background image
Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu
Kullanõcõ Kõlavuzu
DEX-P90RS
T
Ü
RK
ÇE
Q
sound.vision.soul
MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Wednesday, September 29, 2004 10:09 AM


background image
2
T
Ü
RK
ÇE
çindekiler
Tularõn Açõklanmasõ ........................... 3
Ana Birim .................................................... 3
Uzaktan Kumanda ...................................... 3
Uzaktan Kumanda Kapaõnõn
Açõlmasõ ve Kapatõlmasõ ........................... 4
* Kapak Kapalõyken ................................. 4
* Kapak Açõkken ...................................... 4
Uzaktan Kumanda ve Bakõmõ .............. 5
Uzaktan Kumandanõn Kullanõlmasõ ............. 5
Piller ............................................................ 5
Bu Cihazõ Kullanmadan Önce
Yapõlacaklar ....................................... 5
Bu Ürün Hakkõndaki Bilgiler ........................ 5
Bu Kõlavuz Hakkõndaki Bilgiler .................... 5
Mikroilemcinin Sõfõrlanmasõ ....................... 5
Ön uyarõ ...................................................... 6
Ön panelin Sökülmesi ve
Yerine Takõlmasõ ............................... 6
Hõrsõzlõa Karõ Koruma Önlemleri ............. 6
* Ön Panelin Sökülmesi .......................... 6
* Ön Panelin Yerine Takõlmasõ ................ 6
* Uyarõ Tonu ............................................ 6
Kullanõm Ortamõnõn Hazõrlanmasõ ....... 7
Kullanõm Ortamõnõn Hazõrlanmasõ ............... 7
Balangõç Ayar Ekranõndaki lemler .......... 7
* Balangõç Ayar Ekranõna Eriim ........... 7
* Balangõç Ayar Ekranõndan çõkõ ......... 7
Saatin Ayarlanmasõ ..................................... 7
* Saat Ayar Ekranõna Geçi .................... 7
* Saatin Ayarlanmasõ .............................. 7
* Saatin Zaman Sinyaliyle
Ayarlanmasõ ......................................... 8
* Saat Gösteriminin Kapatõlmasõ ............. 8
* Balangõç Ayar Ekranõna Dönü .......... 8
Göstergenin Ayarlanmasõ ........................... 8
* Gösterge Ayar Ekranõna Geçi ............. 8
* Parlaklõõn Ayarlanmasõ ....................... 8
* Iõk Kontrolünün Ayarlanmasõ .............. 8
* Duvar Kaõdõnõn Seçilmesi ................... 8
* Geri Modunun seçilmesi ....................... 9
* Balangõç Ayar Ekranõna Dönü .......... 9
Genel Ortamõn Hazõrlanmasõ ...................... 9
* Genel Ortam Ayar Ekranõna Geçi ....... 9
* AUX Modunu Deitirme ...................... 9
* Uyarõ tonunun ayarlanmasõ .................. 9
* Dorulama Sesinin Etkinletirilmesi/
Kapatõlmasõ .......................................... 9
* DAB Önceliinin Ayarlanmasõ .............. 9
* Otomatik PI Arama Özelliinin
Deitirilmesi ...................................... 10
* FM Ayarlama Adõmõnõn
Deitirilmesi ...................................... 10
* Balangõç Ayar Ekranõna Dönü ........ 10
Menü Kilidinin Ayarlanmasõ ...................... 10
* Menü Kilidi Hakkõnda Bilgiler .............. 10
* Menü Kilidinin açõlmasõ/
kapatõlmasõ ......................................... 10
Temel Çalõtõrma lemi ..................... 11
Müzik Dinlemek çin Yapõlacaklar ............. 11
Cihazõn Kapatõlmasõ .................................. 11
Radyonun Çalõtõrõlmasõ ..................... 12
Radyonun Temel Çalõtõrma lemi ........... 12
Radyo Ayarõ Ekranõndaki lemler ............ 12
* Radyo Ayarõ Ekranõna Eriim ............. 12
* Radyo Ayarõõ Ekranõndan çõkõ ........... 12
levlerin Çalõtõrõlmasõ .............................. 13
* En yi stasyonlarõn Hafõzasõ ............... 13
* Yerel Arama levini Kullanarak
stasyonlarõn Aranmasõ ....................... 13
* Hafõzadan Ayar Ekranõna Geçi ......... 13
* Hafõzadan stasyon Bulma ................. 13
RDS levlerinin Kullanõlmasõ ............ 14
RDS Nedir? ............................................... 14
Alternatif Frekans ilevi ............................. 14
* AF levinin Devreye sokulmasõ/
Devreden çõkarõlmasõ ......................... 14
PI Arama levi .......................................... 14
* PI Arama ............................................ 14
* Otomatik PI Arama (hafõzadaki
istasyon için) ....................................... 14
PTY levi .................................................. 14
* PTY'nin Aranmasõ .............................. 14
* Haber Programõ Yarõda
Kesme Ayarõ ....................................... 15
* PTY Alarmõ ......................................... 15
* Anonslarõn ptal Edilmesi .................... 15
* PTY Listesi ......................................... 15
Trafik Anonsu Bekleme ilevi .................... 16
* TA levinin Devreye sokulmasõ/
Devreden çõkarõlmasõ ......................... 16
* Trafik Anonslarõnõn ptal Edilmesi ....... 16
* TA Sesinin Ayarlanmasõ ..................... 16
* TP Alarmõ levi .................................. 16
Bölgesel lev ............................................ 17
* Bölgesel levin Devreye
Sokulmasõ ........................................... 17
Radyo Metni .............................................. 17
* Radyo Metni Göstergesi ..................... 17
* Radyo Metninin Hafõzaya
Kaydedilmesi ...................................... 17
* Hafõzaya alõnmõ Radyo
Metninin Çarõlmasõ ........................... 17
Cihazõn bünyesindeki CD
Çalarõn Çalõtõrõlmasõ ...................... 18
Cihazõn Bünyesindeki CD Çalarõn
Temel Çalõtõrma lemi ......................... 18
Cihazõn bünyesindeki CD Ayarõ
Ekranõnda lemler ................................. 19
* Cihazõn bünyesindeki CD Ayarõ
Ekranõna Eriim .................................. 19
* Cihazõn bünyesindeki CD Ayarõ
Ekranõndan Çõkõ ................................ 19
levlerin Çalõtõrõlmasõ ............................. 19
* Tekrar Çalma ..................................... 19
* Rastgele Çalma .................................. 19
* Tarayarak Çalma ................................ 19
* Duraklama .......................................... 20
* Gösterge Modunun Deitirilmesi ...... 20
* Disk Balõõ Girii ............................... 20
Multi-CD Çalarõn Çalõtõrõlmasõ .......... 20
Multi CD Çalarõn Temel Çalõtõrma
lemi ...................................................... 20
Multi CD Ayar Ekranõnda lemler ............ 21
* Multi CD Ayar Ekranõna Eriim ........... 21
* Multi CD Ayar Ekranõndan Çõkõ ........ 21
levlerin Çalõtõrõlmasõ ............................. 21
* Tekrar Çalma ..................................... 21
* Rastgele Çalma .................................. 21
* Tarayarak Çalma ................................ 22
* Duraklama .......................................... 22
* Gösterge Modunun Deitirilmesi ...... 22
* Disk Numarasõnõn Aranmasõ .............. 22
Disk Balõõ .............................................. 22
* Disk Balõõ Girii ............................... 22
* Disklerin Disk Balõk Listesiyle
Seçilmesi ............................................ 23
MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 2 Wednesday, September 29, 2004 10:09 AM


background image
3
T
Ü
RK
ÇE
çindekiler
DVD Çalarõn Çalõtõrõlmasõ ................. 23
DVD Çalarõn Temel Çalõtõrma lemi ....... 23
DVD Ayar Ekranõndaki lemler ................ 24
* DVD Ayar Ekranõna Eriim ................. 24
* DVD Ayar Ekranõndan çõkõ ................ 24
levlerin Çalõtõrõlmasõ .............................. 24
* Tekrar Çalma ...................................... 24
* Rastgele Çalma .................................. 24
* Tarayarak Çalma ................................ 25
* Duraklama .......................................... 25
* Gösterge Modunun Deitirilmesi ...... 25
* Disk Numarasõnõn Aranmasõ ............... 25
* Disk Balõõ Girii ............................... 25
DAB Radyosunun Temel
Çalõtõrma lemi ..................................... 26
DAB Radyosu Ayar Ekranõndaki
lemler ................................................... 26
* DAB Radyosu Ayar Ekranõna
Eriim .................................................. 26
* DAB Radyosu Ayar Ekranõndan
çõkõ .................................................... 26
levlerin Çalõtõrõlmasõ .............................. 27
* Hafõzadan Ayar Ekranõna Geçi ......... 27
* Hafõzadan stasyon Bulma .................. 27
* Anons Destei ilevi ........................... 27
* Servis Parçasõ ilevi ........................... 28
* Dinamik Etiket ilevi ............................ 28
* Mevcut PTY ilevi ............................... 29
* ServisTakibi ilevi ............................... 30
TV Radyosunun Çalõtõrõlmasõ .......... 30
TV Radyosunun Temel
Çalõtõrma lemi ..................................... 30
TV Radyosu Ayar Ekranõndaki
lemler ................................................... 31
* TV Radyosu Ayar Ekranõna Eriim ..... 31
* TV Radyosu Ayar Ekranõndan
çõkõ .................................................... 31
levlerin Çalõtõrõlmasõ .............................. 31
* En yi stasyonlarõn Ardõõk
Hafõzasõ .............................................. 31
* Hafõzadan Ayar Ekranõna Geçi ......... 31
* Hafõzadan stasyon Bulma .................. 31
Ses Ayarlarõ ........................................ 32
Ses Ayarlarõ Ekranõna Geçi ..................... 32
* Fader/Balans Ayarõ ............................. 32
* Bas/Tiz Ayarõ ...................................... 32
* Kaynak Düzey Ayarõ ........................... 33
Dier levler ...................................... 33
AUX (yardõmcõ cihaz) Kaynaõnõn
Kullanõlmasõ ............................................ 33
* AUX Kaynaõnõn Seçilmesi ................ 33
* AUX Balõõnõn Girilmesi .................... 33
Sesin Kesilmesi ........................................ 34
Gösterge Özelliinin Kapatõlmasõ ............. 34
CD Çalar ve Bakõmõ ............................ 34
CD Çalar ve Bakõmõ .................................. 34
CD-R/CD-RW diskleri ............................... 34
Cihazõn Bünyesindeki CD Çalarõn
Hata Mesajõ ............................................ 35
Birimlerin Takõlmasõ ........................... 35
Ayar Örnekleri ........................................... 36
Gürültü Filtresinin Takõlmasõ ..................... 37
Ses Birimi (DEQ-P90) olmaksõzõn
balama ................................................. 38
Ses Birimiyle (DEQ-P90) takma ............... 39
Montaj ................................................. 40
Lastik burçla yapõlan montaj ..................... 40
Cihazõn yerinden Çõkarõlmasõ .................... 40
Uzaktan Kumanda Cihazõnõn
Montajõ ............................................. 41
Uzaktan Kumanda Cihazõnõn
Takõlmasõ ................................................ 41
* Yatay montaj ...................................... 41
* Dikey montaj ....................................... 41
Yalnõzca Montaj Kaidesi Kullanarak
Montaj .................................................... 41
Montaj Kaidesi ve Dirsek Kullanarak
Montaj .................................................... 41
* Yöntem A ............................................ 41
* Yöntem B ............................................ 41
Özellikler ............................................. 42
Tularõn Açõklanmasõ
Ana Birim
Uzaktan Kumanda
Bu sistemde kullanõlabilen ilevler ve menü göstergesi, kullanõlan uzaktan kumanda
cihazõnõn durumuna göre deiiklik gösterir. Kapaõn açõlmasõ, birimin içindeki SHIFT,
RETURN ve FUNCTION 1­6 dümelerinin kullanõlmasõnõ salar. Daha fazla detay için
bkz. sayfa 4.
· Uzaktan kumandayõ kullanõrken ana birimin üzerindeki sinyal radyosuna doru
tuttuunuzdan emin olun. Aksi takdirde doru çalõmayabilir.
8/2/4/6 dümeleri
BAND dümesi
Ekran Gösterimi kapalõ göstergesi (DISP OFF)
RESET (sõfõrlama) dümesi
Sinyal radyosu
VOLUME
DISPLAY dümesi
SOURCE dümesi
EJECT/OPEN (çõkarma/açma) dümesi
SHIFT dümesi
FUNCTION (ilev)
dümeleri 1­6
RETURN dümesi
8/2/4/6
dümeleri
BAND dümesi
CD dümesi
Kapalõ durum
Açõk durum
AUX dümesi
ATT dümesi
Bu dümeyle ses
düzeyini hõzla
azaltabilirsiniz
(yaklaõk 90%
oranõnda). Orjinal
ses seviyesine
dönmek için bir kez
daha basõn.
MENU dümesi
TA dümesi
VOLUME
TUNER dümesi
MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 3 Wednesday, September 29, 2004 10:09 AM


background image
4
T
Ü
RK
ÇE
Tularõn Açõklanmasõ
Uzaktan Kumanda Kapaõnõn Açõlmasõ ve Kapatõlmasõ
Uzaktan kumanda kapaõn açõlmasõ, birimin içindeki SHIFT, RETURN ve FUNCTION
1­6 dümelerinin kullanõlmasõnõ salar.
Bu sistemde kapak açõk ya da kapalõ olduundaki menü göstergeleri, kullanõlabilir
ilevler ve menü göstergeleri, kullanõlan uzaktan kumandanõn durumuna göre deiir.
Uzaktan kumanda
Menü göstergesi
Kapak kapalõ
Kapalõ Durum
Kapak açõkAçõk Durum
Kapak Kapalõyken
Uzaktan kumanda kapaõnõn kapatõlmasõ, menü göstergesini kapalõ duruma getirir.
Kapalõ durumda menü göstergesi
Örnek: Cihazõn bünyesindeki CD Ekranõ
Not
· Kapalõ durumda menü göstergesi: Geçerli mod ve AÇIK durumda olan ilevler gösterilir.
Kapak Açõkken
Uzaktan kumanda kapaõnõn açõlmasõ, menü göstergesini açõk duruma getirir.
Açõk durumda menü göstergesi
Örnek: Cihazõn bünyesindeki CD Ayarõ Ekranõ
Notlar
· Göstergedeki menü öelerinin konumlarõ, FUNCTION dümeleri 1­6'nõn konumlarõna
karõlõk gelir.
· Açõk durumda menü göstergesi: FUNCTION dümeleri 1­6 kullanõldõõnda, bunlarla
çalõtõrõlabilen ilevler gösterilir.
lemin ortasõnda kapak kapatõldõõnda
· lem sõrasõnda kapaõn kapatõlmasõ, bir önceki ilemin bõrakõlmasõna ve menü
göstergesinin kapalõ duruma geri dönmesine neden olur.
MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 4 Wednesday, September 29, 2004 10:09 AM


background image
5
T
Ü
RK
ÇE
Uzaktan Kumanda ve Bakõmõ
Uzaktan Kumandanõn Kullanõlmasõ
Bu ürünle birlikte bir uzaktan kumanda cihazõ verilmektedir.
Bazõ ilemleri ana birimle yapabilirsiniz, bununla birlikte ilemlerin çou uzaktan
kumanda cihazõyla gerçekletirilebilir.
· Uzaktan kumanda cihazõnõ sinyal radyosuna doru tutarak kullanõn.
· Uzaktan kumanda cihazõ kullanõlmadõõnda, salanan montaj kaidesine salamca
takõn.
Ön Uyarõ:
· Uzaktan kumandayõ yüksek sõcaklõklarda veya dorudan güne õõõnda bulundurmayõn.
· Uzaktan kumanda, dorudan güne õõõ altõnda doru çalõmayabilir.
· Uzaktan kumandayõ frenin veya gaz pedallerinin altõna sõkõabileceinden yere düürmeyin.
Piller
* Uzaktan kumanda cihazõnõn arkasõndaki kapaõ çõkarõn ve pili (+) ve (­) kutuplarõ
doru yönde olacak ekilde yerletirin.
Ön Uyarõ:
· Yalnõzca AAA ya da IEC R03 tipi 1,5 V piller kullanõn.
· Uzaktan kumanda bir ay ya da daha uzun bir süre kullanõlmayacaksa, pillerini çõkarõn.
· Verilen pilleri yeniden arj etmeyi denemeyin.
· Yeni ve kullanõlmõ pilleri birlikte kullanmayõn.
· Pil akmasõ durumunda uzaktan kumanda cihazõnõ silerek tamamen temizleyin ve yeni piller
takõn.
· Lütfen kullanõlmõ pilleri atarken, ülkenizde/bölgenizde yürürlükteki devlet yönetmeliklerine
ya da kamu çevre kurulularõnõn kurallarõna uyun.
Bu Cihazõ Kullanmadan Önce Yapõlacaklar
Bu Ürün Hakkõndaki Bilgiler
Bu ürünün Radyo frekanslarõ Batõ Avrupa, Asya, Orta Dou, Afrika ve Okyanusya'da
kullanõlmak üzere tahsis edilmitir. Dier bölgelerde kullanõlmasõ uygun olmayan yayõn
alõmlarõna sebep olabilir. RDS ilevi sadece RDS sinyalleri yayõnlayan FM
istasyonlarõnõn bulunduu bölgelerde çalõõr.
Bu Kõlavuz Hakkõndaki Bilgiler
Bu ürün üstün kalitede yayõn alõmõnõ ve çalõmayõ garanti eden birtakõm gelimi
özellikler içerir. Bu özelliklerin tümü mümkün olan en kolay kullanõmõ salayacak ekilde
tasarlanmõtõr, ancak bunlardan çounun kullanõmõ için açõklama gerekir. Bu çalõtõrma
kõlavuzunun amacõ, bu özelliklerin tümünden en iyi derecede faydalanmanõz için
yardõmcõ olmak ve dinleme zevkinizi en üst seviyeye çõkarmaktõr.
Cihazõ kullanmaya balamadan önce, bu kõlavuzun tamamõnõ okuyarak kendinizi
cihazõn ilevlerine ve çalõma ekline alõtõrmanõzõ tavsiye ediyoruz. Özellikle sayfa
6deki ve dier bölümlerdeki "Ön uyarõ" bölümünü okumanõz ve anlamanõz çok önemlidir.
Bu kõlavuz esas olarak uzaktan kumandanõn çalõma eklini açõklar. Bazõ ilevlerde, ana
birimi kullanarak da aynõ ilemleri yapabilirsiniz, ancak uzaktan kumandada ana birimde
bulunmayan ATT, TA, SHIFT, MENU, RETURN dümeleri ve FUNCTION 1­6 gibi
dümeler bulunur. Ayrõca ilemlerin çou uzaktan kumanda cihazõyla gerçekletirilebilir.
Mikroilemcinin Sõfõrlanmasõ
Mikroilemci aaõdaki durumlarda sõfõrlanmalõdõr:
Montajdan sonra bu ürünü ilk kez kullanõrken.
Cihaz düzgün çalõmõyorsa.
Ekranda tuhaf (yanlõ) mesajlar beliriyorsa.
* Mikro ilemciyi sõfõrlamak için, ana birim üzerindeki
RESET dümesine bir kalemin ucuyla ya da baka
bir sivri uçlu aletle basõn.
MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 5 Wednesday, September 29, 2004 10:09 AM