background image
HTZ161DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV161
­",æß
S-DV161
HTZ262DVD
§ËÕß-- DVD/CD
XV-DV262
­",æß
S-DV262T
S-DV262SW
§Yà¡Õ·­"°",,TMâß"
HTZ161_262DVD_Th_01_23
23/2/07, 9:03 AM
1


background image
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
¢âÕ "§--
¢âÕ§«­«--ß:
æËÕªÑÕß°--§«"¡ 'ˬ߮"°°"Y°ø¥Y¥
¡à§«ªî¥" (ÀÕ¥â"À--ß) ÕÕ° ¡à¡'
TM`È à«¿"¬,,TM`È,,¥'˺Yâ,,TMâ "¡""°"
`°"¥â«¬µ--«Õߥâ ,,Àâ¥Y,, à«°",,Àâ
`°"æËÕ¢Õ--`°"®"°ÿ§§'Ë¡'
§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È
§ËÕßÀ¡"¬µ°,,®'ËÕ¬Yà,, "¡À'ˬ¡
¥â"à"¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ,,Àâ"÷ß
§"·­",,°""ß" ·­°""ÿß
--°..." (°"`°") 'Ë "§--´÷Ëß¡'Õ¬Yà,,
Õ° "'Ë·¡"°--§ËÕß,,TMâøøÑ"'È
----°...å "¬øÑ"ø"¥'Ë¡'À--«Y°»Õ¬Yà,,
"¡À'ˬ¡¥â"à" ¡'«âæËÕµÕºYâ,,TMâ«à"
¡' ç°­· øøÑ"Õ--µ"¬é ¡à¡'©«
ªÑÕß°--Õ¬Yà¿"¬,, à«'˪î¥Õ¬Yà¢Õß
º`µ¿--±å ´÷ËßÕ"®¡'ª`¡"¡"°æÕ'Ë®­¡'
§«"¡ 'ˬß,,°"°`¥ø¥Y¥µàÕÿ§§¥â
§"µÕ
Õÿª°å'È¡à°--È" Õ¬à"«"ß¿"TM­'Ë®ÿÈ" (Õ¬à"ßTMà
À¬Õ°È" ÀÕ·®°--¥Õ°¡â) «â,,°âÊ °--Õÿª°å'È æËÕ
ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â ÀÕø¥Y¥
§"µÕ
æËÕªÑÕß°--øÀ¡â Àâ"¡«"ß«-- ¥ÿ'Ë¡'ª«ø«âÕÿª°å'È
(Õ¬à"ßTMà '¬¢'Ë®ÿ¥øÕ¬Yà)
¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß"
ÕÿÀ¿Y¡` ·­§«"¡TMÈ¢Õß ¿"æ·«¥âÕ¡,,°""ß":
+5
°C - +35 °C (+41 °F - +95 °F); âÕ¬°«à" 85 %RH
(TMàÕß"§«"¡¬Á¡àÕÿ¥µ--)
Àâ"¡µ`¥µ--ÈߧËÕß«â,,µ"·Ààß'Ë,¥§«"¡TMÈ Yß ÀÕ'Ë¡'°"
­"¬Õ"°"»¡à¥' 2 µ"·Ààß'Ë· ßÕ"`µ¬å àÕß÷ß,¥¬µß
(ÀÕ¡'· ßø®â")
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°-- "¬ø
«"Õ¥ª--Í° ,,Àâ¥÷ßµßÀ--«ª--Í° Õ¬à"¥÷ßµß à« "¬ø·­
Àâ"¡®-- "¬ø,,¢­'ˡժאּ æ"­Õ"®",,Àâ°`¥øøÑ"
--¥«ß® ÀÕø¥Y¥¥â Õ¬à"«"ßÕÿª°å TM`È à«øÕå`®Õå
ÀÕÕËÊ -- "¬ø ÀÕÀ',¥ "¬ø Õ¬à",,Àâ "¬ø¢¡«¥
ªìª¡ ÀÕÀâ"¡æ-- "¬ø«â°-- "¬ø¢ÕßÕÿª°åTM`ÈÕË §«
¥` "¬ø®ÿ¥'Ë¡à¡'§¥`À¬'¬ æ"­À"° "¬ø '¬
À"¬ Õ"®",,Àâ°`¥øÀ¡â ÀÕà"Õ"®Y°ø¥Y¥¥â §«µ«®
TMÁ§ "¬øªì­¬­Ê ¡ËÕæ«à" "¬øTM"ÿ¥ ,,Àâ·®âߪ¬--ß»Y¬å
`°"æ,Õ'¬å,,°ââ"à" ÀÕµ`¥µàÕµ--«·®"Àà"¬æËÕ
"°"ª'ˬ "¬ø,,À¡à
¢âÕ§«­«--ß°'ˬ«°--°"­"¬Õ"°"»
¡ËÕ®­"°"µ`¥µ--ÈßÕÿª°åTM`È'È à"µâÕßµ`¥µ--Èß,¥¬«â­¬­
Àà"ßÕÊ µ--«§ËÕß,,Àâ¡'°"­"¬§«"¡âÕÕ¬à"ßæ'¬ßæÕ
(Õ¬à"ßâÕ¬ 10 ´¡. ®"°¥â" 10 ´¡. ®"°¥â"À--ß ·­
10 ´¡. ®"°¥â"ÕËÊ --ÈßÀ¡¥)
§"µÕ
TMàÕß·­ à«'˪î¥Õ¬Yàµ--«§ËÕß®­TM૬,,Àâ§ËÕß¡'°"
­"¬Õ"°"» ·­TM૬,,Àâ¡--Ë,,®¥â«à"§ËÕß®­"ß" ·­
æËÕªÑÕß°--§«"¡âÕ°`ª ªÑÕß°--Õ--µ"¬®"°øÀ¡â TMàÕß
­"¬Õ"°"»¡à§«Y°ªî¥°--È ·­,,TMâ«-- ¥ÿ,,¥Ê (Õ¬à"ßTMà
À--ß Õæ`¡æå ºâ"§ÿ¡,µä­ ºâ"¡à") ÀÕ§ÿ¡ªî¥«â ·­Õ¬à"
«"ßÕÿª°å'È«âæ¡'Ë·¢ÁßÀÕµ'¬ß,´ø"
§"µÕ
,,°",,TMâß"§--Èß·° °àÕ '¬ª--Í°§ËÕß,,ÀâÕà""¬­Õ'¬¥
,, ૵àÕª'ÈÕ¬à"ß­¡--¥­«--ß
°­· ø¢Õßµ--«®à"¬ø'Ë¡'Õ¬Yà®­·µ°µà"ß°--ªµ"¡ª­»
ÀÕæÈ'Ë ,,À⵫®¥Y,,Àâ·à,,®«à"°­· ø¥--ß°à"«¢ÕßæÈ'Ë'Ë
®­,,TMâÕÿª°å'È®­µâÕߵߵ"¡'Ë°"À¥ (TMà 230 V ÀÕ
120 V) ´÷Ëß®­¡'­ÿ«â·ºß¥â"À--ߧËÕß
µ"·Ààß: ¥â"à"ߢÕßµ--«§ËÕß
¢Õ¢Õ§ÿà"'Ë,,Àâ°"Õÿ¥Àÿº`µ¿--±å¢Õßæ,Õ'¬åÿà'È
,ª¥Õà"§Yà¡Õ·­",,°",,TMâß"Àà"'È,,Àâ­Õ'¬¥ æËÕ'Ëà"®­¥â"÷ß«`'°",,TMâß"§ËÕßÿà¢Õßà"¥âÕ¬à"ßY°
µâÕß ·­À--ß®"°'Ëà"¥âÕà"§"·­"®®·â« ,,Àâ°Á§Yà¡Õ'È«â,,'˪ե¿--¬æËÕ,,TMâÕâ"ßÕ`ßµàÕª,,Õ"§µ
¢âÕ§«­«--ß
«`µTMå STANDBY/ON µ--«§ËÕß¡`¥âµ--¥°­· ø
®"°·Ààß®à"¬ø,¥¬ ¡Yå à"®­µâÕßÕ¥ª--Í°®à"¬
øÀ--°ÕÕ°æËժËÕß ËÕß®"° "¬ø"Àâ"'˪ì
Õÿª°åÀ--°,,°"µ--¥°­· øÕÕ°®"°µ--«§ËÕß
¥--ß--È µ«®¥Y,,Àâ·à,,®«à"¥âµ`¥µ--ÈߧËÕß,,'Ë'Ëßà"¬µàÕ°"
Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°,,°''Ë°`¥Õÿ--µ`Àµÿ æËÕªÑÕß°--
Õ--µ"¬'Ë°`¥®"°øøÑ" §«Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°
À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­«"
" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
HTZ161_262DVD_Th_01_23
23/2/07, 9:03 AM
2


background image
¢âÕ§«­«--ß
º`µ¿--±å'È®­¡'· ß´Õå¥,Õ¥,,­¥--'Ë Yß°«à"­¥-- 1
æËÕ,,Àâ¡--Ë,,®÷ߧ«"¡ªÕ¥¿--¬Õ¬à"ßµàÕËÕß Õ¬à"ªî¥" ÀÕ
æ¬"¬"¡¢â"ª¬ÿàß°'ˬ«°--¿"¬,,¢Õߺ`µ¿--±å
°",,Àâ`°"--ÈßÀ¡¥ªìÀâ"'Ë¢ÕߺYâ'ËTM'ˬ«TM"©æ"­"ß
©"°Õ°¢âÕ§«­«--ßµàÕª'È®­ª"°ØÕ¬Yà§ËÕߢÕßà"
µ"·Ààß: ¥â"¢Õßµ--«§ËÕß
CLASS 1
LASER PRODUCT
À"°ª--Í° AC ¢Õßµ--«§ËÕß'È¡à¢â"°--°--µâ" '¬ AC
§«Õ¥ª--Í°ÕÕ°·­,,TMâª--Í°'ËÀ¡"­ ¡°--µâ" '¬ °"
ª'ˬª--Í° AC '˵`¥Õ¬Yà°-- "¬ø¢Õßµ--«§ËÕß §«¢Õ--
`°"®"°ÿ§§'Ë¡'§ÿ ¡--µ`"ߥâ"'È À"°µàÕ¢â"°--
µâ" '¬ AC ,¥¬,,TMâª--Í°'Ë¢"¥ÀÕTM"ÿ¥ Õ"®",,Àâ°`¥ø
¥Y¥¥â µâÕß·à,,®«à"¥â""¬ª--Í°øÀ--ß®"°Õ¥ÕÕ°·â«
§«µ--¥°­· ø,¥¬°"Õ¥ª--Í°®à"¬øÀ--°ÕÕ°®"°â"
'¬ À"°µâÕߪàÕ¬§ËÕß`Èß«â,¥¬¡à,,TMâß"ªì­¬­
«"" (TMà TMà«ß«--À¬ÿ¥­¬­¬"«)
º`µ¿--±å'Ⱥ`µ¢÷ÈæËÕªì§ËÕß,,TMâ,,â"--Ë«ª
À"°à"µâÕß"§ËÕߢâ"´àÕ¡·´¡ ËÕß®"°"º`µ¿--±å
'Ȫ,,TMâæËÕ®ÿ¥ª­ ߧåÕËÊ (Õ¬à"ßTMà æËÕªÑ"À¡"¬"ß
ÿ°`®­¬­¬"«µ"¡¿--µµ"§" ÀÕ,, ÀÕÕ) à"®­
µâÕß '¬§à",,TMâ®à"¬ ·¡â«à"®­Õ¬Yà,,TMà«ß­¬­°"--ª­°--
°Áµ"¡
HTZ161_262DVD_Th_01_23
23/2/07, 9:03 AM
3


background image
Th
4
"--
01 °"§«§ÿ¡·­®Õ· ¥ßº
·ºß¥â"Àâ" .............................................................................. 6
',¡§Õ, .......................................................................... 7
Àâ"®Õ· ¥ßº ........................................................................ 9
02 °"`Ë¡,,TMâß"
°"µ--Èߧà"­ '¬ß,OE¡'¬µÕå ...................................... 10
°"µ--Èߧà"­¥--TMàÕß --" .......................................... 10
°",,TMâÀâ"®Õ· ¥ß¿"æ ...................................................... 11
°"à·ºà¥` °å .................................................................... 11
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ............................................. 11
°"°--¢â" Yà­·­À૬§«"¡®" ÿ¥â"¬ .......... 12
¡Y·ºà DVD-Video ...................................................... 12
¡Y Video CD/Super VCD PBC ............................. 12
°"øíß«`¬ÿ ............................................................................... 13
°"ª--ªÿß°"-- --" FM .................................. 13
°"--÷° "'à«ßÀâ" .................................................. 13
°"øíß "''˵--Èß«âà«ßÀâ" ............................................ 13
°"--øíß®"°·Ààß '¬ßÕËÊ ............................................ 13
°"µ--Èß«"æËÕÀ-- .............................................................. 14
°"¥§«"¡ «à"ߢÕßÀâ"®Õ ............................................ 14
03 °"--øíß­¢Õßà"
,À¡¥°"--øíß·Õ--µ,¡--µ` .............................................. 15
°"--øíß '¬ß´Õå"«¥å .................................................... 15
°",,TMâ",æß´Õå"«¥å¥â"Àâ" ....................................... 15
°",,TMâ,À¡¥ Extra Power ................................................. 16
°"øíß '¬ß µ`,Õ ............................................................... 16
°"øíß®"°ÀYøíß ................................................................... 16
°",,TMâ,À¡¥ SFC .................................................................. 16
°"ª-- '¬ßÿâ¡·­ '¬ß·À¡ ....................................... 16
°"æ`Ë¡ª­ ``¿"æ¢Õß­¥-- '¬ßÿâ¡ ......................... 16
04 §ÿ ¡--µ`°"à·ºà¥` °å
°" ·°·ºà¥` °å ............................................................... 17
°"à¿"æ§ËÕÀ«TMâ" ................................................... 17
°"¥`Àâ"ø¡/¬âÕÀ--ßø¡ ...................................... 17
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ......................................................... 17
°"'¬°¥Y·ºà DVD ÀÕ Video CD/Super VCD
¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà .................................................. 18
¢â" Yàøå WMA, MP3, MPEG-4 AAC, DivX video
·­ JPEG ,¥¬,,TMâ­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...................... 19
°",,TMâ°"àµ"¡"¬°" .................................................. 19
°"µ--Èß,ª·°¡°"àµ"¡"¬°" ........................... 19
°"øíß®"°°"àµ"¡"¬°" ...................................... 20
°"øå®"°°"àµ"¡"¬°" ............................. 20
°"À¡ÿ«¢Õß´Á°TM--Ë,,·ºà¥` °å .................................. 20
°"à´È" ................................................................................ 20
°",,TMâ°" ÿà¡à ................................................................... 20
°" â"ß"¬°",ª·°¡ ................................................. 21
øíß°åTM--ËÕËÊ 'Ë "¡"Õ°¥â®"°¡Y,ª·°¡ ..... 21
°"§âÀ"·ºà¥` °å ................................................................ 22
°"ª'ˬ§"¬"¬,,µâ¿"æ ............................................. 22
°"ª'ˬ¿"..." '¬ßæ"°¬å/TMàÕß --" ..................... 22
°"´Y¡Àâ"®Õ ......................................................................... 22
°"ª'ˬ¡ÿ¡°âÕß ............................................................... 23
°"¥Y¢âÕ¡Y,,·ºà¥` °å ........................................................ 23
05 °"à USB
°",,TMâTMàÕßµàÕ USB ............................................................... 24
°"§«§ÿ¡°"àæÈ" ................................................. 24
°" ·°øå ......................................................................... 25
°"¥Y¿"æ ¥å JPEG ......................................................... 25
°"'¬°¥Yøå¥â«¬­· ¥ß¢âÕ¡Y·ºà ...................... 25
4
HTZ161_262DVD_Th_01_23
23/2/07, 9:03 AM
4


background image
Th
5
06 ¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ·­°"ª--¿"æ
¡Y°"µ--Èߧà" '¬ß ................................................................. 26
'§ DRC ........................................................................... 26
¡Y°"ª--¿"æ .................................................................... 26
07 ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ
°",,TMâ¡Y°"µ--Èߧà"`Ë¡µâ ................................................. 27
°"µ--Èߧà" --"¿"æ¢"ÕÕ° (Video Output) .......... 27
°"ª--µ--Èß¿"..." .................................................................... 27
°"µ--Èߧà"· ¥ßºÀâ"®Õ .................................................... 28
°"µ--Èߧà"µ--«Õ° ................................................................... 28
°"µ--Èߧà"",æß ...................................................................... 28
°"ÁÕ§·ºà¥` °å ............................................................... 29
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX
VOD ............................................ 29
­¬­¢Õß",æß .................................................................. 30
08 °"TMËÕ¡µàÕÕËÊ
°"TMËÕ¡µàÕ "Õ"°"»¿"¬Õ° ........................................ 31
°"TMËÕ¡µàÕÕÿª°å `¡ .................................................... 31
µ--«Õ° Line Out ............................................................. 31
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß --"¢"ÕÕ° S-video ........ 32
°"TMËÕ¡µàÕ,¥¬,,TMâTMàÕß àß --"¿"æ
§Õ¡,æâå¢"ÕÕ° .............................................................. 32
°'ˬ«°--¿"æ· Progressive Scan ........................ 32
°'ˬ«°--°"TMËÕ¡µàÕ°"§«§ÿ¡¿"¬Õ° ....................... 33
09 ¢âÕ¡Yæ`Ë¡µ`¡
§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ·­Yª·¢âÕ¡Y'Ëà°--
§ËÕßà'È ............................................................................. 34
µ""ߢâÕ¡Y§«"¡¢â"°--¥â°--·ºà¥` °å ...................... 34
°'ˬ«°-- DVD+R/DVD+RW 'Ë "¡",,TMâ¥â ............. 35
¢âÕ¡Y°'ˬ«°-- DivX .......................................................... 35
°'ˬ«°-- MPEG-4 AAC .................................................. 36
°'ˬ«°-- WMA ................................................................... 36
°",,TMâ·­°"¥Y·--°..."·ºà¥` °å ................................... 36
¢Õ¢µ¢Õß DVD Video ................................................ 37
°"µ`¥µ--Èß·­°""ÿß--°..."§ËÕßà .......................... 37
§Á¥--,,°"µ`¥µ--Èß ......................................................... 37
°""§«"¡ ­Õ"¥ å®--¿"æ ................................... 37
ªíÀ"°'ˬ«°--°"°`¥ÕÈ"°"­ ................................... 37
°"§ËÕ¬â"¬µ--«§ËÕß ................................................... 37
¢"¥¢ÕßÀâ"®Õ·­Yª·¢Õß·ºà¥` °å ................... 37
°"µ--Èߧà"­§ËÕß--,--»å ..................................... 38
°"µ--Èߧà"­¥--§«"¡'Ë .......................................................... 38
°"ªî¥°"· ¥ßµ--«Õ¬à"ß ..................................................... 38
«`'·°âªíÀ" ............................................................................. 39
--°...­--Ë«ª ....................................................................... 39
§ËÕßà DVD/CD/Video CD ................................... 40
§ËÕß--«`¬ÿ ....................................................................... 41
°"TMËÕ¡µàÕ USB ............................................................. 41
¢âÕ§«"¡· ¥ß°"º`¥æ"¥ ............................................. 41
°"µ--Èß­,,À¡à .................................................................... 42
°"µ--Èߧà"°"ÁÕ§ .................................................................. 42
°"Õ°¿"...",¥¬,,TMâ"¬°"À-- ¿"..." .......................... 42
"¬°"À-- ¿"..." .................................................................. 43
"¬°"À-- ª­»/æÈ'Ë .................................................. 43
¢âÕ¡Y®"æ"­ .......................................................................... 44
HTZ161_262DVD_Th_01_23
23/2/07, 9:03 AM
5