background image
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
HTZ170DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV170
­",æß
S-DV170
HTZ171DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV171
­",æß
S-DV373
HTZ270DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV270
­",æß
S-DV270T
S-DV3SW
HTZ272DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV272
­",æß
S-DV272T
S-DV3SW
HTZ171_272DVD_Th_01_24.p65
25/4/2008, 10:23AM
1


background image
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
""
::
()
()
D3-4-2-1-1_Th_A
(
)
D3-4-2-1-3_B_Th
( 230 V 120 V)
D3-4-2-1-4_A_Th
(
10 . 10 . 10 .
)
( )
D3-4-2-1-7b_A_Th
:
+5 °C +35 °C (+41 °F +95 °F); 85 %RH
()
(
)
D3-4-2-1-7c_A_Th
( )
D3-4-2-1-7a_A_Th
HTZ171_272DVD_Th_01_24.p65
25/4/2008, 10:23AM
2


background image
S002_Th
(
)
K041_Th
STANDBY/ON
(
)
D3-4-2-2-2a_A_Th
AC AC
AC
AC
(
)
D3-4-2-2-1a_A_Th
D3-4-2-1-8_B_Th
1
1
:
HTZ171_272DVD_Th_01_24.p65
25/4/2008, 10:23AM
3


background image
Th
4
"--
01 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" .............................................................................. 6
',¡§Õ, .......................................................................... 7
Àâ"®Õ· ¥ßº ........................................................................ 9
02 °"`Ë¡,,TMâß"
°"µ--Èߧà"­ '¬ß,OE¡'¬µÕå ...................................... 10
°"µ--Èߧà"­¥--TMàÕß --" .......................................... 11
°",,TMâÀâ"®Õ· ¥ß¿"æ ...................................................... 11
°"à·ºà¥` °å .................................................................... 11
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ............................................. 12
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ .......... 12
¡Y·ºà DVD-Video ...................................................... 13
¡Y Video CD/Super VCD PBC ............................. 13
°"øíß«`¬ÿ ............................................................................... 13
°"ª--ªÿß°"-- --" FM .................................. 13
°"--÷° "'à«ßÀâ" .................................................. 14
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ............................................ 14
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ ............................................ 14
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- .............................................................. 14
03 °"--øíß­¢Õßà"
,À¡¥°"--øíß·Õ--µ,¡--µ` .............................................. 15
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å .................................................... 15
°",,TMâ",æß´Õå"«¥å¥â"Àâ" ....................................... 15
°",,TMâ,À¡¥´Õå"«¥å¥â"Àâ" ..................................... 15
°",,TMâ,À¡¥ Extra Power ............................................. 16
°"øíß '¬ß µÕ`,Õ ............................................................ 16
°"øíß®"°ÀYøíß ................................................................... 16
°"ª-- '¬ßÿâ¡·­ '¬ß·À¡ ....................................... 16
°",,TMâ,À¡¥ SFC .................................................................. 16
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ ......................... 16
°",,TMâ MP3 Expander ...................................................... 17
°",,TMâ,À¡¥ Voice Enhancer .......................................... 17
04 §ÿ ¡--µ`°"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ............................................................... 18
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ................................................... 18
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ ...................................... 18
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ......................................................... 18
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD ¥â«¬
­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà .......................................................... 19
¢â" Yàøå Windows MediaTM Audio (WMA), MP3,
MPEG-4 AAC, DivX video/WMV ·­ JPEG ,¥¬,,TMâ
­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà .......................................................... 20
°",,TMâ°"àµ"¡"¬°" .................................................. 20
°"µ--Èß,ª·°¡°"àµ"¡"¬°" ........................... 20
°"øíß®"°°"àµ"¡"¬°" ...................................... 21
°"øå®"°°"àµ"¡"¬°" ............................. 21
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .................................. 21
°"à´È" ................................................................................ 21
°",,TMâ°"à· ÿà¡ .......................................................... 21
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ................................................. 22
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y,ª·°¡ ..... 22
°"§âÀ"·ºà¥` °å ................................................................ 23
°"ª'ˬ¬"¬ .......................................................... 23
°"ª'ˬ¿"..." '¬ßæ"°¬å/TMàÕß --" ..................... 23
°"´Y¡Àâ"®Õ ......................................................................... 24
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ............................................................... 24
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å ........................................................ 24
05 °"à USB
°",,TMâTMàÕßµàÕ USB ............................................................... 25
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ................................................. 25
°" ·°øå ......................................................................... 26
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ......................................................... 26
°"'¬°¥Yøå¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...................... 26
4
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ßY°
µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
HTZ171_272DVD_Th_01_24.p65
25/4/2008, 10:23AM
4


background image
Th
5
06 °"âÕߧ"",Õ°­
°"âÕߧ"",Õ°­ ............................................................... 27
°"ª'ˬ°"º ¡ '¬ßâÕß .......................................... 27
°"ª'ˬ '¬ß¥µ'ª­°Õ ...................................... 27
07 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ................................................................. 28
'§ DRC ........................................................................... 28
¡Y°"ª--¿"æ .................................................................... 28
08 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ................................................. 29
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) .......... 29
°"ª--µ--Èß¿"..." .................................................................... 30
°"µ--Èߧà"· ¥ßºÀâ"®Õ .................................................... 31
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ................................................................... 31
°"µ--Èߧà"",æß ...................................................................... 31
°"ÁÕ§·ºà¥` °å ............................................................... 31
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ............................................ 32
­¬­¢Õß",æß .................................................................. 33
09 °"TMËÕ¡µàÕÕËÊ
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° ........................................ 34
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ .................................................... 34
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ§Õ¡,æâå
¢"ÕÕ° ....................................................................................... 35
°'ˬ«°--¿"æ· Progressive Scan ........................ 35
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâ HDMI ................................................... 35
°"ª'ˬ°"µ--Èߧà" '¬ß HDMI .................................. 36
°"µ--Èߧà"°"TMËÕ¡µàÕ HDMI ,,À¡à ................................ 36
°'ˬ«°-- HDMI ....................................................................... 36
10 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà
°--§ËÕßà'È ........................................................................ 37
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ...................... 37
°'ˬ«°-- DVD+R/DVD+RW 'Ë "¡",,TMâ¥â ............. 38
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX .......................................................... 38
°'ˬ«°-- WMV .................................................................... 39
°'ˬ«°-- MPEG-4 AAC .................................................. 39
°'ˬ«°-- WMA .................................................................... 39
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ................................... 39
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video ................................................ 40
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà .......................... 40
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ......................................................... 40
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ ................................... 40
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ ................................... 41
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß ................................................... 41
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ................... 41
ºYâ,,TMâ,--»å·®Õ°«â"ß ................................................ 41
ºYâ,,TMâ,--»å·®Õ¡"µ" ....................................... 41
°"µ--Èߧà"­§ËÕß--,--»å ..................................... 42
°"µ--Èߧà"­¥--§«"¡'Ë .......................................................... 42
°"ªî¥°"· ¥ßµ--«Õ¬à"ß ..................................................... 42
°"¥§«"¡ «à"ߢÕßÀâ"®Õ ............................................ 42
«`'·°âªíÀ" ............................................................................. 43
--°...­--Ë«ª ....................................................................... 43
§ËÕßà DVD/CD/Video CD ................................... 44
§ËÕß--«`¬ÿ ....................................................................... 45
°"TMËÕ¡µàÕ USB ............................................................. 46
°"TMËÕ¡µàÕ HDMI ........................................................... 46
¢âÕ§«"¡· ¥ß°"º`¥æ"¥ ............................................. 46
°"µ--Èß­,,À¡à .................................................................... 47
°"µ--Èߧà"°"ÁÕ§ .................................................................. 47
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." .......................... 47
"¬°"À-- ¿"..." .................................................................. 48
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë .................................................. 48
¢âÕ¡Y®"æ"­ .......................................................................... 49
HTZ171_272DVD_Th_01_24.p65
25/4/2008, 10:23AM
5