta elektronikprodukter ska enligt lag samlas in separat för
särskild hantering och återvinning.
I EU:s medlemsländer samt Schweiz och Norge får privata hushåll kostnadsfritt lämna in uttjänt elektronik på särskilda insamlingsställen och
återvinningscentraler eller hos en återförsäljare (vid köp av liknande produkt).
I övriga länder ska lokala myndigheter kontaktas för information om korrekt avfallshantering.
Härigenom kommer den kasserade produkten att samlas in, behandlas och återvinnas på det sätt som krävs för att minska negativ påverkan på
miljö och människors hälsa.
K058_Sw
Denna produkt överensstämmer med
Lågspänningsdirektivet, 2006/95/EG, och
EMC-direktivet 2004/108/EG.
D3-4-2-1-9a_A_Sw
Om stickkontakten på kabeln till denna apparat inte
passar i det eluttag du vill använda, måste den tas
bort och en ny som passar monteras på.
Stickkontakten på nätkabeln får endast bytas och
monteras av behörig servicepersonal. Om den
borttagna kontakten ansluts till ett eluttag kan den
ge upphov till farliga elektriska stötar. Se till att den
tas om hand på lämpligt sätt när den har tagits bort.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget om apparaten ska
stå oanvänd under en längre tid (till exempel under
semesterresa).
D3-4-2-2-1a_A_Sw
DCS-363_Sw.book
3


background image
4
Sw
S
ven
sk
a
Innehållsförteckning
01 Knappar och display
Frontpanelen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fjärrkontroll
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Display
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
02 Komma igång
Installera hemmabiohögtalarna
. . . . 7
Ställa in individuella
kanalnivåer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Använda skärmmenyerna
. . . . . . . . . 7
Att spela skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Viktigaste knapparna för
uppspelning
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fortsätt och Senaste minne
. . . . . . 8
Menyer på DVD-Video-skivor
. . . . . 8
PBC-menyer på Video-CD-/
Super VCD-skivor
. . . . . . . . . . . . . . 8
Lyssna på radio
. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Förbättra dålig FM-mottagning
. . . 9
Spara stationsinställningarna
. . . . 9
Lyssna på lagrade stationer
. . . . . . 9
Lyssna på andra apparater
. . . . . . . . 9
Sätta på insomningstimern
. . . . . . . 9
03 Lyssna på anläggningen
Lyssnarfunktionen Auto
. . . . . . . . . 10
Lyssna med surroundljud
. . . . . . . . 10
Använda funktionen
Extra Power
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lyssna i stereo
. . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lyssna med hörlurar
. . . . . . . . . . 10
Använda SFC-funktionerna
. . . . . . . 10
Justera bas och diskant
. . . . . . . . . 10
Förstärka basnivån
. . . . . . . . . . . . . 10
04 Funktioner vid
uppspelning av skivor
Avsökning av skivor
. . . . . . . . . . . . 11
Långsam uppspelning
. . . . . . . . . . 11
Uppspelning framåt/bakåt bild
för bild
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Visa ett bildspel med
JPEG-bilder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Söka igenom DVD- eller Video CD-/
Super VCD-skivor med
skivnavigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bläddra igenom WMA-, MP3-,
MPEG-4 AAC-, DivX video- och
JPEG-filer med skivnavigatorn
. . . . . 12
Använda Spellistor
. . . . . . . . . . . . . . 12
Skapa spellistor
. . . . . . . . . . . . . . 12
Lyssna på spellistor
. . . . . . . . . . . 12
Ta bort filer från en spellista
. . . . . 12
Göra en slinga av ett avsnitt på en
skiva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Repeteringsfunktionen
. . . . . . . . . . 13
Slumpvis uppspelning
. . . . . . . . . . . 13
Programmera en programlista
. . . . 13
Andra funktioner på
programmenyn
. . . . . . . . . . . . . . . 13
Söka på en skiva
. . . . . . . . . . . . . . . 13
Ändra textspråk
. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Byta ljudspråk/-kanal
. . . . . . . . . . . . 14
Zooma in bilden
. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Byta kameravinkel
. . . . . . . . . . . . . . 14
Visa skivinformation
. . . . . . . . . . . . 14
05 Uppspelning via USB-
anslutningen
Använda USB-uttaget
. . . . . . . . . . . 15
Viktigaste knapparna för
uppspelning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Avsöka filer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Visa ett bildspel med
JPEG-bilder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bläddra igenom filer med
Navigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
06 Fler radiofunktioner: RDS
Introduktion till RDS
. . . . . . . . . . . . 17
Visa RDS-information
. . . . . . . . . . 17
Söka efter RDS-program
. . . . . . . . 17
07 Ljudinställnings- och
bildjusteringsmenyerna
Ljudinställningsmenyn
. . . . . . . . . . . 18
Audio DRC (Dynamisk
omfångskontroll av ljudet)
. . . . . . . 18
Bildjusteringsmenyn
. . . . . . . . . . . . 18
08 Grundinställningsmenyn
Använda menyn Initial Settings
(grundinställningar)
. . . . . . . . . . . . . 19
Video Output settings
(inställning av bildformat)
. . . . . . . . 19
Language settings
(språkinställningar)
. . . . . . . . . . . . . 19
Display settings
(menyinställningar)
. . . . . . . . . . . . . 20
Options settings
(särskilda inställningar)
. . . . . . . . . . 20
Speaker settings
(Högtalarinställningar)
. . . . . . . . . . . 20
Parental Lock (Föräldralås)
. . . . . . 20
Om DivX® VOD-material
. . . . . . . . 21
Speaker Distance
(Högtalaravstånd)
. . . . . . . . . . . . . 21
09 Andra anslutningar
Ansluta externa antenner
. . . . . . . . . 22
Ansluta andra ljudspelare
. . . . . . . . 22
Använda SCART AV-utgången
. . . . . 22
Line Out-alternativ
. . . . . . . . . . . . . 23
Anslutning via HDMI
. . . . . . . . . . . . 23
Byta inställning för HDMI-ljud
. . . . 23
Återställa HDMI-anslutningen
. . . . 23
Om HDMI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Om anslutning till CONTROL OUT-
uttaget
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10 Övrig information
Spelbara skivor/format
. . . . . . . . . . 25
Kompatibla skivor
. . . . . . . . . . . . . 25
Kompatibla DVD+R/DVD+RW-
skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Om DivX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Om MPEG-4 AAC
. . . . . . . . . . . . . 26
Om WMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Använda och hantera skivor
. . . . . . 26
DVD-Video-regioner
. . . . . . . . . . . 26
Installation och underhåll
. . . . . . . . 26
Placeringstips
. . . . . . . . . . . . . . . 26
Rengöring av linsen
. . . . . . . . . . . 27
Problem med kondens
. . . . . . . . . 27
Flytta apparaten
. . . . . . . . . . . . . . 27
Skärmstorlekar och skivformat
. . . . 27
Inställning av TV-system
. . . . . . . . . 27
Stänga av demo-funktionen
. . . . . . . 27
Sänka ljusstyrkan på displayen
. . . . 27
Felsökning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Allmänt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DVD-/CD-/Video-CD-spelare
. . . . . 28
Radion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
USB-anslutningen
. . . . . . . . . . . . 29
HDMI-anslutningen
. . . . . . . . . . . 29
Felmeddelanden
. . . . . . . . . . . . . . 30
Återställa systemet
. . . . . . . . . . . . . 30
Sätta på knapplåset
. . . . . . . . . . . . . 30
Använda listan med språkkoder
. . . 30
Språkkoder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Lands-/områdeskoder
. . . . . . . . . . . 31
11 Installationsguide för
DCS-363
Installera din DVD/CD-receiver
. . . . 32
Installationsguide för högtalare
. . . . 34
12 Installationsguide för
DCS-370
Installera din DVD/CD-receiver
. . . . 36
Installationsguide för högtalare
. . . . 38
DCS-363_Sw.book
4


background image
5
Sw
Sv
en
sk
a
Kapitel 1
Knappar och display
Frontpanelen
1
STANDBY/ON
Slår på och stänger av anläggningen (standby-läge).
2
Knappar för spellistor (PLAY LIST)
Används för att lägga till spår (under uppspelning) eller välja en spellista (i stoppläge;
sidan 12).
3
OPEN/CLOSE
Öppnar/stänger skivfacket.
4
DVD/CD
Väljer
DVD/CD-funktionen och startar/gör paus i/återupptar uppspelning.
5
Stoppar uppspelning.
6
USB
Väljer
USB-funktionen och startar/gör paus i uppspelning.
7
Volymknappar (VOLUME +/­)
8
USB-uttag
För anslutning av en USB-enhet för uppspelning (se
Uppspelning via USB-anslutningen på
sidan 15).
9
PHONES ­ uttag för hörlurar
För anslutning av hörlurar.
10 Indikator
Lyser med blått sken när strömmen är på (utom när dimmern/insomningstimern är aktiverad).
11 Fjärrstyrningssensor
12 Display
Se
Display på sidan 6.
Fjärrkontroll
1
STANDBY/ON
Slår på och stänger av anläggningen
(standby-läge).
2
Knappar för att välja apparat
Används för att välja den apparat du vill
lyssna på (
DVD/CD, TUNER, USB, LINE).
3
Sifferknappar, CLEAR, DISPLAY,
SLEEP och kontrollknappar för DVD-
uppspelning
CLEAR
Raderar en inmatning.
DISPLAY
Visar/byter den skivinformation som
visas på bildskärmen (sidan 14) eller
visar RDS-information (sidan 17).
SHIFT+SLEEP
Används för att ställa in
insomningstimern (sidan 9).
SHIFT+AUDIO
Väljer ljudkanal/-språk (sidan 14).
SHIFT+SUBTITLE
Visar/byter språk på textremsan
(sidan 14).
SHIFT+ANGLE
Byter kameravinkel under uppspelning
av scener på DVD-skivor filmade ur flera
vinklar (sidan 14).
SHIFT+ZOOM
Byter förstoringsfaktor för inzoomning (sidan 14).
4
TOP MENU
Används för att visa huvudmenyn på en DVD-skiva när den är i uppspelningsläge ­ detta kan
vara detsamma som att trycka på
MENU (sidan 8).
5
Piltangenter, ENTER och inställningsknappar
Piltangenter
Använd piltangenterna (
///) för att förflytta dig mellan alternativen på
skärmmenyerna.
ENTER
Väljer ett alternativ eller utför ett kommando.
TUNE +/­
Ställer in radiostationer.
ST +/­
Används för att välja förinställda stationer när du lyssnar på radio.
6HOME MENU
Tar fram (eller stänger) skärmmenyn för Grundinställningar, Uppspelningsfunktioner, etc.
DVD/CD
VOLUME
OPEN/CLOSE
USB
STANDBY/ON
PLAY LIST 1
PLAY LIST 2
PLAY LIST 3
5
6
7
4
3
2
1
8
9
12
11
10
HOME
MENU
PLAYLIST
EXTRA PWR
STANDBY
/ON
SHIFT
LINE
TOP MENU
RETURN
TEST TONE
SOUND
CLEAR
LINE OUT
MUTE
DISPLAY
12
3
1
2
3
45
6
78
9
0
SURROUND
TUNE
TUNE
ST
ST
ENTER
USB
SUBTITLE
AUDIO
ZOOM
ANGLE
SLEEP
SETUP
MENU
OPEN/CLOSE
INPUT
CHANNEL
VOLUME
DVD/CD
TUNER
(FM/AM)
VOLUME
TV CONTROL
1
2
3
8
9
4
7
11
12
14
13
15
16
17
18
5
6
10
DCS-363_Sw.book
5