background image
UX-GD6S
GVT0149-012A
[UG/UX]
SUPER VIDEO
UX-GD6M
UX-GD6S
g
UX-GD6M
Cover[UX].fm Page 1 Wednesday, April 27, 2005 10:32 AM


background image
G-1
Safty[UX].fm Page 1 Tuesday, April 26, 2005 8:50 PM


background image
G-2
Safty[UX].fm Page 2 Tuesday, April 26, 2005 8:50 PM


background image
G-3
10 cm
15 cm
15 cm
1 cm
15 cm
15 cm
CA-UXGD6S
CA-UXGD6M
CA-UXGD6S
CA-UXGD6M
SP-UXGD6S
SP-UXGD6M
SP-UXGD6S
SP-UXGD6M
SP-UXGD6S
SP-UXGD6M
Safty[UX].fm Page 3 Tuesday, April 26, 2005 8:50 PM


background image
±
wÐdZ
UNO³Mð
"UN'« VOÂdð
·
Â--
Ò
L& lMÄ ql« sÄ WOUÂ W¹uNð vKZ Íu²×¹ ÊUJÄ w "UN'« V
Ò
...--«d(« l
Æ"UN'« qs«oe WOKs«bë
w Ë« ¨...--«d(« --oeUBÄ sÄ W³¹dÁ sÂUÄ« w "UN'« VÂdð ô
sÂUÄô« w Ë« ¨...dýU³*« fLAë WFýô W{dFÄ sÂUÄ«
ÆdH*« "«e²¼ô« Ë« --U³GKÃ W{dF*«
·
«dO¦Â oe--UÐ Ë« --US dOz ÊuJ¹ YO×Ð ·UlË j³MÄ ÊUJÄ d²s«
--
µ Ë µ 5Ð
ÆW¹u¾Ä Wl--oe
·
ÆÊu¹eHK²Ã« "UNlË "UN'« «c¼ 5Ð WOU WUÄ ,,dð«
·
ÆÊu¹eHK²Ã« lÄ wðuBë qs«b²Ã« lM* pÃ­Ë Êu¹eHK²Ã« "UNl sZ UZULë bFЫ
WOzUÐdNJë WÁUDë --oeUBÄ
·
pÄ« ¨wzUÐdNJë --UO²Ã« Wײ sÄ WOzUÐdNJë WÁUDë pKÝ qB b¹dð UÄbMZ
WÁUDë pKÝ fH½ V×ð ô ÆfÐUIë V×Ý«Ë fÐUIë sÄ pKë ULz«oe
WOzUÐdNJë
AC
Æ
WOzUÐdNJë WÁUDë pKÝ p9 ô
AC
WKK³Ä p¹b¹ ÊuJð UÄbMZ
Æ¡U*UÐ
WÐuÞdë nLUJð
WOÃU²Ã« ôU(« w "UN'« qs«oe UÝbFë vKZ WÐuÞdKà nLUJð Àb×¹ Ê« sJ1
·
WdGë qs«oe W¾b²Ã« ¡bÐ bFÐ
·
W³Þ-- Wdz qs«oe
·
Æ--US ÊUJÄ vë oe--UÐ ÊUJÄ sÄ ...dýU³Ä "UN'« qI½ - «­«
¨WÃU(« Ác¼ w Æ"UN'« W¹oeQ²Ð hI½ qB×¹ Ê« sJ1 t½U ¨pí q¦Ä qBS «­«
b¹Ëeð pKÝ Ye½« ¨WÐuÞdë d³²ð v²S UZUÝ ...bFà qOGAð WÃUS w "UN'« ,,dð«
WOzUÐdNJë WÁUDë
AC
ÆWO½UL ...dÄ WOzUÐdNJë WÁUDë b¹Ëeð pKÝ qOuð bZ« pí bFÐË ¨
WOKs«bë ...--«d(«
·
WHOFCë W¹uN²Ã« V³ð Ê« sJ1 Æ"UN'« uS WOU W¹uNð oeulË sÄ bÂQð
Æ"UN'« --dC²¹ Ê« sJ1Ë dHÄ 5ð
Æ»uI¦Ã« Ë« W¹uN²Ã« Uײ oKGð ôË b¹d³²Ã« WSËdÄ qÁdFð ô
Ë« W¹uN²Ã« Uײ ,öz« Ë« b¹d³²Ã« WSËdÄ WKÁdZ - «­«
Ê« sJ1 t½U ¨aë ¨`ULIë Ë« n×Bë ,--Ë WDÝ«uÐ »uI¦Ã«
ÆÃ--UKÃ ...--«d(« Ãdð ô
Èds« «d¹c%
·
WÁUDë pKÝ Ye½« ¨"UN'« qs«oe qz«uÝ Ë« WO½bFÄ ÂUl« usoe WÃUS w
WOzUÐdNJë
AC
ÆWO½UL ...dÄ "UN'« qOGAð q³Á pKOLZ dA²Ý«Ë
WKÐUÁ WOKs«oe ¡«el« blu¹ ô t½ô "UN'« pOJHð ËU% ô
Æ"UN'« «cNà qLF²*« hAë q³Á sÄ W½UOBKÃ
·
WÁUDë b¹Ëeð pKÝ Ye½« ¨WK¹uÞ WOMÄ" ...b* "UN'« qOGAð b¹dð ô p½« WÃUS w
WOzUÐdNJë
AC
ÆjzU(« vKZ ...oeulu*« WOzUÐdNJë WÁUDë b¹Ëeð Wײ sÄ
WOzUÐdNJë WÁUDë b¹Ëeð pKÝ Ye½« ¨qDZ Í« uBS WÃUS w
AC
pí bFÐË
ÆwK;« pKOLZ dA²Ý«
U¹u²;«
öOu²Ã«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
÷dFë WýUý UMO³Ä
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
WOÄuOë öOGA²Ã«
--
qOGA²Ã«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
WOÄuOë öOGA²Ã«
--
UÞu³CÃ«Ë uBë UÞu³{
Èdsô«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
j³{
uBë ...uÁ Èu²Ä
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
uBë q¹bFð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
oeUFÐô« wLöL wðuBë U:« qLZ
Phonic--
3D
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
u ...oeU¹" Èu²* o³*« j³Cë
Video
DVD
wJOðUÄuðËô«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
`*« l{Ë dOOGð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
÷dFë WýUý YuDÝ dOOGð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±¥
...--uBë Êuà Wl--oe dOOGð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±¥
uBë qsoe Èu²Ä j³{
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±¥
WZUë j³{
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±µ
« qB
UOJOðUÄuðË« WOzUÐdNJë WÁUDÃ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±µ
U½«uDÝ« öOGAð
DVD/VCD
...b¹dHë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
²s«
uBë --UÄ --UO
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
wZdHë Ê«uMFë WGà --UO²s«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
dEM*« W¹Ë«" --UO²s«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
÷«dF²Ýöà WKÐUIë W²ÐU¦Ã« --uBë --UO²s«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
WOU{ô« WZuL:« qOGA²Ã
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
W×{«uë WOÄöJë «--ËU;« qLZ
--
`{«uë uBë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
WOÃUFHë ÷dZ
WOuB)«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
...--uD*« W½«uDÝô« öOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
ð W-ÄdÐ
qOGA²Ã« VOðd
--
ZÄd³*« qOGA²Ã«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
WOz«uAZ ...--uBÐ qOGA²Ã«
--
wz«uAFë qOGA²Ã«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
...--dJ²Ä ...--uBÐ qOGA²Ã«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
ëds« lMÄ
W½«uDÝô«
--
UHÞô« b{ qHIë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
OGAð
W½«uDÝöà WýUAë vKZ ÷dFë ö
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
öOGAð
...--uD*« j¹dAë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
O-²Ã«
j¹dAë vKZ q
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
qO-²Ã«
W½«uDÝô« sÄ sÄ«e²*«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
U²L²Ýô«
tÂËË«dJÃUÐ Y
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
©tÂËË«dJë® vIOÝu*« W³SUB0 ¡UMGë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ÊuËdJO*« ÃeÄ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
±
XÁR*« öOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
oe«bZô« WLzUÁ qOGAð UOKLZ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
¥
WOU{ô« UÄuKF*«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
U½u¹eHKð qOGAð
JVC
bFÐ sZ rJײë ...bSË ULF²ÝUÐ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
¥
UH«u*«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
¥
¡«elô« "dN
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
¥¥
WÄbI*«
AR-01-11_UX-GD6_1
4/19/05, 1:52 PM
1