background image
DV-393_Sw.book
1


background image
Sv
en
sk
a
2
Sw
VIKTIGT
Detta är en laserprodukt av klass 1, men den
innehåller en laserdiod av högre klass än klass 1. För
att behålla full säkerhet får inga höljen tas bort, och
användaren får inte försöka komma åt något på
produktens insida. Överlåt allt servicearbete till
kvalificerad personal. Du kan hitta nedanstående
varningsetikett på apparaten.
Placering: inuti apparaten.
D3-4-2-1-8_A_Sw
VARNING
Denna apparat är inte vattentät. För att undvika
risk för brand eller elektriska stötar bör du inte
ställa några behållare med vätska nära apparaten
(såsom vaser eller vattenkannor), eller utsätta den
för regn eller fukt.
D3-4-2-1-3_A_Sw
VARNING
För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen
låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras
ovanpå apparaten.
D3-4-2-1-7a_A_Sw
Användarmiljö
Temperatur och fuktighet i användarmiljön:
+5 °C till +35 °C; mindre än 85 % luftfuktighet
(kylventilationen får inte vara blockerad)
Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme,
eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt
solljus (eller starkt artificiellt ljus).
D3-4-2-1-7c_A_Sw
VARNING
Höljet är försett med ventilationshål och öppningar
för att garantera pålitlig drift och skydda produkten
mot överhettning. För att minska risk för brand får
öppningarna aldrig blockeras eller täckas över
(exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och
apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock
matta eller en säng.
D3-4-2-1-7b_A_Sw
När förbrukade batterier kasseras ska gällande
nationella och lokala förordningar och
miljöföreskrifter följas.
D3-4-2-3-1_Sw
Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i
Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC, uppdaterat med
93/68/EEC), och EMC-direktiven (89/336/EEC,
uppdaterat med 92/31/EEC och 93/68/EEC).
D3-4-2-1-9a_Sw
Utropstecknet i en liksidig triangel är till för
att uppmärksamma användaren på viktiga
användar- och underhållsanvisningar
(service) i de dokument som medföljer
apparaten.
Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig
triangel är avsedd som en varning till
användaren om att det finns oisolerad
spänning innanför produktens hölje. Denna
spänning är tillräckligt stark för att kunna ge
elektriska stötar som är farliga för
människan.
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA
STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET)
INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS
INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV
KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VIKTIGT
D3-4-2-1-1_Sw-A
DV-393_Sw.book
2


background image
3
Sw
Sv
en
sk
a
Denna produkt innehåller FontAvenue®-fonter som
NEC Corporation har rättigheterna till. FontAvenue
är ett registrerat varumärke som tillhör NEC
Corporation.
VARNING
Spänningen varierar beroende på land eller region.
Försäkra dig om att spänningen i det område där
apparaten kommer att användas motsvarar den
spänning (t. ex. 230 V eller 120 V) som anges på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_A_Sw
Läs följande avsnitt noga innan du sätter i
stickkontakten första gången.
Om stickkontakten på kabeln till denna apparat inte
passar i det eluttag du vill använda, måste den tas
bort och en ny som passar monteras på.
Stickkontakten på nätkabeln får endast bytas och
monteras av behörig servicepersonal. Om den
borttagna kontakten ansluts till ett eluttag kan den
ge upphov till farliga elektriska stötar. Se till att den
tas om hand på lämpligt sätt när den har tagits bort.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget om apparaten ska
stå oanvänd under en längre tid (till exempel under
semesterresa).
D3-4-2-2-1a_A_Sw
VIKTIGT
STANDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen
från eluttaget helt. Eftersom nätkabeln fungerar som
huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur
den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra
dig därför om att enheten har installerats så att
nätkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka
skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör
nätkabeln också dras ur när apparaten inte ska
användas under en längre tid (till exempel under
semestern).
D3-4-2-2-2a_A_Sw
HANTERA NÄTKABELN FÖRSIKTIGT
Håll i stickkontakten när du hanterar nätkabeln. Dra
inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig
nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta
kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera
inte denna apparat, möbel eller annat föremål på
nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig
knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra
sladdar. Nätkablarna ska dras så att man inte trampar
på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller
elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om
du upptäcker att den är skadad ska du kontakta
närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller
din återförsäljare för att få den utbytt.
S002_Sw
Denna produkt får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Uttjänta elektronikprodukter ska enligt lag samlas in separat för
särskild hantering och återvinning.
I EU:s 25 medlemslsänder samt Schweiz och Norge får privata hushåll kostnadsfritt lämna in uttjänt elektronik på särskilda insamlingsställen
och återvinningscentraler eller hos en återförsäljare (vid köp av liknande produkt).
I övriga länder ska lokala myndigheter kontaktas för information om korrekt avfallshantering.
Härigenom kommer den kasserade produkten att samlas in, behandlas och återvinnas på det sätt som krävs för att minska negativ påverkan på
miljö och människors hälsa.
K058_Sw
Denna anläggning är avsedd för vanlig användning i
ett hem. Om fel som kräver reparation uppstår på
grund av annan användning än i ett hushåll (t.ex.
lång tids hård användning i kommersiellt syfte i en
restaurang eller användning i ett fordon eller fartyg),
måste användaren betala för reparationen även
under garantitiden.
KO41_Sw
Denna produkt innehåller teknik för kopieringsskydd.
Tekniken är skyddad genom metodanspråk på vissa
patent i USA, samt andra rättigheter beträffande
immateriell egendom som tillhör Macrovision
Corporation och andra rättighetsinnehavare.
Användning av denna teknik för kopieringsskydd
måste godkännas av Macrovision Corporation. Den
är endast avsedd för hemmabruk och annan
begränsad visning, såvida tillåtelse inte lämnats av
Macrovision Corporation. Baklängeskonstruktion och
isärtagning är förbjuden.
DV-393_Sw.book
3


background image
4
Sw
Sv
en
sk
a
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt.
Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats.
Innehållsförteckning
01 Innan du börjar
Funktioner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vad finns i lådan?
. . . . . . . . . . . . . . . 5
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
. . . 5
Placeringstips
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Spelbara skivor/format
. . . . . . . . . . . 6
Spelbara CD-R/RW-skivor
. . . . . . . 6
Spelbara DVD+R/DVD+RW-
skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Spelbara DVD-R/RW-skivor
. . . . . . 6
Spelbara typer av komprimerat
ljud
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Om WMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Om DivX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Spelbara DivX-filer
. . . . . . . . . . . . . 7
Spelbara JPEG-filer
. . . . . . . . . . . . 7
Spelbara skivor inspelade på PC
. . 7
02 Anslutning
Enkel anslutning
. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ansluta med SCART-kabel
. . . . . . . . 8
Anslutning via
komponentvideoutgången
. . . . . . . . 8
Bilduppdatering med
progressive scan via komponentvide-
outgångarna
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anslutning till AV-receiver
. . . . . . . . 9
Ansluta via HDMI-uttaget
(gäller endast DV-490V)
. . . . . . . . . . 9
Om HDMI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
03 Knappar och displayer
Frontpanelen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fjärrkontroll
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Använda fjärrkontrollen
. . . . . . . . 11
04 Komma igång
Sätta på spelaren
. . . . . . . . . . . . . . . 12
Använda skärmmenyerna
. . . . . . . . 12
Ställa in spelaren för TV:n
. . . . . . . . 12
Ställa in språk för spelarens
skärmmenyer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Att spela skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Knappar för enkel uppspelning
. . . 13
Fortsätt och Senaste minne
. . . . . 13
Menyer på DVD-Video-skivor
. . . . . 14
PBC-menyer på Video-CD-/Super
VCD-skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
05 Att spela skivor
Avsökning av skivor
. . . . . . . . . . . . . 15
Långsam uppspelning
. . . . . . . . . . . 15
Uppspelning framåt/bakåt bild för
bild
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Titta på ett JPEG-bildspel
. . . . . . . . . 15
Bläddra igenom DVD- eller
Video-CD-/Super VCD-skivor med
skivnavigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bläddra igenom WMA-, MP3-, DivX
video- och JPEG-filer med
skivnavigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Göra en slinga av ett skivavsnitt
. . . . 16
Repeteringsfunktionen
. . . . . . . . . . . 16
Slumpvis uppspelning
. . . . . . . . . . . 17
Skapa en programlista
. . . . . . . . . . . 17
Andra funktioner på
programmenyn
. . . . . . . . . . . . . . . 18
Söka på en skiva
. . . . . . . . . . . . . . . 18
Byta textspråk
. . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Byta ljudspråk/-kanal
. . . . . . . . . . . . 18
Zooma in bilden
. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ändra kameravinklar
. . . . . . . . . . . . 18
Visa skivinformation
. . . . . . . . . . . . . 18
06 Ljudinställnings- och
bildjusteringsmenyer
Ljudinställningsmenyn
. . . . . . . . . . . 19
Audio DRC (Dynamisk
omfångskontroll av ljudet)
. . . . . . . 19
Virtual Surround (Virtuellt
surroundljud)
. . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dialog
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Equalizer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Menyn för bildinställning
. . . . . . . . . 19
07 Grundinställningsmenyn
(Initial Settings)
Använda grundinställningsmenyn
(Initial Settings)
. . . . . . . . . . . . . . . . 20
Inställning av digital ljudutgång
(Digital Audio Out)
. . . . . . . . . . . . . 20
Inställning av bildformat
(Video Output)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Språkinställningar (Language)
. . . . 21
Menyinställningar (Display)
. . . . . . . 21
Särskilda inställningar (Options)
. . . 21
Parental Lock (Föräldralås)
. . . . . . . 21
Registrera nytt lösenord
. . . . . . . . 21
Byta lösenord
. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Inställning/byte av föräldralåsnivå
. . 21
Inställning/byte av lands-/
områdeskod
. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Om DivX® VOD-material
. . . . . . . . 22
Visa din registreringskod för
DivX VOD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Spela DivX® VOD-material
. . . . . . 22
08 Annan information
Skötsel av spelare och skivor
. . . . . . 23
Allmänt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skadade och specialformade
skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rengöring av skivor
. . . . . . . . . . . 23
Utvändig rengöring av apparaten
. . . 23
Rengöring av linsen
. . . . . . . . . . . 23
Kondens
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Att flytta spelaren
. . . . . . . . . . . . . 23
Skärmstorlekar och skivformat
. . . . 23
Användare av bredbilds-TV
. . . . . . 23
För innehavare av standard-TV
. . . . 23
Inställning av TV-system
. . . . . . . . . 24
Återställa spelaren
. . . . . . . . . . . . . 24
DVD-Video-regioner
. . . . . . . . . . . . . 24
Välja språk med kodlistan för språk
. . . 24
Felsökning för HDMI (gäller endast
DV-490V)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ordlista
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Språkkoder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lands-/områdeskoder
. . . . . . . . . . . 26
DV-393_Sw.book
4


background image
Innan du börjar
5
Sw
Sv
en
sk
a
Kapitel 1
Innan du börjar
Funktioner
·
24 bitar/96 kHz-kompatibel DAC
Den inbyggda 96 kHz/24-bitars digital/analog-omvandlaren gör att denna spelare klarar skivor med
hög samplingsfrekvens och ger enastående ljudkvalitet i fråga om dynamiskt omfång,
lågnivåupplösning och återgivning av det högre frekvensregistret.
·
Fantastiskt surroundljud med Dolby Digital*1 och DTS*2-mjukvara
Logotyper:
När spelaren är ansluten till lämplig AV-förstärkare eller receiver får du fantastisk surroundeffekt när
du spelar skivor i Dolby Digital- och DTS-format.
·
PureCinema med progressive scan
När apparaten är ansluten till en progressive scan-kompatibel TV eller bildskärm via
komponentvideoutgångarna kan du njuta av en ytterst stabil, flimmerfri bild med samma
bilduppdateringshastighet som på originalfilmen.
·
Ny skivnavigator med rörliga bilder
Med den nya skivnavigatorn (Disc Navigator) kan du spela upp de första sekunderna av varje titel eller
kapitel i miniatyrbildsformat på skärmen.
Digitalt HDMI*3-uttag (gäller endast DV-490V)
HDMI-kontakten (High Definition Multimedia Interface) ger både högkvalitativt digitalt ljud och bild
via en enda användarvänlig kontakt. HDMI är det första gränssnitt för konsumentelektronik som
stödjer okomprimerad standard samt förstärkt videokvalitet och högupplösningsvideo samt allt från
standardljud till flerkanaligt surroundljud*4, och detta med ett enda gränssnitt. Du kan lätt ansluta till
en AV-receiver eller audiovisuell apparat med HDMI för att få högkvalitativt ljud och bild, och
dessutom stöds kommunikation mellan videokällan och spelare (för digital-TV), digitalboxar och
andra audiovisuella apparater.
·
DSP-effekter (behandling med digital signalprocessor) för förbättrad uppspelning
Se Ljudinställnings- och bildjusteringsmenyer på sidan 19.
·
Zoom-funktion
Se Zooma in bilden på sidan 18.
·
MP3- och WMA-kompatibel
Se Spelbara typer av komprimerat ljud på sidan 6.
·
JPEG-kompatibel
Se Spelbara JPEG-filer på sidan 7.
·
Kompatibel med DivX®*5 video
Se Spelbara DivX-filer på sidan 7.
Logotyper:
·
Energisparfunktion
En automatisk avstängningsfunktion slår av spelaren till beredskapsläge om den inte används på
cirka 30 minuter.
*1
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och symbolen med dubbla D:n är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
*2
"DTS" och "DTS Digital Out" är registrerade varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
*3
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI licensing LLC.
*4
Det går inte att mata ut ljud i SACD- eller DVD-Audio-format genom spelarens HDMI-uttag.
*5
DivX, DivX Certified och logotyper i anslutning till dessa är varumärken som tillhör DivX, Inc. och
används under licens.
Vad finns i lådan?
Kontrollera att följande tillbehör finns i lådan när du öppnar den.
· Fjärrkontroll
· AA/R6P torrbatterier x 2
· Ljud-/videokabel (röda/vita/gula kontakter)
·Nätkabel
· Bruksanvisning
· Garantibevis
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
·
Öppna locket till batterifacket och sätt i batterierna enligt bilden.
Använd två AA/R6P-batterier och följ markeringarna (
, ) i facket. Stäng locket efter isättning.
Viktigt
Felaktig batterianvändning kan t.ex. leda till att batterierna börjar läcka eller spricker. Iakttag följande
försiktighetsåtgärder:
· Blanda inte nya och gamla batterier.
· Använd inte olika sorters batterier samtidigt--även om de kan se likadana ut kan olika batterier
ha olika spänning.
· Se till att plus- och minuspolerna på bägge batterierna stämmer med märkningen i batterifacket.
· Ta ur batterierna om utrustningen inte ska användas på en månad eller mer.
· När förbrukade batterier kasseras ska nationella och lokala förordningar och miljöföreskrifter
följas.
· Använd eller förvara inte batterier i direkt solljus eller på andra mycket varma ställen, till exempel
i en bil i starkt solsken eller nära ett värmeelement. Då kan batterierna börja läcka, bli
överhettade, explodera eller fatta eld. Batteriernas livslängd eller prestanda kan också försämras.
Placeringstips
Vi vill att du ska ha glädje av denna apparat i många år framöver, så tänk på följande när du väljer var
den ska placeras:
Välj...
· Ett rum med god ventilation.
· Ett stabilt, plant och horisontellt underlag, t.ex. bord, hylla eller stereobänk.
Undvik...
· Ställen utsatta för stark värme eller fukt, t.ex. nära värmeelement och andra värmealstrande
apparater.
· Fönsterbräden och andra ställen där spelaren utsätts för direkt solljus.
· Användning i extremt dammiga eller fuktiga miljöer.
· Placering direkt ovanpå en förstärkare eller annan enhet som ingår i stereoanläggningen och
som blir varm under användning.
DV-393_Sw.book
5