background image
BRYGGKOPPLINGSBART TVÅKANALS SLUTSTEG
INTEGRERET 2-VEJS FORSTÆRKER
TOKANALS FORSTERKER MED BROKOBLINGSMULIGHET
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
GM-3100T
Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer-eur.com)
Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer-eur.com)
Ikke glem å registrere produktet ditt på www.pioneer.no (eller www.pioneer-eur.com)
Q
sound.vision.soul
NOR
S
K
DA
NSK
SVE
NSK
A
MAN-GM-3100T-SDN.book Page 1 Monday, May 9, 2005 3:00 PM


background image
2
SVEN
SK
A
Innehåll
Innan du använder denna produkt ..... 2
Om problem uppstår ................................... 2
SE UPP ....................................................... 2
SE UPP ....................................................... 3
VARNING .................................................... 3
Anslutning av enheten ......................... 4
Kopplingsschema ........................................ 4
Anslut strömkontakten ................................ 5
Anslut högtalarutgångarna .......................... 5
Användning av högtalaringång ................... 6
Anslut högtalarledningarna ......................... 6
Inställning av enheten ......................... 7
Förstärkningskontroll .................................. 7
BFC-svängningsfrekvensväljare
(Beat Frequency Control) ......................... 7
Strömindikator ............................................. 7
LPF (Lågpassfilter)-väljare .......................... 7
Installation ............................................ 8
Exempel på installation på golvmattan
eller i chassit ............................................ 8
Tekniska data ....................................... 9
Innan du använder denna produkt
Vi tackar dig för att ha köpt denna PIONEER-produkt. Läs omsorgsfullt denna
handbok innan du använder produkten.
Om problem uppstår
Om enheten inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare eller närmaste
auktoriserade PIONEER-serviceställe.
! SE UPP
Byt aldrig ut en säkring mot en som har större effekt eller märkdata än
originalsäkringen. Om en felaktig säkring används kan det resultera i överhettning och
rökutveckling, vilket kan ge skador på produkten och personskador inklusive
brännskador.
MAN-GM-3100T-SDN.book Page 2 Monday, May 9, 2005 3:00 PM


background image
3
SVE
NSK
A
Innan du använder denna produkt
! SE UPP
Installera/använd INTE Pioneer-förstärkaren genom att parallellkoppla högtalare med
4 ohms impedans (eller lägre) för att få ett 2 ohms (eller lägre) bryggkopplingsläge
(Schema B). Felaktig bryggkoppling kan leda till skador på förstärkaren, rökutveckling
eller överhettning. Förstärkarens hölje kan bli hett och du kan riskera lättare
brännskador om du vidrör det.
För att korrekt installera och använda bryggkopplingsläge för en tvåkanalsförstärkare
och 4
$ belastning, parallellkoppla två 8 $-högtalare med Vänster + och Höger -
(Schema A) eller använd en enda 4
$-högtalare. För en fyrkanalsförstärkare, följ
kopplingsschemat för bryggkoppling som finns på baksidan av förstärkaren och
parallellkoppla två 8
$-högtalare för 4 $ belastning eller använd en enda 4 $-högtalare
per kanal.
Om du har frågor eller problem, kontakta närmaste auktoriserade Pioneer-
återförsäljare eller Pioneers kundservice.
Schema A - Rätt
Schema B - Fel
8
ohm-
högtalare
8
ohm-
högtalare
Pioneer-förstärkare
Pioneer-förstärkare
4 ohm bryggkopplingsläge
2 ohm bryggkopplingsläge
V+
H-
V+
H-
4
ohm-
högtalare
4
ohm-
högtalare
VARNING
· Använd alltid den speciella röda batteri- och jordledningen [RD-223], som säljs
separat. Anslut batteriledningen direkt till bilbatteriets positiva pol (+) och
jordledningen till bilens karosseri.
· Vidrör inte förstärkaren med våta händer. I annat fall riskerar du att få en elektrisk
stöt. Vidrör ej heller förstärkaren om den är våt.
· Med hänsyn till trafiksäkerhet och säkra körförhållanden, dämpa volymen tillräckligt
så att du kan höra normala trafikljud.
· Kontrollera strömförsörjningens och högtalarnas anslutningar om säkringen till den
separat sålda batteriledningen eller förstärkaren går. Lokalisera felet och åtgärda
problemet. Installera sedan en ny säkring av samma storlek och med samma
märkdata som den tidigare.
· Om någonting onormalt inträffar, bryter skyddskretsen strömmen till förstärkaren
(ljudet tystnar) för att hindra funktionsfel på förstärkaren och högtalarna. I detta fall,
slå av (OFF) strömmen till systemet och kontrollera anslutningen till
strömförsörjningen och högtalarna. Ta reda på orsaken och åtgärda problemet.
· Kontakta återförsäljaren om du inte kan lokalisera problemet.
· För att undvika en elektrisk stöt eller en kortslutning under uppkoppling och
installation, se till att först koppla loss batteriets negativa (­) pol.
· Kontrollera att inga delar befinner sig bakom panelen när du borrar hål i den för att
installera förstärkaren. Se till att skydda alla kablar och viktiga delar, t.ex. bränsle-
och bromsledningar samt elektriska ledningar mot skador.
· Låt INTE förstärkaren komma i kontakt med vätskor, t.ex. på grund av den plats där
den installeras. En elektrisk stöt kan bli följden. Förstärkaren och högtalaren kan
skadas, avge rök eller överhettas vid kontakt med vätskor. Dessutom kan
förstärkarens och eventuellt anslutna högtalares höljen bli heta och du kan riskera
lättare brännskador om du vidrör dem.
MAN-GM-3100T-SDN.book Page 3 Monday, May 9, 2005 3:00 PM


background image
4
SVEN
SK
A
Anslutning av enheten
! SE UPP
· Koppla loss batteriets negativa (­) pol för att undvika kortslutning och skada på enheten.
· Fäst ledningarna med kabelklämmor eller motsvarande. Linda tejp runt ledningarna för att
skydda dem på ställen där de ligger an mot metalldelar.
· Installera ej ledningarna på ställen där de kan utsättas för hög värme, t.ex. het luft från
värmesystemet. Om ledningens isolering smälter och skadas, riskerar du att ledningen
kortsluts mot fordonets karosseri.
· Se till att ledningarna inte kommer i kontakt med några rörliga delar, t.ex. växelspak,
handbroms eller sätenas glidmekanismer.
· Förkorta ej några ledningar. I annat fall riskerar du att skyddskretsen inte fungerar när det
behövs.
· Avlägsna aldrig isoleringen till enhetens strömkabel för att göra en tjuvkoppling till någon
annan utrustning. Ledningens strömkapacitet överskrids, vilket resulterar i att den
överhettas.
· Byt aldrig ut en säkring mot en som har större effekt eller märkdata än originalsäkringen. Om
en felaktig säkring används kan det resultera i överhettning och rökutveckling, vilket kan ge
skador på produkten och personskador inklusive brännskador.
! SE UPP:
Förhindra materiella skador och personskador
· Koppla aldrig högtalarledningarna så att de jordas direkt eller genom att ansluta samma
minusledning (­) till flera högtalare.
· Denna enhet är avsedd för fordon med 12-volts batteri och negativ jord. Kontrollera
batteriets spänning innan du installerar enheten i en personbil, lastbil eller buss.
· Om bilstereon är påslagen en längre tid medan motorn inte är i gång eller går på tomgång
kan batteriet laddas ur. Stäng av bilstereon när motorn inte är i gång eller går på tomgång.
· Om du ansluter förstärkarens fjärrkontrollkabel till strömuttaget via tändningslåset
(12 V DC), kommer förstärkaren alltid att vara påkopplad när tändningen är påslagen ­
oavsett om bilstereon är på eller av. Du riskerar då att batteriet laddas ur om motorn inte är
i gång eller går på tomgång.
· Högtalare som ansluts till förstärkaren måste motsvara de nedan listade
standardspecifikationerna. Om de inte motsvarar specifikationerna, finns det risk för att de
fattar eld, avger rök eller skadas. Högtalarens impedans måste vara 2 till 8 ohm för
stereoanslutning och 4 till 8 ohm för monoanslutning och andra bryggkopplade anslutningar.
· Installera den separat sålda batteriledningen på så långt avstånd som möjligt från
högtalarledningarna. Installera den separat sålda batteriledningen samt jordledningen,
högtalarledningarna och förstärkaren så långt som möjligt från antennen, antennkabeln och
tunern.
· Ledningarna för denna produkt och ledningar för andra produkter kan ha olika färg även om
de har samma funktion. När du ansluter denna produkt till en annan produkt, se medföljande
installationshandböcker för båda enheter och anslut de ledningar som har samma funktion.
Högtalarkanal
Högtalartyp
Effekt
Två kanaler
Subwoofer
Nominell ineffekt: Min. 60 W
Annat än subwoofer
Max. ineffekt: Min. 120 W
Enkanals
Subwoofer
Nominell ineffekt: Min. 180 W
Annat än subwoofer
Max. ineffekt: Min. 300 W
Kopplingsschema
Ring
Speciell röd batteriledning [RD-223] (säljs separat)
Gör först alla andra anslutningar till förstärkaren och
anslut sedan kabelskon på förstärkarens
batteriledning till batteriets positiva (+) pol.
Jordledning (svart) [RD-223] (säljs separat)
Anslut till metallkarosseri eller chassi.
Högtalarutgång
Se avsnittet "Anslut
högtalarledningarna" för
instruktioner om högtalarnas
anslutning.
Remote-kabel (säljs separat)
Anslut hankontakten på denna ledning till bilstereosystemets
uttag för fjärrkontroll (SYSTEM REMOTE CONTROL).
Honkontakten kan anslutas till uttaget för bilantennens styrrelä.
Om bilstereon inte har något uttag för fjärrkontroll, anslut
hankontakten till strömuttaget via tändningslåset.
RCA-ingångskontakt
Säkring (30 A)
Högtalaringång
Se avsnittet "Användning av
högtalaringång".
Anslutningsledningar med RCA-
stickkontakter (säljs separat).
Bilstereo med RCA-
utgångskontakter
Säkring (25 A)
Säkring (30 A)
Extern utgång
Framsida
Baksida
MAN-GM-3100T-SDN.book Page 4 Monday, May 9, 2005 3:00 PM


background image
5
SVE
NSK
A
Anslutning av enheten
Anslut strömkontakten
· Använd alltid den speciella röda batteri- och jordledningen [RD-223], som säljs
separat. Anslut batteriledningen direkt till bilbatteriets positiva pol (+) och
jordledningen till bilens karosseri.
Säkring (30 A)
Säkring (30 A)
Motorrum
Bilens interiör
Positiv pol
Installera O-ringen av
gummi i fordonets
karosseri.
Borra ett
14 mm hål i
fordonets
karosseri.
1. Dra batteriledningen från
motorrummet in i bilen.
· Gör först alla andra anslutningar till
förstärkaren och anslut sedan
kabelskon på förstärkarens
batteriledning till batteriets positiva
(+) pol.
Tvinna ihop
2. Tvinna ihop ledningstrådarna på
batteriledningen, jordledningen och
Remote-kabeln.
Kabelsko
Kabelsko
Jordledning
Batteriledning
3. Fäst kabelskorna i ledningsändarna.
Kabelskor medföljer ej.
· Kläm fast kabelskorna med en tång
eller liknande.
GND-kontakt
Jordledning
Uttag för fjärrkontroll
Remote-kabel
Batteriledning
Strömkontakt
4. Anslut ledningarna till uttaget.
· Fäst ledningarna säkert med
kontaktskruvarna.
! VARNING
Om batteriledningen inte säkert ansluts till polen med kontaktskruvarna kan det
resultera i överhettning, vilket kan ge skador på produkten och personskador inklusive
lättare brännskador.
Anslut högtalarutgångarna
Tvinna
ihop
1. Ta bort ca 10 mm av isoleringen på
änden av högtalarledningarna med
en kniptång eller avbitare och tvinna
ihop trådarna.
Kabelsko
Högtalarledning
2. Fäst kabelskorna i
högtalarledningarnas ändar.
Kabelskor medföljer ej.
· Kläm fast kabelskorna med en tång
eller liknande.
Kontaktskruv
Högtalarledning
Högtalarut-
gång
3. Anslut högtalarledningarna till
högtalarutgångarna.
· Fäst högtalarledningarna säkert
med kontaktskruvarna.
MAN-GM-3100T-SDN.book Page 5 Monday, May 9, 2005 3:00 PM