background image
DVD VIDEO PLAYER
XV-S40BK/XV-S42SL
OPEN
/CLOSE
STANDBY/ON
PLAY
MODE
123
56
89
0
+10
10
7
4
3D
PHONIC
CANCEL
SUBTITLE
ANGLE
AUDIO
THEATER
POSITION
DIGEST
PREVIO
US
NEXT
CLEAR
STROBE
SLOW+
SLOW
­
TIT
LE
MEN
U
CHO
ICE
ENTER
RM-SXVB40A REMOTE CONTROL
SELECT
DIS
PL
AY
ZOOM
RETURN
4
¢
1
¡
5
5
5
7
8
3
STANDBY
STANDBY ON
DVD/VIDEO CD/CD
PAUSE
PLAY
STOP
SKIP
OPEN/CLOSE
38
7
0
¢
4
DVD/CD PLAYER
DOLBY
D I G I T A L
For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial No.
which are located on the rear, bottom or
side of the cabinet. Retain this information
for future reference.
Model No.
Serial No
LET0178-018A
[EN]
XV-E100SL
INSTRUCTIONS
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUKTIONSBOG
DVD-SPELARE
DVD-SOITIN
DVD-VIDEOAFSPILLER
S40-En-Cover_018.fm Page 1 Wednesday, February 21, 2001 5:50 PM


background image
ATT OBSERVERA
För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:
1.
Lossa inte på skruvar, lock eller hölje.
2.
Utsätt inte enheten för regn eller fukt.
HUOMAUTUS
Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara:
1.
Älä avaa ruuveja tai koteloa.
2.
Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan.
FORSIGTIG
For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.:
1.
Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet.
2.
Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt.
Att observera -- Nätströmsknapp (
)
Drag ut nätströmssladden för att stänga av strömmen helt.
Strömbrytaren
kopplar ej bort nätströmmen. Nätströmmen kan
styras med fjärrkontrollen.
Huomautus --
-näppäin!
Jos haluat katkaista laitteistosta virran kokonaan, irrota sähköpistoke
seinäpistorasiasta. Virta on päällä kaikissa virtakytkimen (
)
asennoissa. Virran voi kytkeä myös kaukosäätimellä.
Forsigtig -- STRØMAFBRYDER! (
)
Tag netstikket ud for at afbryde strømtilførslen fuldstændigt. Med
/
Strømafbryderen alene kan man ikke helt afbryde lysnetforbindelsen.
Strømtilførslen kan fjernbetjenes.
Varningar, att observera och övrigt
Varoitukset, huomautukset, yms
Advarsler, forsigtighedsregler og andet
ATT OBSERVERA
· Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten.
(Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller
liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.)
· Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på
apparaten.
· Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt
och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begag-
nade batterier måste följas noga.
· Använd inte apparaten i badrum eller på annan plats med vatten.
Placera inte heller behållare fyllda med vatten eller annan vätska
(såsom kosmetika, mediciner, blomvaser, blomkrukor, koppar
med mera) ovanpå apparaten.
HUOMAUTUS
· Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia.
(Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella
yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.)
· Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia
kynttilöitä.
· Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat.
Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja
lakeja on noudatettava ehdottomasti.
· Tätä laitetta ei saa käyttää kylpyhuoneessa tai kosteissa tiloissa.
Tämän laitteen päälle ei saa asettaa myöskään vedellä tai
nesteillä täytettyjä astioita (kuten kosmetiikkaa tai lääkkeitä,
kukkavaaseja, ruukkukukkia, kuppeja yms.).
FORSIGTIG
· Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne.
(Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen
muligvis ikke kunne komme ud).
· Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på
apparatet.
· Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser
tages i betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser
nøje skal overholdes.
· Apparatet må ikke bruges i et badeværelse eller i nærheden af
vand.
Der bør heller ikke anbringes beholdere med vand eller anden
væske (kosmetik, medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper
osv.) oven på apparatet.
G-1
Safety-SW/FI/DA
01.2.19, 9:20 AM
1


background image
Att observera: Ordentlig ventilation
Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska
stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador:
Framsidan:
Öppet utrymme utan hinder.
Sidorna:
Inga hinder inom 3 cm från sidorna.
Ovansidan:
Inga hinder inom 5 cm ovanför ovansidan.
Baksidan:
Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan.
Undersidan: Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta.
Huomautus: Riittävä ilmanvaihto
Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköisku- ja
tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta:
Edessä:
Esteetön avoin tila
Sivuilla:
3 cm avoin tila sivuista
Päällä:
5 cm avoin tila laitteen pinnasta
Takana:
15 cm avoin tila laitteen takaseinästä
Pohjassa:
Esteetön tasainen pinta
Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation
Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for elektriske
stød og brand samt beskadigelse undgås:
Forsiden:
Åbent sted uden forhindringer.
Sider:
Ingen forhindringer indenfor 3 cm fra siderne.
Oversiden:
Ingen forhindringer indenfor 5 cm fra oversiden.
Bagsiden:
Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden.
Undersiden: Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade.
Vägg eller hinder
Seinä tai este
Væg eller forhindringer
Minst 15cm avstånd
Yli 15 cm avoin tila
Afstand på 15 cm eller mere
Golv
Lattia
Gulv
XV-S40BK/
XV-S42SL/
XV-S100SL
Framsida
Edessä
Forside
Stativhöjd: minst 5cm
Telineen korkeus: 5 cm tal enemmän
Standhøjde de 5 cm eller mere
G-2
Safety-SW/FI/DA
01.2.19, 9:20 AM
2


background image
1. KLASS 1 LASERPRODUKT
2. FARA: Osynlig lasertrålning när denna del ä öppen och
spärren urkopplad. Utsätt dig ej för strålen.
3. VIKTIGT: Öppna inte höljet. Die finns ingening du kan
åtgärda inne i enheten. ¨Överlåt all service till kvalificerad
servicepersonal.
1. KLASSE 1 LASER PRODUKT
2. ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når
sikkerhedsafbryderen er ude al funktion. Undgå
udsættelse for stråling.
3. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele
indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al
service till kvalificeret servicepersonale.
1. LUOKAN 1 LASERLAITE
2. VARO: Näkymättömän lasersäteilyn vaara, jos
turvalukitus ei toimi tai ohitetaan.
3. HUOM: Älä avaa laitteen kantta. Sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Teetä kaikki huoltotyöt valtuutetussa
huollossa.
PLACERING AV ETIKETTER / TARRAT JA NIIDEN SIJAINTI / PLACERING AF MÆRKATER
VIKTIGT BETRÄFFANDE LASERPRODUKTER / TÄRKEITÄ TIETOJA LASERLAITTEISTA / VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER
1 KLASSIFIKATIONSETIKETT, PLACERAD PÅ BAKSTYCKET
1 LUOKITUSTARRA, LAITTEEN TAKASEINÄSSÄ
1 KLASSIFIKATIONSMÆRKAT
2 VARNINGSSKYLT, INUTI APPARATEN
2 VAROITUSTARRA, LAITTEE SISÄLLÄ
2 ADVARSELSMÆRKAT, PLACERET
INDENIAPPARATET
CAUTION: Invisible laser
radiation when open and
interlock failed or defeated.
AVOID DIRECT EXPOSURE
TO BEAM.
(e)
ADVARSEL: Usynlig laser-
stråling ved åbning, når
sikkerhedsafbrydere er ude
af funktion. Undgå udsæt-
telse for stråling
(d)
VARNING: Osynlig laser-
strålning när denna del är
öppnad och spärren är
urkopplad.
Betrakta
ej
strålen.
(s)
VARO: Avattaessa ja suo-
jalukitus ohitettaessa olet
alttiina
näkymättömälle
lasersäteilylle. Älä katso
säteeseen.
(f)
CLASS
1
LASER
PRODUCT
G-3
Safety-SW/FI/DA
01.2.19, 9:20 AM
3


background image
Introduktion
1
English
English
English
English
Dansk
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Side 2
Funktioner ...........................................................................2
Medfølgende tilbehør.........................................................2
Om denne vejledning .........................................................3
Bemærkninger om behandling af systemet ....................4
Indledende oplysninger
Side 5
Navne på dele og betjeningsknapper...............................5
Frontpanelet .............................................................................5
Fjernbetjeningen ......................................................................6
Displayvinduet..........................................................................8
Bagpanelet................................................................................8
Betjeningsprincipper ..........................................................9
Skærmtekst...............................................................................9
Sådan forhindres billedskærmen i at udbrænde
[SCREEN SAVER] ................................................................10
Skærmvejviserikoner .............................................................11
Sådan bruges de numeriske knapper...................................11
Om plader .........................................................................12
Afspillelige pladetyper...........................................................12
Pladens opbygning ................................................................12
Sådan kommer du i gang
Side 13
Tilslutninger ......................................................................13
Før du tilslutter .......................................................................13
Sådan tilsluttes systemet til et tv-apparat............................13
Sådan tilsluttes systemet til et tv-apparat med en
SCART-forbindelse .............................................................14
Sådan tilsluttes systemet til en audioforstærker
eller -modtager....................................................................15
Sådan tilsluttes systemet til audioudstyr med en
digital indgang ....................................................................15
Sådan tilsluttes den strømforsynende ledning ...................16
Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen .....................16
Grundbetjening
Side 17
Sådan tændes og slukkes der for systemet...................17
Sådan indsættes og fjernes plader .................................17
Kort om afspilning............................................................18
Sådan startes afspilningen....................................................18
Sådan standses afspilningen fuldstændigt..........................18
Sådan standses afspilningen midlertidigt ...........................18
Sådan afspilles hurtigt frem eller tilbage
under afspilningen..............................................................18
Sådan findes der frem til begyndelsen af en scene
eller en melodi ....................................................................19
Genoptagelse af afspilningen..........................................19
Sådan husker systemet det sted, hvor afspilningen
blev afbrudt .........................................................................19
Sådan fortsættes afspilningen ..............................................19
Avanceret betjening
Side 20
Afspilning fra et bestemt sted på en plade....................20
Sådan findes en scene ved hjælp af DVD-menuen .............20
Sådan findes en scene i en menu til en Video
CD-plade med PBC..............................................................20
Sådan findes et ønsket element ved hjælp af de
numeriske knapper .............................................................21
Sådan findes det ønskede valg ved hjælp af
4 eller ¢ 21
Sådan findes en ønsket scene ved at angive
nummeret på kapitlet [CHAP.SERCH] ...............................22
Sådan findes et bestemt sted i den aktuelle
titel eller det aktuelle spor [TIME SEARCH] ......................22
Sådan findes en ønsket scene ved hjælp af
skærmteksten [DIGEST] .....................................................23
Specielle billedafspilningsfunktioner............................. 24
Sådan flyttes et stillbillede rammevist .................................24
Sådan vises stillbilleder [STROBE].......................................24
Sådan afspilles i langsom gengivelse [SLOW]....................25
Sådan afspilles en scene i nærbillede [ZOOM] ...................25
Ændring af rækkefølgen for afspilningen...................... 26
Sådan afspilles titler/spor i en bestemt rækkefølge
[PROGRAM].........................................................................26
Sådan afspilles titler eller spor i en tilfældig rækkefølge
[RANDOM]...........................................................................27
Gentaget afspilning ......................................................... 27
Sådan gentages afspilningen af det aktuelle valg eller alle
plader [REPEAT]..................................................................27
Sådan gentages en ønsket del [A-B REPEAT] .....................28
Billeder fra flere vinkler ................................................... 29
Sådan vælges en scenevinkel fra den almindelige
skærm [ANGLE] ..................................................................29
Sådan vælges en scenevinkel på listen over vinkler
[ANGLE] ...............................................................................30
Ændring af sprog og lyd ................................................. 30
Sådan vælges sprog for undertekster [SUBTITLE] .............30
Sådan ændres audiosproget eller lyden [AUDIO]...............31
Valg af billedkarakter ...................................................... 32
Sådan vælges billedets karakter [THEATER POSITION] .....32
Simuleret surround sound.............................................. 32
Sådan simuleres surround sound [3D PHONIC] .................32
Kontrol af status .............................................................. 3
3
Sådan kontrolleres plade-/tidsoplysninger .........................33
Sådan kontrolleres status for DVD-funktionen ....................34
Sådan dæmpes lysstyrken i displayvinduet ................. 34
Dæmpning af lysstyrken i displayvinduet ...........................34
Startindstillinger
Side 35
Angivelse af indstillinger ................................................ 35
Sådan angives indstillinger...................................................35
Siden LANGUAGE .................................................................35
Siden AUDIO ..........................................................................36
Siden DISPLAY .......................................................................37
Siden SYSTEM .......................................................................38
Begrænsning af afspilning af børn................................. 39
Sådan indstilles børnesikringsfunktionen første gang
[PARENTAL LOCK]..............................................................39
Sådan ændres indstillingerne for [PARENTAL LOCK] .......40
Sådan ophæves børnesikringen midlertidigt
[PARENTAL LOCK] .............................................................41
Yderligere oplysninger
Side 43
Vedligeholdelse og håndtering af pladerne .................. 43
Fejlfinding......................................................................... 44
Specifikationer ................................................................. 45
Liste over sprog og deres forkortelser .................. Bilag A
Liste over landekoder
til børnesikringsfunktionen ................................. Bilag B
S40-ENG.book Page 1 Friday, February 23, 2001 9:21 PM