background image
Svenska
Suomi
Dansk
LVT1437-004A
[EN]
INSTRUCTIONS
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUKTIONSBOG
RX-D701S/RX-D702B
AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER
AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE
AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN
AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER
cover_RX-D701S[EN]SFD.p65
05.11.1, 1:07 PM
3


background image
G-1
Varningar, att observera och övrigt
Varoitukset, huomautukset, yms
Advarsler, forsigtighedsregler og andet
Att observera--
STANDBY/ON knapp!
Drag ur nätkontakten för att stänga av strömmen fullständigt. Nätströmmen
stängs inte av i något läge av
STANDBY/ON knappen. Strömmen kan
styras från fjärrkontrollen.
Huomautus--
STANDBY/ON-painike!
Katkaise virta kokonaan irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Painikkeen
STANDBY/ON eri asennot eivät katkaise verkkovirran syöttöä.
Verkkovirran voi katkaista ja kytkeä päälle kaukosäätimellä.
Forsigtig--
STANDBY/ON knappen!
Hiv altid stikket ud for helt at slukke for strømmen.
STANDBY/ON knappen
slukker aldrig helt for strømtilførslen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes.
ATT OBSERVERA
För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:
1.
Lossa inte på skruvar, lock eller hölje.
2.
Utsätt inte enheten för regn eller fukt.
FÖRSIKTIGHET
· Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten.
(Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande
kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.)
· Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten.
· Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de
lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier
måste följas noga.
· Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande
vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas.
HUOMAUTUS
Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara:
1.
Älä avaa ruuveja tai koteloa.
2.
Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan.
MUISTUTUS!
· Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia.
(Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms.,
lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.)
· Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
· Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden
paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on
noudatettava ehdottomasti.
· Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai
roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten kukkamaljakoita.
FORSIGTIG
For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.:
1.
Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet.
2.
Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt.
FORSIGTIG
· Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne.
(Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke
kunne komme ud).
· Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet.
· Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser tages i
betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser nøje skal
overholdes.
· Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom
der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks. vaser, oven på
apparatet.
safe_RX-D701S[EN]SFD.p65
05.11.1, 11:59 AM
1


background image
G-2
Information om bestämmelser / Sääntelytietoja / Lovgivningsmæssige oplysninger
CE-märkning / CE-merkintä / CE-mærkning
OMFATTAR R&TTE MEDDELAD UTRUSTNING
Trådlös USB-sändare [2,4 GHz]
SISÄLTÄÄ R&TTE-DIREKTIIVIN SÄÄNNÖSTEN MUKAISEKSI ILMOITETUN LAITTEEN
Langaton USB-lähetin [2,4 GHz]
INKLUDER R&TTE ANMELDT UDSTYR
Trådløs USB-transmitter [2,4 GHz]
Länder där denna utrustning är avsedd att användas
Laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa
Lande, hvori dette udstyr er beregnet til brug
Nationella restriktioner / Kansalliset rajoitukset / Nationale begrænsninger
VARNING för landsrestriktion för användning av trådlös USB-sändare
Italien: Om USB-sändaren används utanför egen fastighet krävs allmän auktorisation.
VAROITUS langattoman USB-lähettimen käytön maakohtaisista rajoituksista
Italia: Omien tilojen ulkopuoliseen käyttön tarvitaan yleisvaltuutus.
ADVARSEL for landespecifik begrænsning af brug trådløs USB-transmitter
Italien: I tilfælde af anvendelse uden for egne lokaler kræves der generel godkendelse.
Allmän försiktighet / Yleinen huomautus / Generelt forbehold
Ändringar eller modifikationer som inte JVC godkänt kan upphäva användarens rättighet att
använda utrustningen.
Ilman JVC:n hyväksyntää tehdyt muutokset voivat kumota käyttäjän luvan operoida laitetta.
Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af JVC, kan bevirke, at brugerens beføjelse
til at betjene udstyret bortfalder.
VARNING!: för trådlös USB-sändare, / VAROITUS: langattomat USB-lähettimet, /
FORSIGTIG: for trådløs USB-transmitter,
För att upprätthålla uppfyllelse av R&TTE-direktivets exponeringsanvisningar bör denna utrustning
installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan sändaren och kroppen.
R&TTE -direktiivin RF-kentille altistumista koskevien suuntaviivojen noudattamiseksi tämä laite
tulisi sijoittaa vähintään 20 cm etäisyydelle lähettimestä ja käyttäjän kehosta.
For at opretholde overensstemmelse med R&TTE-direktivets retningslinjer for RF-eksponering
skal udstyret installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem transmitteren og
kroppen.
R&TTE-direktiv 1999/5/EC
R&TTE-direktiivi 1999/5/EC
R&TTE-direktiv 1999/5/EC
Utrustningen med trådlös USB-sändare är
avsedd att användas i länder som finns i den
högra tabellen.
Tämä langattomalla USB-lähettimella varustettu
laite on tarkoitettu käytettäväksi oheiseen
taulukkoon sisältyvissä maissa.
Dette udstyr med trådløs USB-transmitter er
beregnet til at blive anvendt i lande i tabellen til
højre.
BE
NL
ES
NO
FR
DK
AT
LI
DE
IE
FI
GB
LU
GR
SE
IT
PT
CH
CZ
HU
PL
SI
SK
EE
LV
LT
CY
MT
safe_RX-D701S[EN]SFD.p65
05.11.1, 11:59 AM
2


background image
G-3
Information till användare gällande kassering av gammal utrustning
[Europeiska gemenskapen]
Denna symbol anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall,
när de inte ska användas mer. Istället ska produkten lämnas in på lämplig återvinningsstation för
elektrisk eller elektronisk utrustning, så att den kan tas om hand och återvinnas i enlighet med ert lands
lagstiftning.
Genom att avyttra denna profukt på rätt sätt, bidrar du till att bevara naturen och förhindrar potentiellt
negativa effekter på miljön och den mänskiliga hälsan, som annars kan bli resultatet vid felaktig
hantering av denna produkt. Kontakta ditt kommunkontor, det företag som hanterar dina hushållssopor
eller butiken där du köpt produkten, för mer information om återvinningscentraler.
Det kan hända att du bötfälls i enlighet med ert lands lagstiftning om detta avfall kasseras på fel sätt.
(Företagsanvändare)
Om ni vill kassera denna produkt, besök vår webbsida www.jvc-europe.com för att få information om
returnering av produkten.
[Övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen]
Om du vill kassera denna produkt, ska detta göras i enlighet med gällande lagstiftning i landet, eller
enligt andra bestämmelser i ditt land, för behandling av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning.
Tietoja käyttäjille vanhojen laitteiden hävittämisestä
[Euroopan unioni]
Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei tule laittaa talousjätteisiin, kun ne
poistetaan käytöstä. Sen sijaan tuotteet tulee toimittaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyspisteeseen, jossa ne käsitellään uusiokäyttöä ja kierrätystä varten paikallisen lainsäädännön
mukaan.
Kun hävität tuotteen asianmukaisella tavalla, autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua tämän tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä.
Lisätietoja keräyspisteistä ja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikkakuntasi viranomaisilta,
kotitalousjätteiden keräyksestä huolehtivasta yrityksestä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.
Tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä voi seurata paikallisen lainsäädännön mukaisia rangaistuksia.
(Yrityskäyttäjät)
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, web-sivustoltamme osoitteessa www.jvc-europe.com löydät tietoja
käytetyn tuotteen palautuksesta.
[Muut maat Euroopan unionin ulkopuolella]
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tee se kansallisen lainsäädännön tai muiden maassasi voimassa
olevien määräysten mukaan, jotka koskevat vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä.
Tänk på:
Att denna symbol endast
gäller inom den Europeiska
gemenskapen.
Huomio:
Tämä symboli on voimassa
vain Euroopan unionissa.
safe_RX-D701S[EN]SFD.p65
05.11.1, 11:59 AM
3


background image
G-4
Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr
[EU]
Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde
som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det
relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret
korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land.
Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert
affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette
produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor
du har købt produktet.
Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande.
(Professionelle brugere)
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside www.jvc-europe.com få information
om tilbagetagning af produktet.
[Lande uden for EU]
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende
lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr.
Bemærk:
Dette symbol er kun gyldigt
i EU.
safe_RX-D701S[EN]SFD.p65
05.11.1, 11:59 AM
4