background image
GVT0095-003A
[US,UN]
For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial No.
which are located either on the rear, bot-
tom or side of the cabinet. Retain this
information for future reference.
Model No.
Serial No.
UX-L46V--ConsistsofCA-UXL46VandSP-UXL46V
UX-L36V--ConsistsofCA-UXL36VandSP-UXL36V
COMPACT COMPONENT SYSTEM
INSTRUCTIONS
SP-UXL36V
SP-UXL36V
CA-UXL36V
ª­°Õ¥È«¬ CA - UXL46V ·­ SP-UXL46V
STANDBY/ON
DISPLAY
CLOCK
/TIMER
SLEEP
BASS
TREBLE
DOWN
CANCEL
SET
0CD
RETURN
PRGM
RANDOM
REPEAT
VIDEO
INTRO
ON
SCREEN
AHB PRO
DIGITAL
ECHO
DIMMER
VOLUME
REV.MODE FM MODE
AUTO
PRESET
1
4
7
10
2
5
8
3
6
9
+10
RM - SUXL36V REMOTE CONTROL
UP
7
CD
3/8
TAPE
23
FM/AM
AUX/MD
KARAOKE
PBC
--
STILL
REC
REV. MODE
AHB PRO.
VOLUME
RETURN
VCD NUMBER
PHONES
AUT O
REVERSE
CD
TAPE
FM/AM
MICRO COMPONENT SYSTEM
UX-L36V
CLOCK/TIMER
AUX/MD
DOWN
UP
STANDBY / ON
+
--
PUSH
OPEN
0
NEXT
PREV
NEXT
PREV
MPX
SELECT
SP-UXL46V
SP-UXL46V
CA-UXL46V
STANDBY/ON
DISPLAY
CLOCK
/TIMER
SLEEP
BASS
TREBLE
DOWN
CANCEL
SET
CD
/SELECT
RETURN
PRGM
RANDOM
REPEAT
VIDEO
INTRO
ON
SCREEN SURROUND AHB PRO
DIGITAL
ECHO
DIMMER
VOLUME
REV.MODE FM MODE
AUTO
PRESET
1
4
7
10
2
5
8
3
6
9
+10
RM - SUXL46V REMOTE CONTROL
UP
7
KARAOKE
PBC
STILL
REC
SURROUND
AHB PRO.
VOLUME
RETURN
VCD NUMBER
PHONES
AUT O
REVERSE
CD
TAPE
FM/AM
MICRO COMPONENT SYSTEM
UX-L46V
CLOCK/TIMER
AUX/MD
DOWN
UP
STANDBY / ON
+
--
PUSH
OPEN
0
NEXT
PREV
NEXT
PREV
MPX
0
AUX/MD
FM/AM
TAPE
23
3/8
CD
SELECT
§"·­"
COMPACT
DIGITAL VIDEO
ª­°Õ¥È«¬ CA - UXL36V ·­ SP-UXL36V
­ Ë«ª­°Õ§Õ¡·æÁ§
Cover_UX-L36/46V[US,UN]/1
3/6/2002, 3:11 PM
1


background image
­ G-1 ­
Warnings, Cautions and Others
CAUTION
·
Do not block the ventilation openings or holes.
(If the ventilation openings or holes are blocked by a newspaper
or cloth, etc., the heat may not be able to get out.)
·
Do not place any naked flame sources, such as lighted candles,
on the apparatus.
·
When discarding batteries, environmental problems must be
considered and local rules or laws governing the disposal of
these batteries must be followed strictly.
·
Do not use this apparatus in a bathroom or places with water.
Also do not place any containers filled with water or liquids (such
as cosmetics or medicines, flower vases, potted plants, cups,
etc.) on top of this apparatus.
CAUTION
To reduce the risk of electrical shocks, fire, etc.:
1. Do not remove screws, covers or cabinet.
2. Do not expose this appliance to rain or
moisture.
§"µÕ ¢ÈÕ§«­«--ß ·­ÕËÊ
¢ÈÕ§«­«--ß
æËÕ'ˬ߰"Y°øøÈ"¥Y¥ øÀ¡È oeoe:
1. ÀÈ"¡Õ¥ÁÕµ " ÀÕ,§ß§ËÕßÕÕ°¡"
2. Õ¬Ë",,ÀÈÕÿª°Ï'ÈY°ÀÕ§«"¡TMÈ
¢ÈÕ§«­«--ß
ë Õ¬Ë",,ÀÈ¡' `Ëß°'¥¢«"ßTMËÕߪ`¥ÀÕY­"¬Õ"°"»
(À"°TMËÕߪ`¥ÀÕY­"¬Õ"°"»¡'°­¥"...À--ß Õæ`¡æÏÀÕºÈ" oeoe
«"ß--Õ¬YË §«"¡ÈÕÕ" ¡Ë "¡"­"¬ÕÕ°ª¥È)
ë ÀÈ"¡«"ßø´÷Ëß¡Ë¡''Ë°"--ß«ÈÕÿª°Ï TMË'¬'Ë ÿ¥·È«
ë ,,°"°" --¥·µµÕ'Ë'Ë¡Ë,,TMÈ·È«­µÈÕߧ"÷ß÷ߪ--
À"¥È" `Ëß·«¥ÈÕ¡ ·­µÈÕß"µ"¡­'¬ÀÕ°ÆÀ¡"¬°'ˬ«°--
°"°" --¥·µµÕ'Ë,,ª­»¢ÕßË"Õ¬Ë"ߧËߧ--¥
ë ÀÈ"¡,,TMÈÕÿª°Ï'È,,ÀÈÕßÈ"ÀÕ,,'Ë'˪'¬°È" «¡--ÈßÀÈ"¡«"ß¿"TM­
'Ë¡'È"ÀÕ¢ÕßÀ« ÿÕ¬YË (TMË §ËÕß "Õ"ß ·°--¥Õ°¡È °­
"ßµÈ¡È È«¬ oeoe) «ÈÕÿª°Ï
¢ÈÕ§«­«--ß -- ªÿË¡
STANDBY/ON!
¥÷ߪ--Í°À--°ÕÕ°æËÕª`¥§ËÕßÕ¬Ë"ßY°µÈÕß (ø --"æÈÕ¡"ß"/ª`¥¥--)
STANDBY/ON ªÿË¡æÈÕ¡"ß"/
ª`¥,,µ"·ÀËß,,¥Ê °Áµ"¡­¡Ë "¡"µ--¥°"TMËÕ¡µËÕ "¬øÀ--°¥È
ë ¡ËÕÕÿª°ÏÕ¬YË,, ¿"ææÈÕ¡"ß" ø --"æÈÕ¡"ß"/ª`¥­ªÁ '·¥ß
ë ¡ËÕª`¥Õÿª°Ï ø --"æÈÕ¡"ß"/ª`¥­ªÁ '¢'¬«
Ë" "¡"ª`¥ª`¥,¥¬,,TMÈ',¡µ§Õ,
Caution ­­
STANDBY/ON button!
Disconnect the mains plug to shut the power off completely (the
STANDBY/ON lamp goes off).
The STANDBY/ON button in any position does not disconnect the mains line.
· When the unit is on standby, the STANDBY/ON lamp lights red.
· When the unit is turned on, the STANDBY/ON lamp lights green.
The power can be remote controlled.
Untitled-2
3/6/2002, 3:13 PM
1


background image
­ G-2 ­
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
REPRODUCTION OF LABELS /
/
°"" ""·ºË©"°
1
CLASSIFICATION LABEL, PLACED ON REAR ENCLOSURE
1
ªÈ"¬·Ëߪ­¿µ`¥«È"ߥÈ"À--ß
2
WARNING LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT
2
ªÈ"¬µÕµ`¥«È¿"¬,,Õÿª°Ï
1.
CLASS 1 LASER PRODUCT
2.
CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
3.
CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the Unit; leave all servicing to
qualified service personnel.
1. º`µ¿--±Ï´ÕϪ­¿ 1
2. ¢ÈÕ§«­«--ß: ¡ËÕª`¥§ËÕSS·­ÕYª°ÏÕ`µÕÏÁÕ°¡Ë"ß"ÀÕÈ¡À« µÈÕß­«--ß--ß '´ÕÏ´÷Ëß¡Õß¡ËÀÁ ·­
§«À'°'ˬ߰"Y°"· ßµßÊ
3. ¢ÈÕ§«­«--ß: ÀÈ"¡ª`¥"¥È" ¿"¬,,ÕYª°Ï'È¡Ë¡'TM`È Ë«,,¥'˺YÈ,,TMÈ "¡"´ËÕ¡·´¡¥È¥È«¬µ--«Õß
§«,,ÀÈ È"ÀÈ"'˺YÈTM'ˬ«TM"ªÁºYÈ´ËÕ¡·´¡Ë"--È
ADVARSEL: Usynlig laser-
stråling ved åbning, når
sikkerhedsafbrydere er ude
af funktion. Undgå udsæt-
telse for stråling
(d)
VARNING: Osynlig laser-
strålning när denna del är
öppnad och spärren är
urkopplad.
Betrakta
ej
strålen.
(s)
CAUTION: Invisible laser
radiation when open and
interlock failed or defeated.
AVOID DIRECT EXPOSURE
TO BEAM.
(e)
VARO: Avattaessa ja suo-
jalukitus ohitettaessa olet
alttiina
näkymättömälle
lasersäteilylle. Älä katso
säteeseen.
(f)
Caution: Proper Ventilation
To avoid risk of electric shock and fire, and to prevent damage, locate the apparatus as follows:
1 Front:
No obstructions and open spacing.
2 Sides/ Top/ Back:
No obstructions should be placed in the areas shown by the dimensions below.
3 Bottom:
Place on the level surface. Maintain an adequate air path for ventilation by placing on a stand with a height of 10 cm or more.
¡'§«"¡ "§-- "À--º`µ¿--±Ï´ÕÏ
¢ÈÕ§«­«--ß: °"­"¬Õ"°"»'ËÀ¡"­ ¡
æËÕ'ˬ߰"Y°øøÈ"¥Y¥·­øÀ¡È «¡--ÈßæËÕªÈÕß°--§«"¡ '¬À"¬'ËÕ"°`¥¢÷È¥È §«µ`¥µ--ÈßÕÿª°Ïµ"¡§"·­"µËÕª'È:
1. ¥È"ÀÈ": ¡''Ë«Ë"ß¡"°æ'¬ßæÕ·­¡Ë¡' `Ëß°'¥¢«"ß
2. ¥È"¢È"ß/¥È"/¥È"À--ß: ¡Ë,,ÀÈ¡' `Ëß°'¥¢«"ß,,­¬­'Ë· ¥ß«È¥È"Ë"ß'È
3. ¥È"Ë"ß: «"ßæȺ`«'Ë'¬ ¡Õ°-- ·­,,ÀÈ¡''Ë«Ë"ß "À--°"­"¬Õ"°"»,¥¬«"ßTM--È'Ë Yß"°æÈ 10 ´¡. ÀÕ¡"°°«Ë"
CLASS
1
LASER
PRODUCT
15 cm
15 ´¡.
15 cm
15 ´¡.
15 cm
15 ´¡.
1 cm
1 ´¡.
15 cm
15 ´¡.
10 cm
10 ´¡.
1 cm
1 ´¡.
15 cm
15 ´¡.
UX-L46V/UX-L36V
UX-L46V
UX-L36V
Untitled-2
3/6/2002, 3:13 PM
2


background image
­ 1 ­
English
Introduction
About This Manual
This manual is organized as follows:
· The manual mainly explains operations using the
buttons on the remote control.
You can use the buttons both on the remote control and
on the unit for the same operations if they have the
same or similar names (or marks), unless mentioned
otherwise.
· Basic and common information that is the same for many
functions is grouped in one place, and is not repeated in
each procedure. For instance, we do not repeat the
information about turning on/off the unit, setting the
volume, changing the sound effects, and others, which are
explained in the section "Common Operations" on pages 9
to 11.
· The following marks are used in this manual:
Gives you warnings and cautions to prevent
from damage or risk of fire/electric shock.
Also gives you information which is not good
for obtaining the best possible performance
from the unit.
Gives you information and hints you had better
know.
The illustrations used in this manual are of UX-L46V
unless mentioned otherwise.
Precautions
Installation
· Install in a place which is level, dry and neither too hot nor
too cold--between 5°C and 35°C.
· Install the unit in a location with adequate ventilation to
prevent internal heat built-up in the unit.
· Leave sufficient distance between the unit and the TV.
· Keep the speakers away from the TV to avoid interference
with TV.
DO NOT install the unit in a location near heat
sources, or in a place subject to direct sunlight,
excessive dust or vibration.
We would like to thank you for purchasing one of our JVC products.
Before operating this unit, read this manual carefully and thoroughly to
obtain the best possible performance from your unit, and retain this manual
for future reference.
Power sources
· When unplugging from the wall outlet, always pull the
plug, not the AC power cord.
DO NOT handle the AC power cord with wet
hands.
Moisture condensation
Moisture may condense on the lens inside the unit in the
following cases:
· After starting heating in the room
· In a damp room
· If the unit is brought directly from a cold to a warm place
Should this occur, the unit may malfunction. In this case,
leave the unit turned on for a few hours until the moisture
evaporates, unplug the AC power cord, and then plug it in
again.
Others
· Should any metallic object or liquid fall into the unit,
unplug the unit and consult your dealer before operating
any further.
· If you are not going to operate the unit for an extended
period of time, unplug the AC power cord from the wall
outlet.
DO NOT disassemble the unit since there are no
user serviceable parts inside.
If anything goes wrong, unplug the AC power cord and
consult your dealer.
Which compact discs can be used?
Many types of compact discs are sold for a variety of uses.
The player can play the following compact discs:
Video CD discs both with and without PBC
Audio CD discs
Discs you cannot playback
Any other discs than listed above (such as CD-ROM, DVD,
CD-G or CD-I Discs) cannot be played. Playing back such
discs may generate noise and damage your speakers.
Even though a logo listed above is printed on the disc, it may
not be played if it is a non-standard disc.
COMPACT
DIGITAL VIDEO
COMPACT
DIGITAL AUDIO
EN01-14_UX-L46&36[US&UJ]f
28/5/2002, 3:58 PM
1


background image
­ 2 ­
English
Contents
Location of the Buttons and Controls ....................... 3
Remote Control .......................................................... 3
Front Panel and Top View .......................................... 4
Getting Started ............................................................ 6
Supplied Accessories .................................................. 6
Putting the Batteries into the Remote Control ........... 6
Connecting Antennas ................................................. 6
Connecting Speakers .................................................. 7
Connecting Other Equipment ..................................... 8
Adjusting the Voltage Selector ................................... 8
Common Operations .................................................. 9
Setting the Clock ........................................................ 9
Setting the AM Tuner Interval Spacing ...................... 9
Turning On the Power .............................................. 10
Selecting the Sources and Starting Play ................... 10
Adjusting the Volume ............................................... 10
Adjusting the Tone (Bass/Treble) ............................. 11
Reinforcing the Bass Sound ..................................... 11
Reinforcing the Surround Effect
(ONLY FOR UX-L46V) .................................... 11
Selecting the Illumination Brightness ...................... 11
Listening to FM and AM Broadcasts ...................... 12
Tuning in to a Station ............................................... 12
Presetting Stations .................................................... 12
Tuning in to a Preset Station .................................... 13
Disc Introduction ...................................................... 14
Playing Back Discs (CD/CD-R/CD-RW/MP3) ....... 15
Loading Disc ............................................................ 15
Playing Back the Entire CD--Normal Play ............. 15
Basic CD Operations ................................................ 16
Programming the Playing Order of the Tracks
--Program Play .................................................. 17
Playing at Random--Random Play ......................... 18
Repeating Tracks--Repeat Play ............................... 18
Prohibiting Disc Ejection--Tray Lock .................... 18
Using the Video CD Player (Video CDs) ................. 19
Setting the TV System .............................................. 19
Playing Video CDs with the PBC Function ............. 19
Playing Video CDs with the PBC Function without
Using the Menu Screen (Continuous Play) ........ 19
Playing Video CDs with the PBC Function
Using the Menu Screen (Menu-Driven Play) ..... 20
Playing video CDs without the PBC Function ......... 21
Various Functions to Enhance Your Enjoyment ....... 21
Playing Back Tapes ................................................... 23
Playing Back a Tape ................................................. 23
Recording .................................................................. 24
Recording on a Tape ................................................. 24
CD Direct Recording ................................................ 25
One Track Recording ............................................... 25
Using the Microphone and Multiplex CDs ............. 26
Singing Along ­ Karaoke ......................................... 26
Microphone Mixing ................................................. 26
To Record Microphone Mixing on a Tape ............... 27
Using the Multiplex CDs and Singing Along with
Multiplex (MPX) Karaoke CDs ......................... 27
Using the Timers ....................................................... 28
Using Daily Timer and Recording Timer ................. 28
Using Sleep Timer .................................................... 29
Maintenance .............................................................. 30
Troubleshooting ........................................................ 31
Specifications ............................................................. 32
EN01-14_UX-L46&36[US&UJ]f
28/5/2002, 3:58 PM
2