background image
SPEAKERS
PHONES
RIGHT
IMPEDANCE
MIN
LEFT
ANTENNA
COAXIAL
AM EXT
LOOP
MIKROSOUâÁSTKOVY SYSTÉM
UX-N1S
--Je tvofien CA-UXN1S a SP-UXN1S
UX-N1W
--Je tvofien CA-UXN1W a SP-UXN1W
P¤ÍRUâKA K OBSLUZE
GNT0065-014A[EV]
0106MOCMDWJSC
©2006 Victor Company of Japan, Limited
1
3
2
4
Pipojení
Nepipojujte napájecí kabel díve, nez budou provedena vsechna ostatní pipojení.
Základní a bzné operace
UPOZORNNÍ: Správná ventilace
Chcete-li se vyhnout úrazu elektrickým proudem nebo pozáru a zabránit poskození pístroje, umístte jej následujícím zpsobem:
1. Pední strana: Bez pekázek, volný prostor.
2. Bocní / Horní / Zadní strana: Na místa uvedená na obrázku by nemly být umístny zádné pedmty az do stanovené
vzdálenosti.
3. Dolní strana: Postavte na rovný povrch. Umístním pístroje na podstavec do výsky 10 cm nebo více udrzujte dostatecný
prchod vzduchu.
Pohled zepedu
Pohled z boku
15 cm
15 cm
10 cm
15 cm
1 cm
15 cm
15 cm
1 cm
SP-UXN1S/SP-UXN1WCA-UXN1S/CA-UXN1WSP-UXN1S/SP-UXN1W
CA-UXN1S/CA-UXN1W
Ventilátor
Na zadním panelu hlavní jednotky je namontován ventilátor, aby se zabránilo nadmrnému zvýsení teploty uvnit jednotky
a aby se tak zajistil její normální provoz.
Dodávané píslusenství
Po vybalení pístroje zkontrolujte, zda balení obsahuje
vsechny následující polozky. Císlo v závorkách oznacuje
dodané mnozství v kusech.
· Dálkový ovladac (1 ks)
· Knoflíková lithiová baterie CR2025 (1 ks) (Baterie byla
nainstalována pi odeslání z výrobního závodu.)
· Rámová anténa AM pásma (1 ks)
· Anténa FM pásma (1 ks)
Pokud cokoliv schází, oznamte to ihned svému prodejci.
K síové zásuvce
Napájecí kabel pipojte az poté, co
dokoncíte vsechna propojení.
Sestavení rámové antény pásma AM
Pipojení rámové antény pásma
AM
Pipojení kabel reproduktor
Zkontrolujte, zda jsou kabely obou reproduktor správn a
pevn pipojeny.
V pípad pipojování kabel reproduktor musí souhlasit
polarita svorek reproduktor: bílý kabel se pipojuje ke
kladnému pólu (+) a bílý kabel s cernými pruhy se pipojuje
k zápornému pólu (­).
POZNÁMKY
· K jednomu konektoru pipojujte POUZE
JEDEN reproduktor.
· ZABRATE styku vodic kabelu
reproduktor s kovovými soucástmi
pístroje.
POZNÁMKY
· Pesvdcte se, ze se vodice antény nedotýkají zádných jiných
konektor, propojovacích kabel a napájecího kabelu. Antény musí
být v dostatecné vzdálenosti od kovových cástí pístroje, pipojovacích
kabel a napájecího kabelu. Mohlo by to zpsobovat slabý píjem.
· Pokud jsou vodice chránny vinylovou izolací, odstrate ji z konce
kabelu otácením.
Programování poadí pehrávání skladeb--
programové pehrávání (krom MP3)
1
Stisknte opakovan, dokud se na displeji
nezobrazí ukazatel PRGM (program)díve nez
spustíte pehrávání.
2
nebo
Zvolte císlo skladby, kterou chcete
naprogramovat.
3
Stisknutím naprogramujete vybranou skladbu.
4
Pro naprogramování dalsích skladeb, opakujte kroky 2 a 3.
· Pokud se pokusíte naprogramovat 33. skladbu, na displeji se
objeví ,,FULL".
5
Skladby se pehrají v naprogramovaném poadí.
Obsluha pístroje v rezimu pehrávání programu
Chcete-li
Stisknte
Zkontrolovat
naprogramovaný
obsah
nebo
Stisknte po zastavení
pehrávání.
Vymazat poslední
krok
Vymazat celý
program
Stisknte po zastavení
pehrávání.
Ukoncit
programové
pehrávání
Stisknutím dvakrát bhem
zastaveného pehrávání
ukoncíte rezim programového
pehrávání.
· Ulozený program se vymaze.
Pehrávání skladeb v náhodném poadí--
náhodné pehrávání
1
Stisknte, dokud se na displeji nezobrazí ukazatel
RND (náhodn), díve nez spustíte pehrávání.
2
Pehrávání zacne v náhodném poadí.
Po pehrání vsech skladeb se pehrávání
v náhodném poadí ukoncí.
Obsluha pístroje v rezimu náhodného pehrávání
Chcete-li
Stisknte
Vynechat skladbu
·
4 není funkcní.
Ukoncit náhodné
pehrávání
Stisknutím jednou bhem
zastaveného pehrávání ukoncíte
rezim náhodného pehrávání.
Opakované pehrávání--opakování pehrávání
1
Stisknte opakovan díve nez spustíte pehrávání a
stanovte rezim opakování následujícím zpsobem:
REP 1
REP GRP
(Pouze MP3)
REP OFF
REP ALL
REP 1
Opakuje aktuální (nebo zadanou) skladbu.
REP GRP
Opakuje vsechny soubory v aktuální
skupin. (Pouze MP3)
REP ALL
Opakuje vsechny skladby.
REP OFF
Normální pehrávání
2
Základní operace s diskem
Chcete-li
Stisknte
Na pístroji
Na
dálkovém
ovladaci
Pehrávat disk
Na hlavním displeji se zobrazí císlo aktuální
skladby a uplynulá hrací doba.
· Bhem pehrávání dalsím stisknutím
pehrávání na okamzik zastavíte.
Zastavit pehrávání
· Bhem zastavení pehrávání se na hlavním
displeji zobrazí celkový pocet skladeb a
celková hrací doba (pro disk MP3 také císlo
skupiny a císlo skladby).
Zvolit skladbu
Zvysuje císlo skladby.
Snizuje císlo skladby.
Zvolit skupinu (pouze
MP3)
--
Zvysuje císla skupiny bhem zastaveného
pehrávání.
--
Snizuje císla skupiny bhem zastaveného
pehrávání.
Hledat vped / vzad
--
Krátkým stisknutím se skladba bude rychle
pesouvat dopedu.
Pehrávání zastavíte stisknutím
6.
--
Krátkým stisknutím se skladba bude rychle
pesouvat dozadu.
Pehrávání zastavíte stisknutím
6.
POZNÁMKY
· Pokud disk nelze správn nacíst (napíklad protoze je poskrábaný) nebo je vlozen necitelný disk
CD-R nebo CD-RW, pehrávání nezacne.
· Pokud není vlozen zádný disk, na hlavním displeji se zobrazí ,,NO DISC".
Opatení
Poznámky k napájecímu kabelu
· Pokud jste na cestách nebo jste delsí cas nepítomni, vytáhnte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Pokud je napájecí kabel
pipojen, má pístroj stále malou spotebu energie (3,6 W).
· Pi odpojování pístroje ze síové zásuvky vzdy tahejte za zástrcku, nikdy za kabel.
· Nesahejte na napájecí kabel mokrýma rukama.
· Ped cistním nebo sthováním pístroje vzdycky napájecí kabel nejprve odpojte.
· Neupravujte, nezkrucujte, nenatahujte napájecí kabel ani na nj nestavte nic tzkého, mze to zpsobit pozár, úraz elektrickým
proudem nebo jiné nehody.
· Jestlize se napájecí kabel poskodí, kontaktujte dodavatele a nechte jej vymnit.
Vyhnte se vlhku, vod, prachu a vysokým teplotám
· Neinstalujte pístroj na místo s velkou vlhkostí nebo prasností.
· Kdyz se dostane do pístroje voda, vypnte jej, vytáhnte napájecí kabel a kontaktujte dodavatele. Pouzívání pístroje v tomto
stavu mze zpsobit pozár nebo úraz elektrickým proudem.
· Nevystavujte pístroj pímému slunci, ani jej nestavte k topnému zaízení.
Poznámky k instalaci
· Vyberte rovné, suché místo o teplot mezi 5°C a 35°C.
· Neinstalujte pístroj na místa vystavená otesm.
· Nestavte na pístroj tzké pedmty.
Chcete-li zabránit nesprávné funkci pístroje nebo jeho poskození
· Nevkládejte do pístroje jakékoliv kovové pedmty, jako jsou nap. dráty, vlasové sponky, mince atd.
· Nezakrývejte ventilacní otvory.
Cistní povrchu pehrávace
· Pouzívejte mkkou tkaninu. Dodrzujte pokyny týkající se pouzívání chemicky napustných tkanin.
· Nepouzívejte benzen, edidla nebo jiná organická rozpoustdla a dezinfekcní prostedky. Mohou zpsobit deformaci nebo
odbarvení povrchu pehrávace.
V pístroji nejsou zádné soucásti, které by mohl uzivatel sám opravovat. Pokud dojde k njaké závad,
vytáhnte napájecí kabel a oznamte to prodejci.
1 Pidrzte
2 Vlozte
3 Uvolnte
Venkovní anténa FM
(není soucástí dodávky)
Pro dosazení lepsího píjmu
rozhlasu v pásmu FM/AM
Anténa FM (soucást dodávky)
Vysute anténu tak, aby poskytovala nejlepsí píjem.
Zacínáme
POZNÁMKA
NEVYPÍNEJTE pístroj (ani do
pohotovostního rezimu) pi
nastavení hlasitosti na velmi
vysokou úrove; v opacném
pípad hrozí v okamziku
zapnutí systému nebo
spustní pehrávání poskození
sluchu, reproduktor nebo
sluchátek náhlou zvukovou
vlnou.
Pouzívání sluchátek
Ped zapojením nebo nasazením sluchátek snizte hlasitost.
· Pipojením sluchátek dojde k odpojení reproduktor.
Ovládání systému
Chcete-li
Stisknte
Zapnout nebo vypnout
napájení (pohotovostní
rezim)
Kontrolka pohotovostního rezimu na pístroji
zhasne/rozsvítí se.
Vybrat zdroj*
Viz ,,Pehrávání disk" na stran 4.
Viz ,,Poslech rozhlasového vysílání v pásmu
FM a AM" na stran 5.
Viz ,,Pipojení penosného audio zaízení" na
stran 6.
Nastavit hlasitost
Úrove hlasitosti mzete nastavit od 0 (VOL
MIN) az do 31 (VOL MAX).
Obsluha pomocí dálkového ovladace
Chcete-li
Stisknte
Zapnout nebo
vypnout napájení
(pohotovostní rezim)
Kontrolka pohotovostního rezimu na pístroji
zhasne/rozsvítí se.
Vybrat zdroj
Viz ,,Pehrávání disk" na stran 4.
Viz ,,Poslech rozhlasového vysílání v pásmu
FM a AM" na stran 5.
Viz ,,Pipojení penosného audio zaízení" na
stran 6.
Nastavit hlasitost
Úrove hlasitosti mzete nastavit od 0 (VOL
MIN) az do 31 (VOL MAX).
Okamzit snízit
hlasitost
Obnovení úrovn hlasitosti provedete
dalsím stisknutím, nebo nastavením úrovn
hlasitosti na pozadovanou hodnotu.
Zvýraznit basy
Displej zobrazí ukazatel AHB PRO.
Tuto funkci zrusíte dalsím stisknutím.
Nastavit tónové
zabarvení (basy/
výsky)
Stisknte jednou a nastavte úrove bas nebo
stisknte dvakrát a nastavte úrove výsek.
Pak stisknte VOLUME + a zvyste úrove
nastavení nebo stisknte VOLUME ­ a úrove
nastavení snizte.
· Úrove basových a výskových tón mzete
nastavit od ­3 do +3.
Zmnit jas displeje
Stisknte pi zapnutém pístroji.
Tuto funkci zrusíte dalsím stisknutím.
Nastavit rezim SAVE
Stisknte a podrzte tlacítko déle nez 2 sekundy,
pokud je systém v pohotovostním rezimu.
Pokud chcete tuto funkci zrusit, stisknte a
podrzte tlacítko déle nez 2 sekundy.
· Nastavení rezimu SAVE vám umozuje
snízit spotebu pístroje vypnutím displeje v
pohotovostním rezimu.
Zmnit informace na
displeji (hodiny a zdroj)
Krátce stisknte (vyjma rezimu FM).
Nastavení hodin je popsáno na stran 7.
Automaticky vypnout
systém po ukoncení
pehrávání disku CD
(Funkce AUTO
STANDBY)
Stisknte a podrzte, dokud se na displeji
nezobrazí ukazatel A. STBY.
Chcete-li tuto funkci zrusit, znovu stisknte a
podrzte.
· Pokud po 3 minutách od zastavení
pehrávání disku CD není provedena zádná
operace, pístroj se vypne.
Vypnout pístroj
pomocí casovace
Stisknte krátce a opakovan a zadejte cas (v
minutách) takto:
10
20
30
60
90
120
150
Zruseno
· Kontrolu casu zbývajícího do okamziku vypnutí po
nastavení casovace stisknte jednou tlacítko SLEEP.
Nasmrujte dálkový ovladac
na snímac na pedním panelu
pístroje. (Provozní dosah
ovladace je asi 7 m.)
POZNÁMKY
· Baterii ukládejte mimo dosah dtí. Pokud by dít baterii spolklo, porate se okamzit s
lékaem.
· Baterii nenabíjejte, nerozebírejte nebo nezahívejte a nevyhazujte ji do ohn. Baterie by se
mohla pehát, explodovat nebo se vznítit.
· Neukládejte baterii spolecn s jinými kovovými díly. Baterie by se mohla pehát, explodovat
nebo se vznítit.
· Pi likvidaci nebo ukládání baterii zabalte tak, aby byla izolována od jiných vodivých
pedmt. V opacném pípad by se mohla pehát, explodovat nebo vznítit.
· Nerýpejte do baterie pinzetou ani jinými podobnými nástroji. Baterie by se mohla pehát,
explodovat nebo se vznítit.
· Baterii zlikvidujte správným zpsobem, podle federálních, státních nebo místních pedpis.
UPOZORNNÍ:
Nebezpecí exploze, pokud je baterie spatn vymnna.
Vymte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
Pehrávání disk
1 Pidrzte
2 Vlozte
3 Uvolnte
Odpojte dodanou anténu pásma FM a
pipojte venkovní anténu FM pomocí
kabelu s impedancí 75 a konektoru
koaxiálního typu (IEC nebo DIN45325).
Rámová anténa AM
Ponechte ji pipojenou.
Vodic s vinylovou izolací (není soucástí dodávky)
Rozvite jej ve vodorovném smru.
UPOZORNNÍ:
· Dbejte na to, aby nebyly zakryty ventilacní otvory. (Pokud
by byly ventilacní otvory zakryty napíklad novinami,
soucástmi odvu atd., mohlo by dojít k nedostatecnému
odvodu tepla.)
· Nepokládejte na pístroj zádné zdroje oteveného ohn,
jako jsou napíklad zapálené svícky.
· Pi likvidaci baterií postupujte ekologickým zpsobem,
v souladu s píslusnými místními pedpisy nebo zákony.
· Chrate pístroj ped destm, vlhkostí a postíkáním a
nestavte na nj pedmty naplnné kapalinami, jako
napíklad vázy.
DLEZITÉ POZNÁMKY PRO LASEROVÉ PRODUKTY
1. LASEROVÝ PRODUKT TÍDY 1
2. UPOZORNNÍ: Neotvírejte horní kryt. Uvnit pehrávace
se nenacházejí zádné soucásti, které mze opravovat
uzivatel, proto penechte veskeré opravy kvalifikovaným
osobám.
3. UPOZORNNÍ: Pi otevení vydává viditelné pop.
neviditelné laserové ozáení tídy 1M. Nedívejte se do
otvoru pímo s optickými nástroji.
Varování, upozornní atd.
Upozornní -- tlacítko
!
Pehrávac je zcela vypnutý, az kdyz vytáhnete napájecí kabel
z elektrické zásuvky.
Umístte pístroj tak, aby elektrická zásuvka byla snadno
pístupná.
Tlacítko
v jakékoliv poloze neodpojí pehrávac od
elektrické sít. Napájení je mozné ovládat dálkov.
· Kdyz se pístroj nachází v pohotovostním rezimu, indikátor
STANDBY svítí cerven.
· Kdyz je pístroj zapnutý, indikátor STANDBY nesvítí.
UPOZORNNÍ
Pro snízení rizika úrazu elektrickým proudem, pozáru, atd.:
1. Nedemontujte srouby, kryty ani tlo skín.
2. Nevystavujte pístroj desti nebo vlhku.
Informace pro uzivatele k likvidaci starého zaízení
[Jen Evropská unie]
Tento symbol udává, ze produkt s tímto symbolem nesmí být zlikvidován jako bzný komunální odpad.
Chcete-li toto zaízení zlikvidovat, nepouzívejte prosím bznou popelnici! Existuje samostatný systém
sbru tchto produkt.
Rámová anténa AM
(soucást dodávky)
Otácejte rámem
antény, dokud
nezískáte nejlepsí
píjem.
Informace o modelu jsou umístny na spodní stran.
Píprava dálkového ovladace
Pokud pouzíváte dálkový ovladac
poprvé, vytáhnte izolacní
podlozku.
Izolacní podlozka
Výmna baterií v dálkovém ovládaci
Vlozte baterii do dálkového
ovladace a dodrzte pitom
polaritu (+ a ­).
Knoflíková lithiová baterie
(císlo výrobku: CR2025)
* Tlacítka pro výbr zdroje na zaízení
lze ovládat lehkým dotykem, protoze
se jedná o tlacítka "dotykového
panelu". Pi dotyku se kazdé tlacítko
krátce mode rozsvítí.
Indikátor STANDBY
Zobrazení informací
Ukazatele rezimu pehrávání disku (viz strana 4.)
Ukazatele rezimu tuneru
(Viz strana 5.)
Ukazatele rezimu casovace
(Viz pravý sloupec a strana 7.)
Ukazatel QP Link
(Viz strana 6.)
Hlavní displej
Ukazatel AHB PRO a A.STBY (Viz pravý sloupec.)
Tento pístroj je schopen pehrávat následující typy disk--standardní disky CD a CD-R/CD-RW (nahrané ve formátu zvukových disk CD nebo se soubory MP3).
· Pi pehrávání skladeb ve formátu MP3 se na displeji zobrazí ukazatel MP3.
Vlození disku
1
Na pístroji
2
3
Na pístroji
Kryt disku na pístroji se
oteve.
Vlozte disk do správné polohy stítkem nahoru,
pak stisknte cást okolo stedového kotoucku, az
uslysíte zaklapnutí.
· Pi vyjímání disku jej uchopte za okraje a
soucasn opatrn stisknte stední unásecí cep
pístroje.
Kryt disku na pístroji
se uzave.
· Neuzavírejtekryt
disku rukou násilím.


background image
5
7
6
8
Nastavení hodin a denního casovace
esení problém
Údrzba
Technické údaje Konstrukce a technické údaje podléhají zmnám bez pedchozího upozornní.
Cistní pístroje
· Skvrny otete mkkým hadíkem. Siln znecistný pístroj
otete dobe vyzdímaným hadíkem namoceným v roztoku
neutrálního mycího prostedku. Potom jej otete suchou a
cistou látkou.
· Protoze by mohlo dojít k zhorsení kvality pístroje, jeho
poskození nebo porusení povrchu, dodrzujte následující
pokyny:
­ K cistní pístroje NEPOUZÍVEJTE tuhou tkaninu.
­ Pi cistní na pístroj NETLACTE.
­ NECISTTE pístroj rozpoustdlem ani benzínem.
­ NEVYSTAVUJTE pístroj zádným tkavým látkám, napíklad
insekticidm.
­ ZABRATE dlouhodobému kontaktu pístroje s jakýmkoli
plastovými nebo pryzovými výrobky.
Reproduktory
Jednotky reproduktor: 8 cm kuzel x 1
Impedance: 4
Rozmry (piblizn):
130 mm x 171 mm x 136 mm (síka x výska x hloubka)
Hmotnost (piblizn): 0,75
kg/kus
Dodávané píslusenství
Viz strana 2.
Obecné
Napájení: 230 V stídavý, 50 Hz
Píkon:
20,0 W (POWER ON), 3,6 W (pohotovostní rezim)
3,0 W nebo mén (rezim SAVE)
Hmotnost:1,8
kg
Rozmry (síka x výska x hloubka):
270 mm x 68,5 mm x 203 mm
Zmna informací rozhlasového
datového systému
S kazdým stiskem tlacítka se zobrazení na hlavním
displeji mní takto:
PS
PTY
Frekvence
(signál bez rozhlasového
datového systému)
RT
POZNÁMKA
Pokud není stanicí vysílán zádný signálrozhlasového datového
systému, na hlavním displeji se zobrazí ,,NO PS", ,,NO PTY"
nebo ,,NO RT".
Vyhledávání program pomocí kód
PTY (vyhledávání PTY)
V pedvolených stanicích mzete vyhledávat urcitý druh
programu (viz levý sloupec) a to zadáním kód PTY.
1
Stisknutím zadejte rezim nastavení kódu
PTY.
Na hlavním displeji se zobrazí ,,PTY" a
,,SELECT".
2
nebo
Zvolte kód PTY.
3
Pístroj zacne prohledávat 30
pedvolených stanic v pásmu FM.
Nalezne-li zvolenou stanici, naladí ji.
POZNÁMKY
· Zastavit hledání mzete kdykoliv v jeho prbhu stiskem
tlacítka PTY SEARCH.
· Chcete-li v hledání pokracovat po zastavení na nezádoucí
stanici, bhem problikávající indikace na displeji stisknte
PTY SEARCH.
· Není-li zádný program nalezen, na hlavním displeji se
zobrazí ,,NOTFOUND".
Píjem rozhlasového vysílání v pásmu FM s rozhlasovým datovým systémem
Rozhlasový datový systém (RDS) umozuje rozhlasovým stanicím v pásmu FM vysílat krom pravidelných programových signál
jest dodatecný signál.
S tímto pístrojem mzete rozhlasové vysílání pijímat s následujícími typy signál rozhlasového datového systému.
PS (Programová sluzba):
Zobrazuje bzn pouzívané názvy stanic.
PTY (typ programu):
Zobrazuje typy vysílaných program.
RT (textová zpráva):
Zobrazuje textové zprávy vysílané stanicemi.
EON (vylepsené jiné sít):
Poskytuje informace o typech program, které vysílají stanice rozhlasového datového systému
jiných sítí nez práv pijímané sít.
POZNÁMKA
Dalsí informace o rozhlasovém datovém systému naleznete na webové stránce <http://www.rds.org.uk>.
Automatické docasné pepnutí na
vybraný program vysílání
Funkce EON (vylepsené jiné sít) umozuje, aby pístroj
docasn peladil na pedvolenou stanici FM vysílající program
podle vasí volby (TA, NEWS nebo INFO).
· Tuto funkce lze pouzívat bhem poslechu stanice FM,
vysílající pozadované signály.
Opakovaným stisknutím vyberte typ programu
takto:
TA
NEWS
OFF
INFO
TA
Informace o doprav ve vasí oblasti.
NEWS
Zprávy
INFO
Informacní poradenství v nejsirsím
smyslu.
Princip funkce EON:
Zacne-li nkterá stanice vysílat program, který jste zvolili,
pístroj na ni automaticky pepíná. Indikátor pijímaného
kódu PTY zacne blikat.
Po ukoncení programu se pístroj vrátí k pedchozí zvolené
stanici, ale funkce EON zstane stále aktivní (indikátor
pestane blikat, ale zstane rozsvícený).
Základní obsluha tuneru
Chcete-li
Stisknte
Na pístroji
Na dálkovém
ovladaci
Vybrat pásmo FM nebo AM
Kazdým stisknutím tlacítka se pepíná pásmo
FM a AM.
· ,,FM" nebo ,,AM" a vybraná frekvence se
zobrazí na hlavním displeji.
· Pokud je program rozhlasové stanice
FM vysílán stereo, na displeji se zobrazí
ukazatel ST (stereo) (pouze pokud je píjem
kvalitní).
Zvolit frekvenci
nebo
nebo
Stisknte a podrzte déle nez 2 sekundy.
Pístroj zacne vyhledávat stanice.
Vyhledávání se ukoncí, jestlize se naladí
stanice s dostatecn silným signálem.
· Stisknte bhem vyhledávání a zastavte.
· Opakovaným stisknutím mzete frekvenci
mnit krok za krokem.
Naladit pedvolenou stanici
--
nebo
Stisknutím zvolte císlo stanice, kterou chcete
pedvolit.
· Pedvolba stanice je popsána níze.
Zmna píjmu v pásmu FM
(Pi zhorseném píjmu signálu
FM stereo nebo v pípad sumu)
--
Stisknutím píjem zlepsíte.
Displej zobrazí ukazatel MONO.
Píjem se zlepsí, ale signál nebude
reprodukován stereo.
Chcete-li reprodukci stereo zvuku obnovit,
stisknte tlacítko znovu.
Pedvolba stanic
Mzete vytvoit 30 pedvoleb stanic v pásmu FM a 15 pedvoleb stanic v pásmu AM.
1
Nalate stanici, kterou chcete pednastavit.
· Pro kazdou pedvolenou stanici v pásmu FM lze ulozit monofonní rezim
jejího píjmu, pokud navolíte.
2
Stisknutím aktivujete rezim zadávání císel pedvolby.
· Následující postup musíte dokoncit, dokud ukazatel na displeji
problikává.
3
nebo
Stisknutím zvolte císlo stanice, kterou chcete pedvolit.
4
Stisknutím ulozte pozadovanou stanici.
POZNÁMKA
Pi odpojení napájecího kabelu nebo výpadku napájení budou pedvolené stanice
bhem dvou dní vymazány.
Nastavení hodin
Bez nastavení vestavných hodin nemzete pouzívat denní casovac a casovac
vypnutí.
1
Stisknutím aktivujete rezim nastavení hodin.
· Pokud jste hodiny jiz nastavovali, opakovan
stisknte tlacítko, dokud nezvolíte rezim nastavení
hodin.
2
nebo
Nastavte hodiny a pak minuty.
· Rezim nastavení hodin ukoncíte stisknutím CLOCK/TIMER podle poteby.
· K pedchozí nabídce se navrátíte stisknutím CANCEL.
Nastavení denního casovace
Pomocí denního casovace se mzete budit svou oblíbenou hudbu.
· Nastavit mzete ti hodnoty denního casovace; aktivovat vsak mzete pouze jeden denní casovac.
1
Opakovaným stisknutím navolte jeden z rezim nastavení casovace--Denní casovac zapnutí 1,
Denní casovac zapnutí 2 nebo Denní casovac zapnutí 3 a to takto:
Denní casovac 1
Denní casovac 2
Daily 1
ON (cas)
Daily 2
ON (cas)
Zruseno
Nastavení hodin
ON (cas)
Daily 3
(Viz výse.)
Denní casovac 3
2
nebo
1 Nastavte hodinu a pak minutu casu zapnutí.
2 Nastavte hodinu a pak minutu casu vypnutí.
3 Zvolte zdroj signálu pro pehrávání--,,FM/AM", ,,CD" nebo ,,LINE".
4 Pro ,,FM/AM": Vyberte kanál pedvolby.
Pro ,,LINE": Pipravte externí pístroj k pehrávání.
5 Nastavte úrove hlasitosti.
· Mzete nastavit úrove hlasitosti takto--,,VOLUME 0" az ,,VOLUME 31" a ,,VOLUME ­ ­".
Pokud vyberete ,,VOLUME ­ ­", bude hlasitost nastavena na poslední úrove, se kterou byl
pístroj vypnutý.
3
Vypnte pístroj (do pohotovostního rezimu).
· Rezim nastavení casovace ukoncíte stisknutím CLOCK/TIMER podle poteby.
· Chcete-li bhem procesu opravit nesprávn zadaný údaj, stisknte CANCEL. Mzete se vrátit k pedchozímu kroku.
Vypnutí denního casovace
1
Stisknteopakovan ,,Daily 1", ,,Daily 2" nebo ,,Daily 3".
2
Chcete-li se znovu vrátit k dennímu casovaci, stisknutím CLOCK/TIMER zvolte jedno nastavení casovace a pak stisknte SET.
Pipojení penosného audio zaízení
1
Na hlavním displeji se zobrazuje
nápis ,,LINE".
2
Zacnte pehrávat zdroj zvuku v pipojeném
pístroji.
3
Nastavte hlasitost na úrove, pi
které chcete poslouchat.
Nastavení úrovn hlasitosti vstupu
zvuku
Pokud je zvuk z pístroje pipojeného do konektoru
LINE IN pílis hlasitý nebo slabý, mzete hlasitost zmnit
prostednictvím konektoru LINE IN (bez zmny úrovn
hlasitosti).
Na dálkovém
ovladaci
Stisknte a podrzte déle nez 2 sekundy
pi zvoleném zdroji signálu ,,LINE".
Stídav mzete zvolit jednu ze tí úrovní.
Snadno pehrávání penosného audio
zaízení
Pomocí funkce QP Link (Quick Portable Link) mzete
snadno spustit pehrávání penosného audio zaízení
pipojeného do konektoru LINE IN.
Na dálkovém
ovladaci
Stisknutím a podrzením déle nez 2
sekundy aktivujete QP Link.
Displej zobrazí ukazatel QP Link.
Pokud chcete tuto funkci zrusit,
stisknte a podrzte tlacítko déle nez 2
sekundy.
Jakmile je funkce QP Link zapnutá, pipojením penosného
zaízení do konektoru LINE IN a spustním pehrávání se
provede toto:
· Pi poslechu jiného zdroje signálu...
Automatické pepnutí zdroje na ,,LINE". (Pokud pepínáte
z ,,LINE" na jiný zdroj, funkce QP Link se zrusí.)
· Pokud je pístroj v pohotovostním rezimu...
Pístroj se zapne a pepne automaticky na zdroj ,,LINE"
(krom pípadu, kdy je displej vypnutý).
POZNÁMKA
Viz ,,Dalsí informace o tomto pístroji" na stran 7.
1 Spuste nahrávání nebo nahrávání z pohotovostního rezimu do zaízení.
2
nebo
Spuste pehrávání disku CD nebo nalate stanici,
kterou chcete nahrávat.
Navolení úrovn hlasitosti výstupu zvuku
Pokud je nahraný zvuk na pístroji pipojeném do konektoru LINE OUT pílis hlasitý nebo
slabý, mzete hlasitost výstupu zmnit prostednictvím konektoru LINE OUT (bez zmny
úrovn hlasitosti).
Na pístroji
Stisknutím zmte úrove hlasitosti výstupu.
Jednu ze dvou úrovní mzete zvolit takto:
OUT_LVL1
OUT_LVL2
Dalsí informace o tomto pístroji
Základní a bzné operace (viz strana 3)
· Nastavení zvuku rovnz ovlivuje zvuk reprodukovaný
sluchátky.
· Nastavení zvuku neovlivuje záznam na externí zaízení.
· Hodiny a denní casovac mzete nastavit bhem zapnutí
rezimu SAVE. Pi nastavení hodin nebo denního casovace
se displej zapne.
Pehrávání disk (viz strana 4)
· Tento pístroj není schopen pehrávat disky nahrané
systémem ,,paketového zápisu".
· Pehrávání MP3...
­ Disky MP3 vyzadují ke spustní delsí dobu nez bzné
disky CD. (V závislosti na slozitosti konfigurace skupin/
soubor.)
­ Nkteré soubory MP3 nelze pehrávat a budou
vynechány. To je výsledkem proces a podmínek pi
jejich nahrávání.
­ Pi vytváení disk MP3 zvolte formát dle ISO 9660 Level 1
nebo Level 2.
­ Tento pístroj mze pehrávat soubory MP3 s píponou
<.mp3> (bez ohledu na velikost písma--velké/malé).
­ Doporucuje se pipravit kazdý soubor MP3 se vzorkovací
frekvencí 44,1 kHz a rychlostí penosu dat 128 kb/s.
Pístroj není schopen pehrávat soubory pipravené s
rychlostí penosu dat nizsí nez 64 kb/s.
­ Poadí pehrávání soubor (skladeb) MP3 mze být
odlisné, nez jste pi zaznamenání slozek a soubor
zamýsleli. Pokud slozka neobsahuje zádné soubory MP3,
je vynechána.
· Tento pístroj je schopen na disku rozpoznat az 511
skladeb. Pístroj je také schopen rozpoznat az 150 skladeb
ve skupin a az 99 skupin na disku. (pro MP3)
­ Pokud jsou ve slozce nkteré nepehrávatelné soubory,
budou rovnz zapocteny do celkového poctu soubor.
­ Pehrávatelné soubory, které nepatí do zádné slozky,
jsou seskupovány do ,,skupiny 1".
Poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM a AM (viz
strana 5)
· Pokud pijímaci trvá zobrazení informací rozhlasového
datového systému (signály PS, PTY, RT) déle, v okénku
displeje pijímace se mze zobrazit ,,PS", ,,PTY" nebo ,,RT".
Pipojení penosného audio zaízení (viz strana 6)
Pehrávání z penosného audio zaízení:
· Pokud bude pístroj pipojený do konektoru LINE IN
nastaven na pílis nízkou úrove hlasitosti, nemusí funkce
QP Link ádn pracovat.
V takovém pípad nastavte hlasitost na vyssí úrove, aby
pístroj dokázal zvukový signál správn detekovat.
· Pepnutí z ,,LINE" na jiný zdroj bhem cinnosti funkce QP
Link zpsobí její docasné deaktivování.
V takovém pípad lze funkci QP Link optovn aktivovat
takto:
­ Stisknutím QP LINK na dálkovém ovládaci.
­ Pokud z konektoru LINE IN po dobu 30 sekund není po
vypnutí pístroje pivádìn zádný signál
· Pokud stisknete tlacítko
a budete tak chtít pístroj
vypnout, nebo pokud je pístroj vypnut casovacem bhem
cinnosti funkce QP Link, pístroj docasn funkci vypne.
V takovém pípad lze funkci QP Link optovn aktivovat
takto:
­ Pokud z konektoru LINE IN po dobu 30 sekund není po
vypnutí pístroje pivádn zádný signál
­ Pokud dojde znovu k perusení napájení
Nastavení hodin a denního casovace (viz vlevo)
· Na displeji bude problikávat ,,0:00", dokud hodiny
nenastavíte.
· Hodiny se mohou pedcházet/zpozovat asi o 1 az 2
minuty msícn. Pokud se toto stane, nastavte je.
· Pi odpojení napájecího kabelu nebo výpadku napájení se
hodiny nebo casovace vynulují. Nejprve je nutné znovu
nastavit hodiny a pak casovac.
· Pokud nezadáte císlo pedvolené stanice správn pi
nastavování casovace, bude se po aktivování casovace
pehrávat aktuáln navolená stanice.
· Pokud nastane cas zapnutí denního casovace, pístroj
nastaví úrove hlasitosti postupn, az na pedvolenou
hodnotu, piblizn v prbhu 5 sekund.
Priorita casovace:
· Pokud nastavíte casovac vypnutí poté, co denní casovac
zacne pehrávat zvolený zdroj signálu, denní casovac je
zrusen.
Poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM a AM
Pehrávání z penosného audio zaízení
Nahrávání na penosné audio zaízení
Penosné audio zaízení vybavené zvukovým vstupem
(Digitální audiopehrávac atd.)
Ke vstupu audio
Operace s diskem
Disk se nepehrává.
\ Disk je vlozen obrácen. Vlozte disk potistnou stranou
nahoru.
\ Disk MP3 je nahraný ,,paketovým systémem zápisu"
(formát UDF). Není mozné jej pehrávat.
Zkontrolujte soubory, které chcete pehrávat.
Znacku ID3 na disku MP3 nelze zobrazit.
\ Existují dva typy znacek ID3--Verze 1 a 2. Tento pístroj je
schopen zobrazit pouze znacku ID3 Verze 1.
Skupiny MP3 a skladby nelze pehrávat podle
ocekávání.
\ Poadí pehrávání je stanoveno pi nahrání disku. Závisí
na aplikaci pouzité k záznamu.
Zvuk z disku je perusovaný.
\ Disk je poskrábaný nebo znecistný.
Zásuvka disku se neotevírá ani nezavírá.
\ Není zapojen napájecí kabel.
Operace s casovacem
Denní casovac nepracuje.
\ Pístroj byl zapnutý v dob aktivace casovace. Casovac se
zapne pouze v pípad, ze pístroj je vypnutý.
Pokud máte se svým pístrojem problémy, ped
kontaktováním servisního stediska si projdte následující
moznosti esení.
Obecné
Zaízení se nezapne.
\ Zástrcka síové sry není správn zasunuta. ádn ji
zasute.
Seízení nebo nastavení se náhle ped dokoncením
zrusí.
\ Na provedení operace existuje casový limit. Opakujte
postup znovu.
Pístroj nereaguje.
\ Vestavný mikroprocesor kvli vnjsímu elektrickému
rusení pravdpodobn nepracuje správn. Odpojte
napájecí kabel od sít a znovu jej zapojte.
Pístroj nelze ovládat dálkovým ovladacem.
\ Dráha mezi dálkovým ovladacem a snímacem dálkového
ovladace na pístroji je zablokována.
\ Baterie jsou vybité.
Není slyset zádný zvuk.
\ Reproduktory jsou spatn zapojeny, nebo jsou zapojení
uvolnná.
\ Jsou zapojená sluchátka.
Operace s rozhlasovým pijímacem
Poslech rozhlasového vysílání je rusen sumem.
\ Antény jsou spatn zapojeny, nebo jsou zapojení
uvolnná.
\ Rámová anténa AM je umístna pílis blízko pístroje.
\ Anténa FM není ádn roztazena a umístna.
POZNÁMKA
Pokud externí zaízení není vybaveno výstupem pro stereofonní kabel s minikonektorem, pouzijte redukci miniaturního
stereofonního konektoru na píslusný konektor kabelu zvukového výstupu.
Pístroj je vybaven konektory LINE IN/OUT pro pipojení penosného audio zaízení.
Pístroj a audio zaízení propojte pomocí stereofonního kabelu s minikonektory (nejsou soucástí dodávky).
DLEZITÉ:
Kopírování nahraných kazet, gramofonových desek nebo disk bez souhlasu majitele autorských práv a jejich pouzití ve
zvukových nebo obrazových záznamech, vysílání nebo kabelových programech a veskerých literárních, dramatických,
hudebních nebo umleckých poadech tímto zpsobem síených mze být protizákonné.
Zesilovac
VÝSTUPNÍ VÝKON:
10 W (5 W + 5 W) pi 4 (10 % celkové harmonické zkreslení)
Reproduktory/impedance: 4 ­ 16
Zvukový ývstup LINE IN:
500 mV/47 k (pi ,,LINE IN LVL1")
250 mV/47 k (pi ,,LINE IN LVL2")
125 mV/47 k (pi ,,LINE IN LVL3")
Zvukový výstup LINE OUT: 1,0 Vrms (10 k) (pi ,,LINE OUT
LVL1")
2,0 Vrms (10 k) (pi ,,LINE OUT
LVL2")
Rozhlasový pijímac
Rozsah ladní v pásmu FM: 87,50 MHz - 108,00 MHz
Rozsah ladní v pásmu AM (stední vlny): 522 kHz - 1 629 kHz
Pehrávac disk CD
Dynamický rozsah: 88 dB
Odstup signálu od sumu: 93 dB
Kolísání a chvní: Nemitelné
Udrzujte disky a mechanismus v cistot, aby výkon pístroje
byl co nejlepsí.
Manipulace s disky
· Chcete-li vyjmout disk z obalu, uchopte disk za okraj a
soucasn lehce zatlacte na stedový otvor.
· Nedotýkejte se lesklého povrchu disku CD, ani jej
neohýbejte.
· Po pouzití disku CD jej vlozte zpt do krabicky.
· Vkládejte disk zpt do obalu opatrn, abyste jeho povrch
neposkrábali.
· Nevystavujte disky pímému slunecnímu svtlu, extrémním
teplotám a vlhkosti.
Cistní disk:
Otete disk mkkou látkou smrem od stedu k okraji.
Penosné audio zaízení
(Digitální audiopehrávac atd.)
Výstup audio
(nebo sluchátek atd.)
Konfigurace skupin/skladeb MP3
Pístroj pehrává skladby MP3 takto.
Hierarchie
Úrove 1
Úrove 2
Úrove 3
Úrove 4
Úrove 5
Skupina a poadí pehrávání
Stopy MP3 a jejich poadí pehrávání


background image
SPEAKERS
PHONES
RIGHT
IMPEDANCE
MIN
LEFT
ANTENNA
COAXIAL
AM EXT
LOOP
MIKROKOMPONENTSYSTEM
UX-N1S
--Består af CA-UXN1S og SP-UXN1S
UX-N1W
--Består af CA-UXN1W og SP-UXN1W
INSTRUKTIONSBOG
GNT0065-010A[EN]
0106MOCMDWJSC
©2006 Victor Company of Japan, Limited
1
3
2
4
Forbindelser
Forbind ikke netledningen før alle andre forbindelser er udført.
Grundlæggende og almindelige funktioner
Dette anlæg kan afspille følgende diske--almindelig CD og CD-R/CD-RW (optaget enten i audio-CD eller MP3-format).
· Ved afspilning af et MP3-spor, vises MP3-indikatoren på displayet.
Isætning af en disk
1
På anlægget
2
3
På anlægget
Dækslet til disken på
anlægget åbner.
Anbring en disk korrekt med mærkatsiden opad,
tryk så ned på området rundt om hullet i disken,
indtil der høres et klik.
· Når disken skal tages ud, skal man tage fat
i kanten af den og trykke let på anlæggets
drejepunkt.
Dækslet til disken på
anlægget lukker.
· Dækslet til disken
må ikke lukkes med
magt.
VARNING! Tilstrækkelig ventilation
For at undgå risiko for elektrisk stød og brand og forebygge skader, skal apparatet anbringes på følgende måde:
1. Foran: Åbent sted uden forhindringer.
2. Sider/ Oversiden/ Bagsiden: Der må ikke stå nogen hindringer inden for de områder, der er aftegnet på billederne
nedenfor.
3. Undersiden: Anbringes på en plan flade. Sørg for, at der hele tiden kommer nok luft ind til ventilation ved at placere
apparatet på et stativ på 10 cm eller mere.
Enhedens forside
Set fra
siden
15 cm
15 cm
10 cm
15 cm
1 cm
15 cm
15 cm
1 cm
SP-UXN1S/SP-UXN1W
CA-UXN1S/CA-UXN1W
SP-UXN1S/SP-UXN1W
CA-UXN1S/CA-UXN1W
Om ventilatoren
Der er monteret en ventilator på apparatets bagpanel for at forhindre unormal temperatur inde i apparatet og derved sikre
apparatets normale funktion.
Til en stikkontakt
Sæt først netledningen i en
kontakt, når alle forbindelser er
færdige.
AM-rammeantenne
(medfølger)
Drej den, indtil du
opnår den bedste
modtagelse.
Samling af AM-rammeantennen
Tilslutning af AM-rammeantennen
Sådan forbindes højttalerledningerne
Sørg for at begge højttalere er tilsluttet korrekt og fast.
Når højttalerledningerne tilsluttes, skal
højttalerterminalernes polaritet afpasses: hvid ledning til (+)
og hvid ledning med sort stribe til (­).
BEMÆRK
· Tilslut IKKE mere end én højttaler til hver
højttalerterminal.
· LAD IKKE højttalerledningernes ledere
være i kontakt med metalliske dele i
anlægget.
BEMÆRK
· Sørg for, at antennelederne ikke rører andre terminaler, forbindende
ledninger og netledningen. Antennerne skal holdes på afstand af
anlæggets metaldele, tilslutningsledninger og netledningen. Det kan
forringe modtagerforholdene.
· Hvis ledningerne er dækket med vinyl, aftages vinylen, så ledningens
spids blotlægges, ved at dreje vinylen.
Programmering af
afspilningsrækkefølgen--
Programafspilning (med undtagelse af MP3)
1
Tryk gentagne gange på denne knap, indtil
indikatoren PRGM (program) vises på displayet,
inden afspilningen startes.
2
eller
Vælg det spornummer, der skal programmeres.
3
Tryk på denne knap for at programmere det
valgte spor.
4
Gentag trin 2 og 3 for at programmere andre spor.
· Hvis du prøver at programmere spor nummer 33, vises "FULL"
på displayet.
5
Sporene spilles i den rækkefølge, de blev
indprogrammeret i.
Funktioner under programafspilning
Hvis man vil
skal man
Kontrollere det
indprogrammerede
indhold
eller
Trykke på en af
disse knapper, mens
afspilningen er
standset.
Slette det sidste trin
Slette hele
programmet
Trykke på en af
disse knapper, mens
afspilningen er
standset.
Afslutte
programafspilning
Programafspilningen
afsluttes ved at
trykke 2 gange, mens
afspilningen er standset.
· Det lagrede program
slettes.
Afspilning i tilfældig rækk følge--Tilfældig
afspilning
1
Hold denne knap inde, indtil indikatoren RND
(tilfældig) vises på displayet, inden afspilningen
startes.
2
Afspilningen starter i tilfældig rækkefølge.
Tilfældig afspilning slutter, når alle spor er afspillet.
Funktioner under tilfældig afspilning
Hvis man vil
skal man
Springe et spor over
·
4 virker ikke.
Afslutte tilfældig
afspilning
Tilfældig afspilning
afsluttes ved at
trykke 1 gang, mens
afspilningen er standset.
Grundlæggende diskfunktioner
Hvis man vil
skal man
anlægget
ernbetjeningen
Spille cd'en
Det aktuelle spornummer og den forløbne
spilletid vises på hoveddisplayet.
· Tryk en gang til under afspilningen for at
standse afspilningen et øjeblik.
Standse afspilningen
· Mens afspilningen er standset, vises
det samlede antal spornumre og den
samlede spilletid (for MP3-diske vises
gruppenummer og spornummer) på
hoveddisplayet.
Vælge et spor
Øger spornumrene.
Formindsker spornumrene.
Vælge en gruppe
(kun MP3)
--
Gruppenumrene øges, mens afspilningen
er standset.
--
Gruppenumrene mindskes, mens
afspilningen er standset.
Søge fremad/bagud
--
Spol sporet hurtigt fremad ved at trykke
kortvarigt.
Tryk på
6 for at stoppe søgningen.
--
Sporet spoles hurtigt tilbage ved at trykke
kortvarigt.
Tryk på
6 for at stoppe søgningen.
BEMÆRK
· Hvis disken ikke kan læses korrekt (f.eks. fordi den er ridset), eller der er lagt en ulæselig CD-R eller
CD-RW i, starter afspilningen ikke.
· Hvis der ikke er lagt nogen disk i, vises "NO DISC" på hoveddisplayet.
Sikkerhedsforanstaltninger
Angående netledningen
· Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen, hvis du skal ud at rejse eller skal være hjemmefra i et længere tidsrum. Der
forbruges altid en lille smule strøm (3,6 W), så længe netledningen sidder i stikkontakten i væggen.
· Træk altid i stikket, ikke i netledningen, når du tager anlægget ud af stikket til lysnettet.
· Rør ikke ved netledningen med våde hænder.
· Tag strømledningen fra, inden du rengør eller flytter anlægget.
· Undlad at ændre, sno eller trække i netledningen eller stille noget tungt ovenpå den, da dette kan resultere i brand, elektrisk
stød eller andre ulykker.
· Kontakt forhandleren og få netledningen skiftet ud med en ny, hvis den har lidt skade.
Undgå fugt, vand, støv og høje temperaturer
· Anbring ikke anlægget på et fugtigt eller støvet sted.
· Hvis der er kommet vand ind i anlægget, skal du slukke for den og tage netledningsstikket ud af stikkontakten i væggen. Ret
derefter henvendelse til forhandleren. Anvendelse af anlægget i denne tilstand kan være årsag til brand eller elektrisk stød.
· Udsæt ikke anlægget for direkte sol og anbring den ikke i nærheden af et varmeapparat.
Noter om installation
· Vælg et plant og tørt sted, som hverken bliver for varmt eller for koldt, med temperaturer mellem 5°C og 35°C.
· Stil ikke anlægget på et sted, hvor den kan blive udsat for vibrationer.
· Stil ikke tunge genstande på anlægget.
For at forhindre, at anlægget svigter eller bliver beskadiget
· Stik ikke ting af metal, som for eksempel ståltråd, hårnåle, mønter og lignende, ind i anlægget.
· Lad være med at blokere ventilationsåbningerne.
Rensning af kabinettet
· Brug en blød klud. Følg de relevante anvisninger for brugen af kemisk behandlede klude.
· Brug ikke rensebenzin, fortynder eller andre organiske opløsningsmidler og desinficerende midler. Dette kan resultere i
misdannelse og misfarvning.
Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel. Trek de stekker uit het
stopcontact en raadpleeg de plaats van aankoop indien er iets verkeerd is.
1 Hold
2 Sæt ind
3 Slip
Udendørs FM-antenne
(medfølger ikke)
For bedre FM/AM-modtagelse
FM-antenne (medfølger)
Forlæng den, så du kan opnå den bedste
modtagelse.
Sådan kommer du i gang
BEMÆRK
Sluk IKKE for anlægget
(standby), mens lydstyrken er
meget høj. Når du tænder for
anlægget igen eller begynder
afspilning, kan den pludselige
lydeksplosion beskadige din
hørelse, højttalerne og/eller
hovedtelefonerne.
Brug af hovedtelefoner
Husk at skrue ned for lyden, inden du tilslutter hovedtelefonerne
eller tager dem på.
· Når hovedtelefonerne sluttes til, deaktiveres højttalerne.
Betjening af anlægget
Hvis man vil
skal man
Tænde eller slukke (standby)
for strømmen
Systemets standbylampe slukker/tænder.
Vælge en kilde*
Se "Afspilning af diske" på side 4.
Se "Modtagelse af FM- og AM-udsendelser"
på side 5.
Se "Tilslutning af et bærbart lydapparat" på
side 6.
Justere lyden
Du kan justere lydniveauet fra niveau 0 (VOL
MIN) til niveau 31 (VOL MAX).
Oplysninger på displayet
Indikatorer for diskafspilningsfunktionen (Se side 4.)
Indikatorer for tunerfunktion
(Se side 5.)
Indikatorer for timerfunktion
(Se kolonnen til højre og side 7.)
QP Link-indikator
(Se side 6.)
Hoveddisplay
AHB PRO- og A.STBY-indikator (se højre kolonne).
Brug af ernbetjeningen
Hvis man vil
skal man
Tænde eller slukke
(standby) for
strømmen
Systemets standbylampe slukker/tænder.
Vælge en kilde
Se "Afspilning af diske" på side 4.
Se "Modtagelse af FM- og AM-udsendelser"
på side 5.
Se "Tilslutning af et bærbart lydapparat" på
side 6.
Justere lyden
Du kan justere lydniveauet fra niveau 0 (VOL
MIN) til niveau 31 (VOL MAX).
Skrue hurtigt ned for
lyden
For at gendanne lyden, tryk en gang til eller
juster lydniveauet.
Forstærke bassen
AHB PRO-indikatoren vises på displayet.
For at annullere denne funktion skal man
trykke igen.
Justere klangen (bas/
diskant)
Trykke én gang for at justere basniveauet eller
to gange for at justere diskantniveauet.
Derefter skal man trykke på VOLUME + for at
øge niveauet eller VOLUME ­ for at reducere
det.
· Du kan justere bas- og diskantniveauet fra ­3
til +3.
Ændre displayets
lysstyrke
Trykke på denne knap, når anlægget er tændt.
For at annullere denne funktion skal man
trykke igen.
Indstille SAVE-
funktionen
Hold denne knap inde i mere end 2 sekunder,
når anlægget er på standby.
Funktionen annulleres ved igen at trykke og
holde på den i mere end 2 sekunder.
· Ved at indstille SAVE-funktionen kan
strømforbruget reduceres ved at slukke for
displayet, når anlægget står på standby.
Ændre oplysningerne
på displayet (ur og
kilde)
Tryk kortvarigt (undtagen i FM-tilstand).
Læs mere om indstilling af uret på side 7.
Slukke automatisk
for anlægget, når cd-
afspilning er slut
(AUTO STANDBY-
funktionen)
Holde denne knap inde, indtil indikatoren
A.STBY vises på displayet.
Tryk og hold igen, så denne funktion
annulleres.
· Hvis brugeren ikke aktiverer nogen
funktioner inden for 3 minutter, efter cd-
afspilningen er standset, slukker anlægget.
Slukke for anlægget
med slumretimeren
Trykke kort og gentagne gange for at angive
tiden (i minutter) på følgende måde:
10
20
30
60
90
120
150
Annulleret
· Tryk én gang på SLEEP for at kontrollere, hvor lang tid
der er, til slumretimeren slukker for anlægget.
Rettes mod ernbetjeningsføleren
på frontpanelet.
(Funktionsområdet er ca. 7 m.)
Afspilning af diske
1 Hold
2 Sæt ind
3 Slip
Afbryd den medfølgende FM-antenne,
og tilslut den til en udendørs FM-
antenne med en 75 ledning med
koaksialtype stik (IEC eller DIN45325).
AM-rammeantenne
Hold den tilsluttet.
Vinylbeklædt ledning (medfølger ikke)
Stræk den ud horisontalt.
ADVARSEL:
· Ventilationsåbningerne eller hullerne MÅ IKKE blokeres.
(Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen
muligvis ikke kunne komme ud).
· Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys)
oven på afspilleren.
· Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige
konsekvenser tages i betragtning, ligesom de relevante
lokale bestemmelser nøje skal overholdes.
· Afspilleren må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp
eller stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere
med væske, f.eks. vaser, oven på afspilleren.
Medfølgende ekstraudstyr
Efter udpakning kontrolleres, at alle nedenstående dele
er til stede. Tallet i parentes angiver antallet af hver af de
medfølgende dele.
·
Fjernbetjening (x 1)
·
Lithium coin batteri CR2025 (x 1) (Batteriet er installeret
ved afsendelse fra fabrikken.)
· AM
rammeantenne (x 1)
·
FM-antenne (x 1)
Ret straks henvendelse til forhandleren, hvis der mangler
noget.
VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER
1. KLASSE 1 LASER PRODUKT
2. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele
indeni anlægget som brugeren kan reparere. Overlad al
service till kvalificeret servicepersonale.
3. ADVARSEL: Synlig og/eller usynlig klasse 1M-laserstråling
ved åbning. Se ikke direkte med optiske instrumenter.
Advarsler, forsigtighedsregler
og andet
Advarsel --
toets!
Trek de stekker uit het stopcontact om de speler volledig
los te koppelen van de stroomvoorziening. Når apparatet
installeres, skal det sikres, at stikket er let tilgængeligt.
In beide standen van de
toets is de speler niet volledig
losgekoppeld van de stroomvoorziening. Het systeem kan
met de afstandsbediening worden in- en uitgeschakeld.
· Når enheden er på standby, lyser lampen STANDBY rødt.
· Når enheden er aktiveret, slukkes lampen STANDBY.
ADVARSEL
Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische
schokken, enz.:
1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.
2. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.
Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr
[kun EU]
Produkter med det viste symbol må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du ønsker
at bortskaffe dette produkt, bedes du undlade at bruge din almindelige affaldsspand! Der findes et særligt
indsamlingssystem for sådanne produkter.
Modeloplysningen findes på knappen.
Klargør ernbetjeningen
Træk isoleringslaget ud, når
ernbetjeningen anvendes første
gang.
Isoleringslag
Sæt igen batteriet på plads i ernbetjeningen
Sæt batteriet i ernbetjeningen
ved at afpasse polariteten (+ og
­) korrekt.
Lithium coin batteri
(produktnummer: CR2025)
BEMÆRK
· Opbevar batteriet på et sted, hvor børn ikke kan nå det. Sluger et barn batteriet ved et uheld,
skal der straks søges lægehjælp.
· Batteriet må ikke genoplades, kortsluttes, adskilles eller opvarmes eller kasseres ved
brænding. Gøres nogen af disse ting, kan det få batteriet til at afgive varme, revne eller starte
en brand.
· Lad ikke batteriet ligge sammen med andre materialer af metal. Dette kan bevirke, at
batteriet afgiver varme, revner eller starter en brand.
· Når batteriet smides væk eller gemmes, skal det omvikles med tape og isoleres, ellers kan
batteriet begynde at afgive varme, revne eller starte en brand.
· Stik ikke i batteriet med en pincet eller lignende redskaber. Dette kan bevirke, at batteriet
afgiver varme, revner eller starter en brand.
· Bortskaf batterierne på den korrekte måde i henhold til landets og kommunernes lovgivning.
ADVARSEL!
Fare for eksplosion, hvis batteriet sættes forkert i.
Skift kun ud med samme eller tilsvarende type.
* Systemets knapper til at vælge
kilde kan betjenes med en let
berøring, da disse knapper er et
"berøringsfølerpanel".
Berøres nogen af disse knapper, lyser
de blåt i et kort øjeblik.
STANDBY lampe
Gentagen afspilning--Gentag afspilning
1
Inden afspilningen startes, trykkes gentagne gange
på denne knap for at vælge en gentagefunktion på
følgende måde:
REP 1
REP GRP
(kun MP3)
REP OFF
REP ALL
REP 1
Gentager det aktuelle (eller angivne)
spor.
REP GRP
Gentager alle spor i den aktuelle
gruppe. (kun MP3)
REP ALL
Gentager alle spor.
REP OFF
Normal afspilning
2