background image
GVT0116-003B
[US, UN]
For Customer Use:
Enter below the Model No. and Serial No.
which are located either on the rear, bot-
tom or side of the cabinet. Retain this
information for future reference.
Model No.
Serial No.
UX-J66V­ Consists of CA-UXJ66V and SP-UXJ66V
MICRO COMPONENT SYSTEM
INSTRUCTIONS
­¡,§§Õ¡,æÏ
§"·­"
ª­°Õ¥È«¬ CA-UXJ66V ·­ SP-UXJ66V
SP-UXJ55V
CA-UXJ55V
SP-UXJ55V
SP-UXJ66V
CA-UXJ66V
SP-UXJ66V
VIDEO CD VERSION 2.0
VIDEO CD VERSION 2.0
COMPACT
DIGITAL VIDEO
COMPACT
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
STANDBY/ON
DISPLAY
CLOCK
/TIMER
SLEEP
TREBLE
UP
DOWN
BASS
CANCEL
SET
TAPE
FM/AM
AUX
REPEAT
RANDOM
REV.
MODE
FM MODE
STILL
COLOR
PRGM
RETURN
/SELECT
1
3
2
4
6
5
7
9
8
10
+10
CD
PREV.
NEXT
CD
STANDBY/ON
DISPLAY
CLOCK
/TIMER
SLEEP
TREBLE
UP
BASS
CANCEL
SET
TAPE
FM/AM
AUX
REPEAT
KARAOKE
RANDOM
AHB
PRO
STILL
MPX
PRGM
RETURN
1
3
2
4
6
5
7
9
8
10
+10
RM -
DIGITAL
ECHO
NEXT
DOWN
PREV.
/SELECT
CD
FM
MODE
REV.
MODE
CD
CA-UXJ66V CA-UXJ66V
UX-J55V­ Consists of CA-UXJ55V and SP-UXJ55V
ª­°Õ¥È«¬ CA-UXJ66V ·­ SP-UXJ66V
CA-UXJ55V CA-UXJ55V
¿"..."¬
English
Cover US/SN 66/55V
20/6/03, 3:22 PM
3


background image
­ G-1 ­
Warnings, Cautions and Others
CAUTION
·
Do not block the ventilation openings or holes.
(If the ventilation openings or holes are blocked by a newspaper
or cloth, etc., the heat may not be able to get out.)
·
Do not place any naked flame sources, such as lighted candles,
on the apparatus.
·
When discarding batteries, environmental problems must be
considered and local rules or laws governing the disposal of
these batteries must be followed strictly.
·
Do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping or
splashing and that no objects filled with liquids, such as vases,
shall be placed on the apparatus.
CAUTION
To reduce the risk of electrical shocks, fire, etc.:
1. Do not remove screws, covers or cabinet.
2. Do not expose this appliance to rain or
moisture.
§"µÕ ¢ÈÕ§«­«--ß ·­ÕËÊ
¢ÈÕ§«­«--ß
æËÕ'ˬ߰"Y°øøÈ"¥Y¥ ø À¡È oeoe:
1.
ÀÈ"¡Õ¥ÁÕµ " ÀÕ,§ß§ËÕßÕÕ°¡"
2.
Õ¬Ë",,ÀÈÕÿª°Ï'ÈY°ÀÕ§«"¡TMÈ
¢ÈÕ§«­«--ß
ë
Õ¬Ë",,ÀÈ¡' `Ëß°'¥¢«"ßTMËÕߪ`¥ÀÕY­"¬Õ"°"»
(À"°TMËÕߪ`¥ÀÕY­"¬Õ"°"»¡'°­¥"...À--ß Õæ`¡æÏÀÕºÈ" oeoe
«"ß--Õ¬YË §«"¡ÈÕÕ"®¡Ë "¡"­"¬ÕÕ°ª¥È)
ë
ÀÈ"¡«"ßø´÷Ëß¡Ë¡''Ë°"--ß«ÈÕÿª°Ï TMË'¬'Ë®ÿ¥·È«
ë
,,°"°"®--¥·µµÕ'Ë'Ë¡Ë,,TMÈ·È«®­µÈÕߧ"÷ß÷ߪ--
À"¥È" `Ëß·«¥ÈÕ¡ ·­µÈÕß"µ"¡­'¬ÀÕ°ÆÀ¡"¬°'ˬ«°--
°"°"®--¥·µµÕ'Ë,,ª­»¢ÕßË"Õ¬Ë"ߧËߧ--¥
ë
ÀÈ"¡,,TMÈÕÿª°Ï'È,,ÀÈÕßÈ"ÀÕ,,'Ë'˪'¬°È" «¡--ÈßÀÈ"¡«"ß¿"TM­
'Ë¡'È"ÀÕ¢ÕßÀ«®ÿÕ¬YË (TMË §ËÕß "Õ"ß ·®°--¥Õ°¡ °­
"ßµÈ¡È È«¬ oeoe) «ÈÕÿª°Ï
¢ÈÕ§«­«--ß -- ªÿË¡
STANDBY/ON!
¥÷ߪ--Í°À--°ÕÕ°æËÕª`¥§ËÕßÕ¬Ë"ßY°µÈÕß (ø --"æÈÕ¡"ß"/ª`¥¥--)
STANDBY/ON ªÿË¡æÈÕ¡"ß"/
ª`¥,,µ"·ÀËß,,¥Ê °Áµ"¡®­¡Ë "¡"µ--¥°"TMËÕ¡µËÕ "¬øÀ--°¥È
ë ¡ËÕÕÿª°ÏÕ¬YË,, ¿"ææÈÕ¡"ß" ø --"æÈÕ¡"ß"/ª`¥®­ªÁ '·¥ß
ë ¡ËÕª`¥Õÿª°Ï ø --"æÈÕ¡"ß"/ª`¥®­ªÁ '¢'¬«
Ë" "¡"ª`¥ª`¥,¥¬,,TMÈ',¡µ§Õ,
Caution ­­
STANDBY/ON button!
Disconnect the mains plug to shut the power off completely (the
STANDBY/ON lamp goes off).
The STANDBY/ON button in any position does not disconnect the mains line.
· When the unit is on standby, the STANDBY/ON lamp lights red.
· When the unit is turned on, the STANDBY/ON lamp lights green.
The power can be remote controlled.
Safety_UX-J66[US,UN]/1
29/4/03, 4:37 PM
1


background image
­ G-2 ­
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
Caution: Proper Ventilation
To avoid risk of electric shock and fire, and to prevent damage, locate the apparatus as follows:
1 Front:
No obstructions and open spacing.
2 Sides/ Top/ Back:
No obstructions should be placed in the areas shown by the dimensions below.
3 Bottom:
Place on the level surface. Maintain an adequate air path for ventilation by placing on a stand with a height of 10 cm or more.
¡'§«"¡ "§-- "À--º`µ¿--±Ï´ÕÏ
¢ÈÕ§«­«--ß: °"­"¬Õ"°"»'ËÀ¡"­ ¡
æËÕ'ˬ߰"Y°øøÈ"¥Y¥·­øÀ¡È «¡--ÈßæËÕªÈÕß°--§«"¡ '¬À"¬'ËÕ"®°`¥¢÷È¥È §«µ`¥µ--ÈßÕÿª°Ïµ"¡§"·­"µËÕª'È:
1.
¥È"ÀÈ": ¡''Ë«Ë"ß¡"°æ'¬ßæÕ·­¡Ë¡' `Ëß°'¥¢«"ß
2.
¥È"¢È"ß/¥È"/¥È"À--ß: ¡Ë,,ÀÈ¡' `Ëß°'¥¢«"ß,,­¬­'Ë· ¥ß«È¥È"Ë"ß'È
3.
¥È"Ë"ß: «"ßæȺ`«'Ë'¬ ¡Õ°-- ·­,,ÀÈ¡''Ë«Ë"ß "À--°"­"¬Õ"°"»,¥¬«"ßTM--È'Ë Yß®"°æÈ 10 ´¡. ÀÕ¡"°°«Ë"
1 cm
1 ´¡.
UX-J66V/UX-J55V
10 cm
15 cm
15 cm
1 cm
1 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 ´¡.
1 cm
1 ´¡.
15 cm
15 ´¡.
10 cm
10 ´¡.
15 cm
15 ´¡.
15 cm
15 ´¡.
UX-J66V
UX-J55V
15 cm
15 ´¡.
REPRODUCTION OF LABELS /
/
°"" ""·ºË©"°
WARNING LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT
ªÈ"¬µÕµ`¥«È¿"¬,,Õÿª°Ï
ADVARSEL: Usynlig laser-
stråling ved åbning, når
sikkerhedsafbrydere er ude
af funktion. Undgå udsæt-
telse for stråling
(d)
VARNING: Osynlig laser-
strålning när denna del är
öppnad och spärren är
urkopplad.
Betrakta
ej
strålen.
(s)
CAUTION: Invisible laser
radiation when open and
interlock failed or defeated.
AVOID DIRECT EXPOSURE
TO BEAM.
(e)
VARO: Avattaessa ja suo-
jalukitus ohitettaessa olet
alttiina
näkymättömälle
lasersäteilylle. Älä katso
säteeseen.
(f)
1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2. CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure
to beam.
3. CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the Unit; leave all
servicing to qualified service personnel.
1. º`µ¿--±Ï´ÕϪ­¿ 1
2. ¢ÈÕ§«­«--ß: ¡ËÕª`¥§ËÕSS·­ÕYª°ÏÕ`µÕÏÁÕ°¡Ë"ß"ÀÕÈ¡À« µÈÕß­«--ß--ß '´ÕÏ´÷Ëß¡Õß¡ËÀÁ ·­
§«À'°'ˬ߰"Y°"· ßµßÊ
3. ¢ÈÕ§«­«--ß: ÀÈ"¡ª`¥"¥È" ¿"¬,,ÕYª°Ï'È¡Ë¡'TM`È Ë«,,¥'˺YÈ,,TMÈ "¡"´ËÕ¡·´¡¥È¥È«¬µ--«Õß
§«,,ÀÈ®È"ÀÈ"'˺YÈTM'ˬ«TM"ªÁºYÈ´ËÕ¡·´¡Ë"--È
Safety_UX-J66[US,UN]/1
29/4/03, 4:37 PM
2


background image
1
English
Introduction
About This Manual
This manual is organized as follows:
· The manual mainly explains operations using the
buttons on the remote control.
You can use the buttons both on the remote control and
on the main unit for the same operations if they have
the same or similar names (or marks), unless mentioned
otherwise.
The illustrations used in this manual are of UX-J66V
unless mentioned otherwise.
· Basic and common information that is the same for many
functions is grouped in one place, and is not repeated for
each procedure. For instance, we do not repeat the
information about turning on/off the unit, setting the
volume, changing the sound effects, and others, which are
explained in the section "Common Operations" on pages 9
to 11.
· The following symbols are used in this manual:
Gives you warning and caution to prevent
damage or risk of fire/electric shock.
Furthermore, it gives you information about
what is not good for obtaining the best possible
performance from the unit.
Gives you information and hints you should
know.
Precautions
Installation
· Install in a place which is level, dry and neither too hot nor
too cold--between 5°C and 35°C.
· Install the unit in a location with adequate ventilation to
prevent internal heat buildup in the unit.
· Leave sufficient distance between the unit and the TV.
· Keep the speakers away from the TV to avoid interference
with TV.
DO NOT install the unit in a location near heat
sources, or in a place subject to direct sunlight,
excessive dust or vibration.
We would like to thank you for purchasing one of our JVC products.
Before operating this unit, read this manual carefully and thoroughly to
obtain the best possible performance from your unit, and retain this manual
for future reference.
Power sources
· When unplugging the unit from the wall outlet, always pull
on the plug, not the AC power cord.
DO NOT handle the AC power cord with wet
hands.
Moisture condensation
Moisture may condense on the lens inside the unit in the
following cases:
· After starting heating in the room
· In a damp room
· If the unit is brought directly from a cold to a warm place
Should condensation occur, the unit may malfunction. In this
case, leave the unit turned on for a few hours until the
moisture evaporates, unplug the AC power cord, then plug it
in again.
Others
· Should any metallic object or liquid fall into the unit,
unplug the power cord and consult your dealer before
operating any further.
· If you are not going to operate the unit for an extended
period of time, unplug the AC power cord from the wall
outlet.
DO NOT disassemble the unit since there are no
user serviceable parts inside.
If anything goes wrong, unplug the AC power cord and
consult your dealer.
Which compact discs can be used?
Many types of compact discs are sold for a variety of uses.
The player can play the following compact discs:
Video CD discs both with and without PBC
Audio CD discs
Discs you cannot playback
Any other discs than listed above (such as CD-ROM, DVD,
CD-G or CD-I Discs) cannot be played. Playing back such
discs may generate noise and damage your speakers.
Even though a logo listed above is printed on the disc, it may
not be played if it is a non-standard disc.
COMPACT
DIGITAL VIDEO
COMPACT
DIGITAL AUDIO
EN01-14_UX-J66&55[US/UN]1.pm6
20/6/03, 3:04 PM
1


background image
2
English
Contents
Location of the Buttons and Controls ....................... 3
Front Panel and Top View .......................................... 3
Remote Control .......................................................... 5
Getting Started ............................................................ 6
Supplied Accessories .................................................. 6
Putting the Batteries into the Remote Control ........... 6
Connecting Antennas ................................................. 6
Connecting Speakers .................................................. 7
Connecting Other Equipment ..................................... 8
Adjusting the Voltage Selector ................................... 8
Common Operations .................................................. 9
Setting the Clock ........................................................ 9
Setting the AM Tuner Interval Spacing ...................... 9
Turning On the Power .............................................. 10
Adjusting the Volume ............................................... 10
Enjoying Sound Effects ............................................ 10
Selecting the Illumination Brightness ...................... 11
Selecting the Display Color
(ONLY FOR UX-J66V) ..................................... 11
Listening to FM and AM Broadcasts ...................... 12
Tuning in to a Station ............................................... 12
Presetting Stations .................................................... 12
Tuning in to a Preset Station .................................... 13
Disc Introduction ...................................................... 14
Playing Back Discs (CD/CD-R/CD-RW/MP3) ....... 15
Playing Back the Entire Disc--Normal Play ........... 15
Basic Disc Operations .............................................. 16
Programming the Playing Order of the Tracks
--Program Play .................................................. 17
Playing at Random--Random Play ......................... 17
Repeating Tracks--Repeat Play ............................... 18
Prohibiting Disc Ejection--Tray Lock .................... 18
Using the Video CD Player (Video CDs) ................. 19
Setting the TV System .............................................. 19
Playing Video CDs with the PBC Function ............. 19
Playing Video CDs with the PBC Function without
Using the Menu Screen (Continuous Play) ........ 19
Playing Video CDs with the PBC Function
Using the Menu Screen (Menu-Driven Play) ..... 20
Playing video CDs without the PBC Function ......... 21
Various Functions to Enhance Your Enjoyment ....... 21
Playing Back Tapes ................................................... 23
Playing Back a Tape ................................................. 23
Recording .................................................................. 24
Recording on a Tape ................................................. 24
Disc Direct Recording .............................................. 25
One Track Recording ............................................... 25
Using the Microphone and Multiplex CDs ............. 26
Singing Along ­ Karaoke ......................................... 26
Microphone Mixing ................................................. 26
To Record Microphone Mixing on a Tape ............... 27
Using the Multiplex CDs and Singing Along with
Multiplex (MPX) Karaoke CDs ......................... 27
Using the Timers ....................................................... 28
Using Daily Timer and Recording Timer ................. 28
Using Sleep Timer .................................................... 29
Maintenance .............................................................. 30
Troubleshooting ........................................................ 31
Specifications ............................................................. 32
EN01-14_UX-J66&55[US/UN]1.pm6
20/6/03, 3:04 PM
2