background image
LVT1564-001A
[EN]
INSTRUCTIONS
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUKTIONSBOG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUÇÕES
MICRO COMPONENT SYSTEM
MIKROKOMPONENTSYSTEM
MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ
MICROKOMPONENTSYSTEM
SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES
SISTEMA DE COMPONENTE COMPACTO
Svenska
Suomi
Dansk
Español
Português
UX-S20--BeståravCA-UXS20ochSP-UXS20
--CA-UXS20 ja SP-UXS20
--Består af CA-UXS20 og SP-UXS20
--Se compone de CA-UXS20 y SP-UXS20
--Compost por CA-UXS20 e SP-UXS20
UX-S20[EN]cover_f.p65
06.1.20, 9:07 AM
1


background image
G-1
Varning--
STANDBY/ON knapp
Koppla ur kontakten för att stänga av strömmen helt (alla lampor och
indikatorer släcks). Se till att stickkontakten på nätkabeln blir
lättåtkomlig, när apparaten installeras. Knappen
STANDBY/ON
kopplar inte ur strömkontakten i något läge.
· När enheten är i standby-läge, lyser STANDBY-lampan rött.
· När enheten sätts på, släcks STANDBY-lampan.
Strömmen kan fjärrkontrolleras.
Varoitus--
STANDBY/ON -näppäin
Irrota virtajohto, jotta virta katkeaa täysin (kaikki merkkivalot
sammuvat). Varmista laitetta asentaessasi, että pistoke on helposti
ulottuvilla.
STANDBY/ON -näppäin ei koskaan katkaise virtaa
johdosta.
·Kun laite on valmiustilassa, STANDBY-merkkivalo palaa punaisena.
·Kun laite kytketään päälle, STANDBY-merkkivalo sammuu.
Päällekytkentää voidaan hallita kaukosäätimestä.
Forsigtig--
STANDBY/ON knap
Tag netstikket ud for at slukke helt for strømmen (alle lamper og
indikatorer slukker). Når apparatet installeres, skal det sikres, at
stikket er let tilgængeligt.
STANDBY/ON knappen, uanset om den
er trykket ind eller ej, afbryder ikke netstrømmen.
· Når anlægget står i standby, lyser STANDBY-lampen rødt.
· Når anlægget er tændt, slukker STANDBY-lampen.
Strømmen kan fjernbetjenes.
Precaución--Botón
STANDBY/ON
Desconecte el enchufe tomacorriente para desconectar la
alimentación completamente (se apagan todas las lámparas e
indicaciones). Al instalar el aparato, asegúrese de poder acceder
fácilmente al enchufe. Ninguna posición del botón
STANDBY/ON
conseguirá desconectar la red de alimentación eléctrica.
· Cuando la unidad está en espera, la lámpara STANDBY se
enciende en rojo.
· Cuando la unidad está encendida, la lámpara STANDBY se apaga.
La alimentación puede controlarse mediante control remoto.
PRECAUÇÃO -- Botão
STANDBY/ON !
Desligue a ficha da rede eléctrica para cortar a energia
completamente (a luz STANDBY apaga-se). Quando instalar o
aparelho, certifique-se de que a ficha fique facilmente acessível. O
botão
STANDBY/ON em qualquer posição não desliga a linha de
energia principal.
· Quando o sistema está no modo de espera, a luz STANDBY
ilumina-se em vermelho.
· Quando o sistema é ligado, a luz STANDBY ilumina-se em verde.
O aparelho pode ser ligado/desligado pelo telecomando.
Varningar, att observera och övrigt
Varoitukset, huomautukset, yms
Advarsler, forsigtighedsregler og andet
Avisos, precauciones y otras notas
Advertências, precauções e outras notas
Viktigt
· Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten.
(Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk
eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.)
· Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på
apparaten.
·Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt
sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för
begagnade batterier måste följas noga.
· Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller
stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den,
exempelvis en vas.
Varoitus
·Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia.
(Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai
vaatteella yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.)
· Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia
kynttilöitä.
·Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat.
Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja
lakeja on noudatettava ehdottomasti.
· Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden
tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa
nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita.
Advarsel
· Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne.
(Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen
muligvis ikke kunne komme ud).
· Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på
apparatet.
·Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige
konsekvenser tages i betragtning, ligesom de relevante lokale
bestemmelser nøje skal overholdes.
· Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller
stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske,
f.eks. vaser, oven på apparatet.
Precaución
· No obstruya las rendijas o los orificios de ventilación.
(Si las rendijas o los orificios de ventilación quedan tapados
con un periódico, un trozo de tela, etc., no se podrá disipar el
calor).
· No ponga sobre el aparato ninguna llama al descubierto, como
velas encendidas.
· Cuando tenga que descartar las pilas, tenga en cuenta los
problemas ambientales y observe estrictamente los
reglamentos o las leyes locales sobre disposición de las pilas.
· No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteos o
salpicaduras. Tampoco ponga recipientes conteniendo líquidos,
como floreros, encima del aparato.
PRECAUÇÃO
· Não bloqueie as aberturas ou orifícios de ventilação. (Se as
aberturas ou orifícios de ventilação forem obstruídos por um
jornal, pano, etc., isso pode prejudicar a dissipação do calor.)
· Não coloque fontes de chamas vivas, como velas acesas, no
aparelho.
· Ao desfazer-se das pilhas, leve em consideração os problemas
ambientais e siga estritamente as regras ou leis locais que
regem o despejo de pilhas.
· Não exponha o aparelho à chuva, humidade, gotejamento ou
espirro de água, e não coloque objectos com líquidos, como
vasos, no aparelho.
UX-S20[EN]safety_f.p65
06.1.18, 3:03 PM
1


background image
G-2
Viktigt
För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:
1. Lossa into på skruvar, lock eller hölje.
2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt.
Varoitus
Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara:
1. Älä avaa ruuveja tai koteloa.
2. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan.
Advarsel
For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.:
1. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet.
2. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt.
Precaución
Para reducir riesgos de choques eléctricos, incendio, etc.:
1. No extraiga los tornillos, los cubiertas ni la caja.
2. No exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
PRECAUÇÃO
Para reduzir o risco de choques eléctricos, incêndio, etc.:
1. Não retire os parafusos, tampas ou caixa.
2. Não exponha este aparelho à chuva ou humidade.
Sett framifrån
Edestä
Forside
Vista frontal
Vista frontal
Sett från sidan
Sivulta
Side
Vista lateral
Vista lateral
Viktigt: Korrekt ventilering
För att undvika risker för elektriska stötar, brand och skador bör
utrustningen placeras på följande sätt:
1Framsida: Inga hinder och fritt utrymme.
2 Sidor/Översida/Baksida: Inga hinder bör finnas i de områden
som dimensionerna nedan anger.
3 Undersida: Placera apparaten på en plan yta. Se till ett
tillräcklig ventilering finns för ventilering genom ett placera
apparaten på ett bord med höja på 10 cm eller mer.
Varoitus: Huolehdi ilmanvaihdosta!
Voit välttää sähköiskun ja tulipalon vaaran sekä estää vahingot,
kun sijoitat laitteiston seuraavien ohjeiden mukaan:
1 Edessä: Jätä eteen esteetön, avonainen tila.
2 Sivuilla/päällä/takana: Laitteiston ympärillä on oltava vapaata
tilaa alla olevien mittojen mukaisesti.
3 Alusta: Sijoita laitteisto tasaiselle vaakasuoralle alustalle.
Ilmanvaihdon kannalta riittävä tila saadaan, kun laitteisto on
vähintään 10 cm korkealla tasolla.
Advarsel: Korrekt ventilation
For at undgå elektisk stød, brand eller anden skade, skal man ved
placering af anlægget sørge for følgende:
1Forside: Ingen forhindringer, god åben plads.
2 Sider/top/bagside: Ingen forhindringer må placeres i de
områder, der er vist på nedenstående dimensioner.
3 Bund: Stil på plan overflade. Sørg for tilstrækkelig adgang for
luft til ventilation ved at stille apparatet på et bord, der er mindst
10 cm højt.
Precaución: ventilación correcta
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas e incendio y prevenir
posibles daños, instale el equipo en un lugar que cumpla los
siguientes requisitos:
1Parte frontal: Sin obstrucciones, espacio abierto.
2 Lados/parte superior/parte posterior: No debe haber ninguna
obstrucción en las áreas mostradas por las dimensiones de la
siguiente figura.
3Parte inferior: Sitúe el equipo sobre una superficie nivelada.
Mantenga un espacio adecuado para permitir el paso del aire y
una correcta ventilación, situando el equipo sobre un soporte
de 10 o más cm de allura.
Precaução: Ventilação apropriada
Para evitar o risco de choque eléctrico e incêndio, e para evitar
danos, posicione o aparelho da seguinte maneira:
1Frente: Sem obstruções e com espaço aberto.
2 Lados/Parte superior/Parte traseira: Não deve haver nenhuma
obstrução dentro da área indicada abaixo.
3Parte inferior: Coloque em uma superfície nivelada. Mantenha
um trajecto de ar adequado para a ventilação, colocando o
aparelho em um suporte com uma altura de 10 cm ou mais.
UX-S20
10 cm
15 cm
1 cm
15 cm
15 cm
1 cm
15 cm
15 cm
CA-UXS20
UX-S20[EN]safety_f.p65
06.1.19, 5:15 PM
2


background image
G-3
CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS
DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VORSICHT ! UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DECKEI.
GEÖFFNET UND WENN SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT
IST. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!
VARNING - OSYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH
SPÄRR ÄR URKOPPLAD STRÅLEN ÄR FARLIG.
ADVARSEL -USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING NÅR
SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ATT OBSERVERA ANGÅENDE LASERPRODUKTER
1. LASERPRODUKT AV KLASS 1
2. VARNING: Öppna inte det övre skyddet. Det finns inga delar inuti
som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av
utbildad servicepersonal.
3. VARNING: Synlig och osynlig laserstrålning när den öppnas och
spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.
4. REPRODUKTION AV ETIKETT: VARNINGSETIKETT, PLACERAD
PÅ APPARATENS INSIDA.
TÄRKEÄÄ TIETOA LASERTUOTTEISTA
1. LUOKAN 1 LASERLAITE
2. VARO: Älä avaa yläkantta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavia osia. Huollata laite valtuutetussa huoltoliikkeessä.
3. VARO: Avattaessa ja suojalukitus ohitettuna tai viallisena olet
alttiina näkyvalle ja näkymättömälle lasersäteilylle. Vältä säteen
kohdistumista suoraan itseesi.
4. TARRAN TOISTO: VAROITUSTARRA, SIJOITETAAN LAITTEEN
SISÄPUOLELLE.
VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER
1. KLASSE 1 LASER PRODUKT
2. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni
apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service til
kvalificeret servicepersonale.
3. ADVARSEL: Synlig og usynlig laserstråling når maskinen er åben
eller interlocken fejler. Undgå direkte eksponering til stråling.
4. REPRODUKTION AF ETIKETTE: ADVARSELSETIKETTE,
FINDES INDENI APPARATET.
IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER
1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
2. PRECAUCIÓN: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad
no hay piezas que pueda reparar el usuario; encargue el servicio a
personal técnico cualificado.
3. PRECAUCIÓN: Radiación láser visible e invisible en caso de
apertura o con interbloqueo averiado o defectuoso. Evite la
exposición directa a los haces.
4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE
PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD.
IMPORTANTE PARA PRODUTOS A LASER
1. PRODUTO A LASER DE CLASSE 1
2. PRECAUÇÃO: Não abra a tampa superior. Não nenhuma peça
dentro do aparelho que o utilizador possa mexer; encarregue todos
os serviços a pessoal qualificado.
3. PRECAUÇÃO: Radiação laser visível e invisível quando aberto e
bloqueio falhado ou defeituoso. Evite a exposição directa ao feixe
de laser.
4. REPRODUÇÃO DE ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUÇÃO,
COLOCADA DENTRO DO APARELHO.
UX-S20[EN]safety_f.p65
06.1.18, 8:18 AM
3


background image
G-4
Information till användare gällande kassering av gammal utrustning
[Europeiska gemenskapen]
Denna symbol anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall, när de inte ska användas mer.
Istället ska produkten lämnas in på lämplig återvinningsstation för elektrisk eller elektronisk utrustning, så att den kan tas om hand och
återvinnas i enlighet med ert lands lagstiftning.
Genom att avyttra denna profukt på rätt sätt, bidrar du till att bevara naturen och förhindrar potentiellt negativa effekter på miljön och den
mänskiliga hälsan, som annars kan bli resultatet vid felaktig hantering av denna produkt. Kontakta ditt kommunkontor, det företag som
hanterar dina hushållssopor eller butiken där du köpt produkten, för mer information om återvinningscentraler.
Det kan hända att du bötfälls i enlighet med ert lands lagstiftning om detta avfall kasseras på fel sätt.
(Företagsanvändare)
Om ni vill kassera denna produkt, besök vår webbsida www.jvc-europe.com för att få information om returnering av produkten.
[Övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen]
Om du vill kassera denna produkt, ska detta göras i enlighet med gällande lagstiftning i landet, eller enligt andra bestämmelser i ditt land,
för behandling av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning.
Tänk på:
Att denna symbol
endast gäller inom den
Europeiska
gemenskapen.
SVENSKA
Tietoja käyttäjille vanhojen laitteiden hävittämisestä
[Euroopan unioni]
Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei tule laittaa talousjätteisiin, kun ne poistetaan käytöstä. Sen sijaan tuotteet
tulee toimittaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen, jossa ne käsitellään uusiokäyttöä ja kierrätystä varten
paikallisen lainsäädännön mukaan.
Kun hävität tuotteen asianmukaisella tavalla, autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
voisi aiheutua tämän tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä. Lisätietoja keräyspisteistä ja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikkakuntasi
viranomaisilta, kotitalousjätteiden keräyksestä huolehtivasta yrityksestä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.
Tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä voi seurata paikallisen lainsäädännön mukaisia rangaistuksia.
(Yrityskäyttäjät)
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, web- sivustoltamme osoitteessa www. jvc-europe.com löydät tietoja käytetyn tuotteen palautuksesta.
[Muut maat Euroopan unionin ulkopuolella]
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tee se kansallisen lainsäädännön tai muiden maassasi voimassa olevien määräysten mukaan, jotka
koskevat vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä.
Huomio:
Tämä symboli on
voimassa vain
Euroopan unionissa.
SUOMI
Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr
[EU]
Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald,
når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr,
hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land.
Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om
indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den
forretning, hvor du har købt produktet.
Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande.
(Professionelle brugere)
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside www.jvc-europe.com få information om tilbagetagning af produktet.
[Lande uden for EU]
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for
behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr.
Bemærk:
Dette symbol er kun
gyldigt i EU.
DANSK
Información para los usuarios sobre la eliminación de equipos usados
[Unión Europea]
Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El
producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y
electrónicos de conformidad con la legislación nacional.
Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a conservar los recursos naturales y a prevenir los posibles efectos negativos
en el medio ambiente y en la salud de las personas que podría causar el tratamiento inadecuado del producto desechado. Para obtener
más información sobre el punto de recogida y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, su servicio de
recogida de basura doméstica o la tienda en la que haya adquirido el producto.
De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.
(Empresas)
Si desea desechar este producto, visite nuestra página Web www.jvc-europe.com para obtener información acerca de la retirada del
producto.
[Otros países no pertenecientes a la Unión Europea]
Si desea desechar este producto, hágalo de conformidad con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el
tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos usados.
Atención:
Este símbolo sólo es
válido en la Unión
Europea.
ESPAÑOL
Informações para os Utilizadores sobre a Eliminação de Equipamento Antigo
[União Europeia]
Este símbolo indica que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado como um resíduo doméstico geral, no fim da respectiva
vida útil. Pelo contrário, o produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado, para efectuar a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico e aplicar o tratamento, recuperação e reciclagem adequados, de acordo com a respectiva legislação nacional.
Ao eliminar este produto da forma correcta, ajudará a conservar recursos naturais e ajudará a evitar potenciais efeitos negativos no
ambiente e saúde humana, que poderiam ser causados pelo tratamento residual inadequado deste produto. Para mais nformações sobre o
ponto de recolha e reciclagem deste produto, contacte a respectiva entidade local, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde
adquiriu o produto.
Caso estes resíduos não sejam correctamente eliminados, poderão ser aplicadas penalizações, em conformidade com a respectiva
legislação nacional.
(utilizadores profissionais)
Se pretender eliminar este produto, visite a nossa página da web em www.jvc-europe.com para obter informações sobre a devolução do
produto.
[Outros países fora da União Europeia]
Se pretender eliminar este produto, faça-o de acordo com a legislação nacional aplicável ou outras regras no seu país para o tratamento de
equipamento eléctrico e electrónico velho.
PORTUGUÊS
Atenção:
Este símbolo apenas
é válido na União
Europeia.
UX-S20[EN]safety_f.p65
06.1.20, 9:07 AM
4