background image
cover & anki.fm
1


background image
2
Sw
Sv
en
sk
a
Utropstecknet i en liksidig triangel är till för
att uppmärksamma användaren på viktiga
användar- och underhållsanvisningar
(service) i de dokument som medföljer
apparaten.
Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig
triangel är avsedd som en varning till
användaren om att det finns oisolerad
spänning innanför produktens hölje. Denna
spänning är tillräckligt stark för att kunna ge
elektriska stötar som är farliga för
människan.
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA
STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET)
INTE TAS BORT. INNANFÖR HÖLJET FINNS
INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV
KAN REPARERA. ÖVERLÅT SERVICE TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
VIKTIGT
D3-4-2-1-1_Sw-A
VARNING
Denna apparat är inte vattentät. För att undvika risk
för brand eller elektriska stötar bör du inte ställa
några behållare med vätska nära apparaten (såsom
vaser eller vattenkannor), eller utsätta den för regn
eller fukt.
D3-4-2-1-3_A_Sw
VARNING
För att minska risken för eldsvåda bör ingen öppen
låga (exempelvis ett tänt stearinljus) placeras
ovanpå apparaten.
D3-4-2-1-7a_A_Sw
VIKTIGT OM VENTILATION
Se till att det finns gott om ventilationsutrymme
runt apparaten när denna installerats för att
förbättra värmeavledningen (minst 10 cm på
ovansidan, 10 cm på baksidan och 10 cm på varje
sida).
VARNING
Höljet är försett med ventilationshål och öppningar
för att garantera pålitlig drift och skydda produkten
från överhettning. För att minska risk för brand får
öppningarna aldrig blockeras eller täckas över
(exempelvis med tidningar, dukar, gardiner), och
apparaten bör aldrig användas ovanpå en tjock
matta eller en säng.
D3-4-2-1-7b_A_Sw
Användarmiljö
Temperatur och fuktighet i användarmiljön:
+5°C ­ +35°C; mindre än 85 % luftfuktighet
(kylventilationen får inte vara blockerad).
Installera inte apparaten i ett dåligt ventilerat utrymme,
eller på platser som utsätts för hög fuktighet eller direkt
solljus (eller starkt artificiellt ljus).
D3-4-2-1-7c_A_Sw
VARNING
Spänningen varierar beroende på land eller region.
Försäkra dig om att voltstyrkan i det område där
apparaten kommer att användas motsvarar den
voltstyrka (t. ex. 230 V eller 120 V) som anges på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_A_Sw
Läs följande avsnitt noga innan du sätter i stickkontakten
första gången.
Placering: på apparatens baksida
XV-DV232_SW.book
2


background image
3
Sw
S
ven
sk
a
Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i
Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC, uppdaterat med
93/68/EEC), och EMC-direktiven (89/336/EEC,
uppdaterat med 92/31/EEC och 93/68/EEC).
D3-4-2-1-9a_Sw
VARNING
Dessa högtalarkontakter är strömförande och
innehåller
FARLIG SPÄNNING. För att
minska risken för elektrisk stöt när du ansluter eller
drar ur högtalarsladdarna skall nätkabeln
dras ur innan någon oisolerad del vidrörs.
D3-4-2-2-3_A_Sw
VIKTIGT
STANDBY/ON-brytaren stänger inte av strömmen
från eluttaget helt. Eftersom nätkabeln fungerar som
huvudströmbrytare för apparaten måste du dra ur
den ur eluttaget för att stänga av all ström. Försäkra
dig därför om att enheten har installerats så att
nätkabeln lätt kan dras ut ur eluttaget om en olycka
skulle inträffa. För att undvika risk för brand bör
nätkabeln också dras ur när apparaten inte skall
användas under en längre tid (till exempel under
semestern).
D3-4-2-2-2a_A_Sw
Om stickkontakten på kabeln till denna apparat inte
passar i det eluttag du vill använda, måste den tas
bort och en ny som passar monteras på.
Stickkontakten på nätkabeln får endast bytas och
monteras av behörig servicepersonal. Om den
borttagna kontakten ansluts till ett eluttag kan den
ge upphov till farliga elektriska stötar. Se till att den
tas om hand på lämpligt sätt när den har tagits bort.
Dra ur stickkontakten ur eluttaget om apparaten
skall stå oanvänd under en längre tid (till exempel
under semesterresa).
D3-4-2-2-1a_A_Sw
HANTERA NÄTKABELN FÖRSIKTIGT
Håll i stickkontakten när du hanterar nätkabeln. Dra
inte ut kontakten genom att dra i kabeln, och rör aldrig
nätkabeln när du är våt om händerna, eftersom detta
kan förorsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Placera
inte denna apparat, möbel eller annat föremål på
nätkabeln och se till att den inte blir klämd. Slå aldrig
knut på kabeln och knyt inte ihop den med andra
sladdar. Nätkablarna skall dras så att man inte trampar
på dem. En skadad nätkabel kan leda till eldsvåda eller
elektriska stötar. Kontrollera nätkabeln emellanåt. Om
du upptäcker att den är skadad skall du kontakta
närmaste auktoriserade PIONEER serviceverkstad eller
din återförsäljare för att få den utbytt.
S002_Sw
Kopieringsskyddet DRM (digital rights
management) är en teknik avsedd att förhindra
otillåten kopiering, bland annat genom att begränsa
uppspelning av material på andra
apparater än den persondator (eller annan
utrustning för WMA-inspelning) som använts för
att spela in materialet. För mer detaljerad
information, se de manualer eller hjälpfiler som
medföljde din persondator och/eller mjukvara.
VARNING
Detta är en laserprodukt av klass 1, men den
innehåller en laserdiod av högre klass än klass 1.
För att behålla full säkerhet får inga höljen tas bort,
och användaren får inte försöka komma åt något på
produktens insida. Överlåt allt servicearbete till
kvalificerad personal. Nedanstående varningsetikett
sitter på apparatens ovansida.
CLASS 1
LASER PRODUCT
D3-4-2-1-8_A_Sw
KO41_Sw
Denna anläggning är avsedd för vanlig
användning i ett hem. Om fel som
kräver reparation uppstår på grund av
annan användning än i ett hushåll (t.ex.
lång tids hård användning i
kommersiellt syfte i en restaurang eller
användning i ett fordon eller fartyg),
måste användaren betala för
reparationen även under garantitiden.
K041_Sw
XV-DV232_SW.book
3


background image
4
Sw
Sv
en
sk
a
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt sätt.
Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats.
Innehållsförteckning
01 Komma igång
Installera hemmabiohögtalarna
. . . . 5
Ställa in individuella kanalnivåer
. . 5
Använda skärmmenyerna
. . . . . . . . . 5
Att spela skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Viktigaste knapparna för
uppspelning
. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fortsätt och Senaste minne
. . . . . . 6
Menyer på DVD-Video-skivor
. . . . . 6
PBC-menyer på Video-CD-/Super
VCD-skivor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Välja stationer
. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Förbättra dålig FM-mottagning
. . . 6
Spara stationsinställningarna
. . . . 7
Lyssna på lagrade stationer
. . . . . . 7
Lyssna på andra apparater
. . . . . . . . 7
Sätta på insomningstimern
. . . . . . . 7
Sänka ljusstyrkan på displayen
. . . . . 7
02 Lyssna på anläggningen
Om avlyssningsfunktioner
. . . . . . . . 8
Avlyssningsfunktion Auto
. . . . . . . . . 8
Lyssna med surroundljud
. . . . . . . . . 8
Använda främre surround
. . . . . . . . 8
Lyssna i stereo
. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lyssna med hörlurar
. . . . . . . . . . . 8
Använda SFC-funktionerna
. . . . . . . . 8
Justera bas och diskant
. . . . . . . . . . 8
Förstärka basnivån
. . . . . . . . . . . . . . 8
03 Spela skivor
Avsökning av skivor
. . . . . . . . . . . . . . 9
Långsam uppspelning
. . . . . . . . . . . . 9
Uppspelning bakåt/framåt bild för
bild
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Visa ett bildspel med JPEG-bilder
. . . 9
Söka igenom DVD- eller Video CD-/
Super VCD-skivor med
skivnavigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bläddra igenom WMA-, MP3-, DivX
video- och JPEG-filer med
skivnavigatorn
. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Göra en slinga av ett avsnitt på en
skiva
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Repeteringsfunktionen
. . . . . . . . . . 10
Slumpvis uppspelning
. . . . . . . . . . . 10
Programmera en spellista
. . . . . . . . 10
Andra funktioner på
programmeringsmenyn
. . . . . . . . 11
Söka på en skiva
. . . . . . . . . . . . . . . 11
Ändra textspråk
. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Byta ljudspråk/-kanal
. . . . . . . . . . . . 11
Zooma in bilden
. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ändra kameravinklar
. . . . . . . . . . . . 11
Visa skivinformation
. . . . . . . . . . . . 11
04 Fler radiofunktioner: RDS
Introduktion till RDS
. . . . . . . . . . . . 12
Visa RDS-information
. . . . . . . . . . 12
Söka efter RDS-program
. . . . . . . . 12
05 Ljudinställnings- och
bildjusteringsmenyer
Ljudinställningsmeny
. . . . . . . . . . . . 13
Dynamisk omfångskontroll av ljudet
(Audio DRC)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bildjusteringsmenyn
. . . . . . . . . . . . 13
06 Grundinställningsmenyn
Använda menyn Initial Settings
(grundinställningar)
. . . . . . . . . . . . . 14
Video Output (Inställning av
bildutgång)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Language settings
(Språkinställningar)
. . . . . . . . . . . . . 14
Display settings
(Bildskärmsinställningar)
. . . . . . . . . 14
Särskilda inställningar (Options)
. . . 14
Speaker settings
(Högtalarinställningar)
. . . . . . . . . . . 14
Parental Lock (Föräldralås)
. . . . . . 15
Om DivX® VOD-material
. . . . . . . . 15
Speaker Distance (Avstånd till
högtalarna)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
07 Andra anslutningar
Ansluta externa apparater
. . . . . . . . 17
Inspelningsfunktionen
. . . . . . . . . 17
Koppla in externa antenner
. . . . . . . 17
Använda SCART AV-utgången
. . . . . 17
08 Knappar och displayer
Display
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Frontpanelen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Fjärrkontroll
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
09 Ytterligare information
Spelbara skivor/format
. . . . . . . . . . 20
Kompatibla skivor
. . . . . . . . . . . . . 20
Om DivX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Spelbara DivX video-format
. . . . . 20
Om WMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Använda och hantera skivor
. . . . . . 21
DVD-Video-regioner
. . . . . . . . . . . 21
Hantering av skivor
. . . . . . . . . . . . 21
Förvaring av skivor
. . . . . . . . . . . . 21
Skivor som ska undvikas
. . . . . . . 21
Installation och underhåll
. . . . . . . . 21
Placeringstips
. . . . . . . . . . . . . . . 21
Rengöring av linsen
. . . . . . . . . . . 21
Problem med kondens
. . . . . . . . . 21
Flytta apparaten
. . . . . . . . . . . . . . 21
Skärmstorlekar och skivformat
. . . . 22
Inställning av TV-system
. . . . . . . . . 22
Felsökning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Allmänt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DVD-/CD-/Video-CD-spelare
. . . . . 23
Radiodelen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Felmeddelanden
. . . . . . . . . . . . . . 23
Återställa systemet
. . . . . . . . . . . . . 24
Använda listan med språkkoder
. . . 24
Språkkoder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lands-/områdeskoder
. . . . . . . . . . . 24
Bilaga
Installera din DVD/CD-receiver
. . . . 25
Installationsguide för högtalare
. . . . 28
XV-DV232_SW.book
4


background image
Komma igång
5
Sw
S
ven
sk
a
Kapitel 1
Komma igång
Installera hemmabiohögtalarna
Beroende på rumsstorlek och rumsmiljö kan högtalarna i denna anläggning placeras på något av
nedanstående två sätt:1
När du har placerat dina högtalare på rätt platser skall du Ställa in individuella kanalnivåer enligt
beskrivningen nedan, och sedan läsa Speaker settings (Högtalarinställningar) på sidan 14 för att göra
färdigt surroundinstallationen.
Ställa in individuella kanalnivåer
Ställ in ljudnivån för varje enskild kanal från den plats där du brukar lyssna.2
1
Tryck på SHIFT+TEST TONE.
Testtonen matas ut (från de högtalare som är aktiva i den aktuella avlyssningsfunktionen) i följande
ordning:
·
L ­ Främre vänster högtalare
·
C ­ Centerhögtalare
·
R ­ Främre höger högtalare
·
SR ­ Höger surroundhögtalare
·
SL ­ Vänster surroundhögtalare
·
SW ­ Subwoofer3
2
Tryck på VOLUME +/­ för att ställa in volymen på lämplig nivå.
3Använd
/ (uppåt-/nedåtpil) för att justera högtalarnivån för de olika högtalarna i tur
och ordning.
Man ska höra testtonen lika starkt från samtliga högtalare när man sitter på bästa lyssnarplats.
Kanalnivåns omfång är ± 10 dB.
4
När du är klar trycker du på ENTER för att lämna testtonsinställningen.
Använda skärmmenyerna
För att underlätta användningen har denna anläggning grafiska skärmmenyer för många funktioner.
Alla skärmarna hanteras på ungefär samma sätt: för att markera ett alternativ används piltangenterna
(
, , , ), och för att välja markerat alternativ trycker man på ENTER.4
Viktigt
· I denna manual betyder "välja" (och andra former av detta ord) att man använder piltangenterna
för att markera ett alternativ på skärmen och sedan trycker på
ENTER.
Tips
· Knappguiden nederst på varje skärmmeny visar vilka knappar du skall använda för den aktuella
skärmen.
Att spela skivor
Här redogörs för de viktigaste knapparna för att spela DVD-, CD-, Video-CD-/Super VCD-, DivX video- och
MP3-/WMA-skivor. Ytterligare funktioner finns beskrivna i kapitel 3.
1
Sätt på spelaren om den inte redan är på.
Om du spelar en skiva som innehåller video skall du även sätta på TV:n och kontrollera att den är inställd
på rätt videoingång.
2Tryck på
OPEN/CLOSE för att lägga i en skiva.
3Tryck på
(start) för att starta uppspelningen.
Om du spelar en DVD- eller Video-CD-/Super VCD-skiva kan en meny dyka upp. Se Menyer på DVD-Video-
skivor och PBC-menyer på Video-CD-/Super VCD-skivor på sidan 6 för anvisningar om hur dessa hanteras.
Om du spelar en DivX video- eller WMA/MP3-skiva kan det ta några sekunder innan uppspelningen
startar.
Om du har lagt i en CD-/CD-R-/RW-skiva med JPEG-filer kommer ett bildspel att starta. Läs mer om
detta under Visa ett bildspel med JPEG-bilder på sidan 9.
· Om en skiva innehåller en blandning av DivX video och andra typer av mediafiler (till exempel MP3),
skall du först på skärmmenyn välja om du vill spela DivX-filerna (
DivX) eller de andra typerna av
mediafiler (
MP3 / WMA / JPEG).
4
Justera volymen.
Använd volymkontrollen (
VOLUME).
·
Standardinstallation för 5-punkts
surroundljud ­ Detta är en
standardinstallation för flerkanaligt
surroundljud och bästa möjliga 5.1-kanaliga
hemmabioljud.
·
3-punktsinstallation för främre
surroundljud ­ Denna installation är idealisk
när det inte går att placera surroundhögtalare
bakom lyssnarna eller om du vill undvika att
dra långa högtalarkablar i rummet. Använd
denna installation tillsammans med de främre
surroundfunktionerna (Front Surround) för att
utnyttja ljudets reflektion från väggar och tak
och få en mycket realistisk surroundeffekt.
OBS
1 Läs mer om hur man använder olika avlyssningsfunktioner tillsammans med de olika högtalarinstallationerna under Om avlyssningsfunktioner på sidan 8.
2 · Detta kan bara göras när
DVD/CD har valts och uppspelningen har stoppats. Kontrollera också att hörlurar inte är anslutna.
· Högtalarvolymen kan justeras medan du lyssnar oavsett vilken ljudkälla du använder: Tryck på
SHIFT+SYSTEM SETUP, använd
/ (vänster-/högerpil) för att välja inställning för separata kanalnivåer och tryck sedan på
ENTER. Använd
/ (uppåt-/nedåtpil) för att justera kanalnivåerna, och / (vänster-/högerpil) för att gå vidare till nästa kanal. Tryck på ENTER när du är klar.
3 Eftersom subwoofern producerar ultralåga frekvenser kan ljudet verka svagare än det egentligen är.
Främre vänster
Främre höger
Surround-
högtalare
höger
Surround-
högtalare
vänster
Lyssnarens plats
Center
Subwoofer
Främre vänster
Främre höger
Surround-
högtalare höger
Surround-
högtalare vänster
Lyssnarens plats
Center
Subwoofer
4 Om du inte trycker på någon knapp inom fem minuter slår skärmsläckaren på.
Knapp
Knappens funktion
HOME MENU
Visar/stänger skärmmenyn.
Markerar nästa menyalternativ
ENTER
Väljer markerat menyalternativ.
RETURN
Återgår till huvudmenyn utan att ändringar sparas
Lägg i en skiva med etikettsidan uppåt och använd
spåren i skivfacket för att placera skivan rätt (om du
lägger i en dubbelsidig DVD-skiva skall sidan du vill
spela ligga nedåt).
XV-DV232_SW.book
5