background image
Svenska
Suomi
Dansk
LVT1320-005A
[EN]
AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER
AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE
AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN
AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER
INSTRUCTIONS
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUKTIONSBOG
RX-D201S
cover_RX-D201S [EN]SFD.p65
05.3.31, 18:47
3


background image
G-1
Varningar, att observera och övrigt
Varoitukset, huomautukset, yms
Advarsler, forsigtighedsregler og andet
Att observera--
STANDBY/ON knapp!
Drag ur nätkontakten för att stänga av strömmen fullständigt. Nätströmmen
stängs inte av i något läge av
STANDBY/ON knappen. Strömmen kan
styras från fjärrkontrollen.
Huomautus--
STANDBY/ON-painike!
Katkaise virta kokonaan irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Painikkeen
STANDBY/ON eri asennot eivät katkaise verkkovirran syöttöä.
Verkkovirran voi katkaista ja kytkeä päälle kaukosäätimellä.
Forsigtig--
STANDBY/ON knappen!
Hiv altid stikket ud for helt at slukke for strømmen.
STANDBY/ON knappen
slukker aldrig helt for strømtilførslen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes.
safe_RX-D201S[EN]SFD.p65
05.5.30, 2:09 PM
1


background image
G-2
ATT OBSERVERA
För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.:
1.
Lossa inte på skruvar, lock eller hölje.
2.
Utsätt inte enheten för regn eller fukt.
FÖRSIKTIGHET
· Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten.
(Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande
kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.)
· Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten.
· Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de
lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier
måste följas noga.
· Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande
vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas.
HUOMAUTUS
Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara:
1.
Älä avaa ruuveja tai koteloa.
2.
Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan.
MUISTUTUS!
· Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia.
(Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms.,
lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.)
· Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
· Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden
paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on
noudatettava ehdottomasti.
· Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai
roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä,
kuten kukkamaljakoita.
FORSIGTIG
For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.:
1.
Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet.
2.
Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt.
FORSIGTIG
· Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne.
(Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke
kunne komme ud).
· Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet.
· Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konsekvenser tages i
betragtning, ligesom de relevante lokale bestemmelser nøje skal
overholdes.
· Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom
der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks. vaser, oven på
apparatet.
safe_RX-D201S[EN]SFD.p65
05.5.30, 2:09 PM
2


background image
G-3
Golv
Lattia
Gulv
Stativhöjd: minst 15 cm
Telineen korkeus: 15 cm tal enemmän
Standhøjde de 15 cm eller mere
Vägg eller hinder
Seinä tai este
Væg eller forhindringer
Minst 15 cm avstånd
Yli 15 cm avoin tila
Afstand på 15 cm eller mere
Att observera: Ordentlig ventilation
Placera apparaten på följande sätt för att unvika risk för elektriska
stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador:
Framsidan:
Öppet utrymme utan hinder.
Sidorna:
Inga hinder inom 10 cm från sidorna.
Ovansidan:
Inga hinder inom 10 cm ovanför ovansidan.
Baksidan:
Inga hinder inom 15 cm bakom baksidan.
Undersidan:
Inga hinder. Ställ apparaten på en plan yta.
Se dessutom till att ventilationen blir så god som möjligt (se
figuren).
Huomautus: Riittävä ilmanvaihto
Sijoita laite seuraavalla tavalla, jotta saadaan vältettyä sähköisku-
ja tulipalovaara ja suojattua laite vaurioilta:
Edessä:
Esteetön avoin tila
Sivuilla:
10 cm avoin tila sivuista
Päällä:
10 cm avoin tila laitteen pinnasta
Takana:
15 cm avoin tila laitteen takaseinästä
Pohjassa:
Esteetön tasainen pinta
Ilmanvaihto on lisäksi pidettävä riittävänä kuvassa näytetyllä
tavalla.
Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation
Anbring apparatet som anvist herunder, således at risiko for
elektriske stød og brand samt beskadigelse undgås:
Forsiden:
Åbent sted uden forhindringer.
Sider:
Ingen forhindringer indenfor 10 cm fra siderne.
Oversiden:
Ingen forhindringer indenfor 10 cm fra oversiden.
Bagsiden:
Ingen forhindringer indenfor 15 cm fra bagsiden.
Undersiden:
Ingen forhindringer. Anbringes på en plan flade.
Sørg derudover altid for bedst mulig luftcirkulation som vist på
illustrationen.
Framsida
Edessä
Forside
RX-D201S
safe_RX-D201S[EN]SFD.p65
05.5.30, 2:09 PM
3


background image
1
Dansk
Indholdsfortegnelse
Identifikation af delene ......................................... 2
Sådan kommer du i gang ..................................... 4
Sikkerhedsforanstaltninger .................................................... 4
Medfølgende tilbehør ............................................................. 4
Isætning af batterier i fjernbetjeningen .................................. 4
Tilslutning af FM- og AM (MB)-antennerne ............................ 5
Tilslutning af højttalerne ......................................................... 6
Tilslutning af videokomponenter ............................................ 7
USB-forbindelse .................................................................. 10
Tilslutning af netledningen .................................................... 11
Elementære funktioner ....................................... 12
1 Tænd for strømmen ......................................................... 12
2 Vælg lydkilden ................................................................. 12
3 Indstil lydstyrken .............................................................. 13
Midlertidig afbrydelse af lyden ............................................. 14
Ændring af displayets lysstyrke ........................................... 14
Slukning ved brug af slumretimeren .................................... 14
Grundliggende indstillinger ............................... 15
Let indstilling af højttaleroplysningerne
--Quick Speaker Setup ................................................. 15
Grundlæggende indstillingselementer ................................. 16
Betjeningsprocedure ............................................................ 17
Indstilling af højttalere .......................................................... 17
Aktivering af EX/ES/PLIIx-indstilling--EX/ES/PLIIx ............. 18
Valg af hoved- eller subkanal--DUAL MONO ..................... 19
Indstilling af baslyd .............................................................. 19
Anvendelse af midnatsmodus--MIDNIGHT MODE ............ 19
Indstilling af de digitale indgange (DIGITAL IN)
--DIGITAL IN 1/2 ........................................................... 20
Indstilling af tilstanden Automatisk funktion
--AUTO MODE ............................................................. 20
Valg af komponentvideoindgangsmodus
--DVD VIDEO IN/VIDEO VIDEOIN .............................. 20
Lydindstillinger ................................................... 21
Grundlæggende indstillingselementer ................................. 21
Betjeningsprocedure ............................................................ 21
Justering af højttalerens udgangsniveau ............................. 22
Justering af udligningsmønstre
--D EQ 63Hz/250Hz/1kHz/4kHz/16kHz ........................ 22
Justering af baslyden ........................................................... 23
Justering af lydindstillingerne i Surround-/DSP-funktioner ... 23
Brug af tuneren ................................................... 25
Manuel indstilling på stationer ............................................. 25
Indprogrammering af stationer ............................................ 25
Valg af FM-modtagelsesmåde ............................................. 26
Brug af RDS (Radio Data System) til at modtage
FM-stationer .................................................................. 27
Søgning efter programmer ved hjælp af PTY-koder ............ 28
Midlertidigt skift til et andet program efter ønske ................. 30
Skabelse af realistiske lydfelter ......................... 31
Gengivelse af biografstemning ............................................ 31
Introduktion af Surround-funktioner ..................................... 31
Introduktion til DSP-funktioner ............................................. 33
Anvendelse af Surround/DSP-funktioner ............................. 34
Aktivering af Surround/DSP-funktioner ................................ 35
Betjening af andre JVC produkter ..................... 36
Betjening af udstyr af andre fabrikater ............. 38
Afhjælpning af fejl ............................................... 41
Specifikationer .................................................... 42
DA01-05RX-D201S[EN]f.p65
5/25/05, 4:17 PM
1