background image
COPYRIGHT © 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD
SERVICE MANUAL
Regarding service information other than these sections, refer to the service manual No. 82984 (HR-XV2EX).
Also, be sure to note important safety precautions provided in the service manual.
Parametry ogólne
Zasilanie
AC 200-240V, 50/60 Hz
Zuycie prdu
Tryb operacyjny: 23 W
Tryb czuwania: 6.7 W
Wymiary (ok.)
430 X 97.5 X 293 mm (szeroko/ wysoko/ glboko)
Waga (ok.)
4.8 kg
Temperatura pracy
5°C - 35°C (41°F t - 95°F)
WilgotnoÊ
5 % - 90 %
Zegar
wywietlacz 24 godzinny
Pojemno programowania
1 miesic ­ 7 programów
Modulacja w.cz.
UHF, kanay 22-68 (regulowane)
System
Laser
pólprzewodnikowy, dlugo fali 650 nm
Gowica wideo
4 gowice o podwÛjnym azymucie,rubowy system przeszukiwania
System odbioru
PAL
Czstotliwo
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz to 44 kHz
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz to 22 kHz
CD: 8 Hz to 20 kHz
Wskanik halasu
Ponad 100dB (wyjcia analogowe)
Zaklócenia
Poniej 0.008%
Zakres
Ponad 100 dB (DVD)
Ponad 95 dB (CD)
Wejciowy
(VCR)
Audio
-6,0 dB, wiÍcej niø 10 k
(SCART)
-6,0 dB, wiÍcej niø 47 k
(RCA)
Wideo
1,0 Vpp, 75
, koncentryczne (SCART/RCA)
40
Wyjcia (DVD)
S-VIDEO OUT
(Y) 1.0 V (p-p), 75
, negatywna synchr., Mini Din 4-pin x 1
(C) 0.3 V (p-p) 75
COMPONENT VIDEO OUT
(Y) 1.0 V (p-p), 75
, negatywna synchr., RCA ak.x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75
, RCA ak. x 2
Wyjcie audio (cyfrowe)
0.5 V (p-p), 75
, gniazdo RCA ak. x 1
Wyjcie audio (optyczne audio)
5 V (p-p), 75
, konektor optyczny x 1
Wyjcie audio (analogowe)
2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 330
, gniazdo RCA (lewe, prawe) x2/SCART(TO TV)
Wyjcia (VCR)
Audio
-6,0 dB, mniej niø 1 k
(SCART)
Wideo
1,0 Vpp., 75
, koncentryczne (SCART)
Model oraz specyfikacje mog ulec zmianie.
Wyprodukowano na podstawie licencji od Dolby Laboratories. "Dolby " i symbol podwójnej litery D s znakami towarowymi
Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane materialy. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Wszystkie prawa zas-
trzeone.
Wyprodukowano na podstawie licencji od Digital Theater Systems, Inc. Numer patentu w USA:5, 451, 942. Patenty w innych
krajach przyznane lub zgloszone. "DTS " i "DTS Digital Out " s znakami towarowymi Digital Theater Systems, Inc. Copyright
1996 Digital Theater Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeone.
No.82987
2003/06
HR-XV2ER, HR-XV2EZ
HR-XV2ER, HR-XV2EZ D2VP11
ODTWARZACZ DVD / MAGNETOWID VHS
SPECYIKACJE (The specifications shown pertain specifically to the model HR-XV2EZ.)
PAL
R
VCR
DVD
POWER
DVDMENU MEMORY
SUBTITLE
ANGLE
REPEATA-B
ZOOM
SEARCH
TITLE
REPEAT
SHOWVIEW
VIDEOPlus+
TV
TV
TV/VCR
TV/VCR PR +
CANCEL
TV/VCR PR
0000
AUDIO
MONITOR
PROG.
TV
12
3
45
6
7
0
89
RAN
DOM
DISPLAY
EJECT
RETURN
OK
AUX


background image
1
CONTENTS
6.
REPLACEMENT PARTS LIST ....................................................................................................................................... 6-1
6.1 EXPLODED VIEW ........................................................................................................................................................... 6-1
6.2 REPLACEMENT PARTS LIST ........................................................................................................................................ 6-5
PACKING AND ACCESSORY ASSEMBLY<M1> ............................................................................................................... 6-5
FINAL ASSEMBLY<M2> ..................................................................................................................................................... 6-5
MECHANISM ASSEMBLY(VCR)<M4> ............................................................................................................................... 6-5
MECHANISM ASSEMBLY(DVD)<MN> .............................................................................................................................. 6-5
POWER BOARD ASSEMBLY<01> ..................................................................................................................................... 6-6
VCR BOARD ASSEMBLY<03> ........................................................................................................................................... 6-6
DVD BOARD ASSEMBLY<50> ......................................................................................................................................... 6-10


background image
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
12,3-chome,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama,Kanagawa-prefecture,221-8528,Japan
AV & MULTIMEDIA COMPANY.
Printed in Japan
0306 VP