background image
KOMPONENTNÍ MINISYSTÉM
MINI SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ
MINIWIEA MUZYCZNA
NÁVOD K POUZITÍ
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSLUGI
DX-E55
MINI COMPONENT SYSTEM
DX-E55
MINI
COMPONENT
SYSTEM
INSTRUCTIONS
LVT0250-001A
[EV]
CD
TAPE
TUNER
BAND
-- MULTI CONTROL --
-- VOLUME --
PLAY MODE
ONE TOUCH
REC
POWER ON
STANDBY/ON
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
ENTER/
MEMORY
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PRESET
EQ
PHONES
MINI COMPONENT SYSTEM
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
SOUND
/
RANDOM PROGRAM REPEAT
REMOTE CONTROL
RM-RXP1010
/ CLEAR
SOUND
AHB
PRO
VOLUME
12
3
4
7
10
8
+10
9
6
5
TUNER
BAND
UP
DOWN
(AC)
POWER
SLEEP
CD
/
TAPE


background image
2
Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instruc-
tions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum
performance and a longer service life from the unit.
CONTENTS
Features .............................................................................................. 4
Safety precautions .............................................................................. 6
Handling precautions .......................................................................... 8
Connections ...................................................................................... 10
Power supply .................................................................................... 12
Names of parts and their functions ................................................... 14
Remote control unit ........................................................................... 18
Switching the power on/STANDBY ................................................... 22
Volume, sound and other controls .................................................... 24
Concerning compact discs ................................................................ 26
Playing compact discs ...................................................................... 28
Cassette tape .................................................................................... 38
Cassette playback ............................................................................. 38
Radio reception ................................................................................. 40
Recording .......................................................................................... 48
Sleep timer operations (using the remote control unit) ..................... 52
Maintenance ..................................................................................... 54
Troubleshooting ................................................................................ 56
Specifications .................................................................................... 58
WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
ENGLISH
The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended
to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the
product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of elec-
tric shock to persons.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to
the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in
the literature accompanying the appliance.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION
"TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."
CESKY
Dkujeme za zakoupení výrobku firmy JVC. Díve nez zacnete pístroj
pouzívat, pectte si prosím pozorn návod k pouzití, abyste mohli toto
zaízení optimálním zpsobem pouzívat a zajistili tak jeho delsí zivotnost.
OBSAH
Funkce .............................................................................................. 4
Bezpecnostní upozornní ................................................................. 6
Provozní upozornní ......................................................................... 8
Zapojení ............................................................................................ 10
Zdroj napájení ................................................................................... 12
Názvy prvk a jejich funkce .............................................................. 14
Dálkový ovladac ................................................................................ 18
Zapnutí pístroje/rezim pohotovosti (STANDBY) ............................... 22
Hlasitost, zvuk a ostatní ovládací prvky ............................................ 24
Co se týce kompaktních disk ......................................................... 26
Reprodukce kompaktních disk ....................................................... 28
Magnetofonový pásek ...................................................................... 38
Reprodukce magnetofonových kazet ............................................... 38
Píjem rozhlasového vysílání ............................................................. 40
Záznam ............................................................................................. 48
Obsluha casovace vypnutí (pomocí dálkového ovladace) ................ 52
Údrzba .............................................................................................. 54
Problémy a jejich odstranní ............................................................. 56
Technické údaje ................................................................................ 58
POZOR:
ABYSTE SNÍZILI NEBEZPECÍ VZNIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAÍZENÍ
DESTI NEBO NADMRNÉ VLHKOSTI.


background image
3
MAGYAR
Köszönjük, hogy megvásárolta e JVC terméket. Mieltt üzembe helyezné
a készüléket, kérjük, olvassa el figyelmesen e kezelési útmutatót a
készülék optimális teljesítményének és hosszú élettartamának biztosítása
érdekében.
TARTALOM
A készülék jellemzi ............................................................................ 5
Biztonsági óvintézkedések ................................................................. 7
Kezelési óvintézkedések ..................................................................... 9
Csatlakozások ................................................................................... 11
Energiaellátás .................................................................................... 13
Az egységek nevei és mködésük .................................................... 15
A távirányító egység .......................................................................... 19
A készülék be-, készenlétbe kapcsolása (STANDBY) ....................... 23
Hanger, hangszín és egyéb beállítások .......................................... 25
A lézer (CD) lemezzel kapcsolatos tudnivalók .................................. 27
A CD lemezek lejátszása ................................................................... 29
A kazettás magnó ............................................................................. 39
Kazetták lejátszása ........................................................................... 39
Rádióadás vétele .............................................................................. 41
Felvétel .............................................................................................. 49
Idzített kikapcsoló mködtetése
(a távirányító egység vezérlésével) ................................................... 53
A készülék karbantartása .................................................................. 55
Hibaelhárítási útmutató ..................................................................... 57
A készülék mszaki adatai ................................................................ 59
FIGYELEM!
TZESET ILLETVE AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN,
NE TEGYÜK KI A KÉSZÜLÉKET ES VAGY NEDVESSÉG
HATÁSÁNAK.
POLSKI
Bardzo Ci dzikujemy za zakupienie niniejszego sprztu firmy JVC.
Prosimy, aby uwanie przeczytal instrukcj obslugi przed rozpoczciem
uywania zestawu. Pozwoli Ci to na optymalne wykorzystanie Twojego
zestawu i na wydluenie okresu jego eksploatacji.
SPIS TRECI
Cechy ogólne ...................................................................................... 5
rodki ostronoci .............................................................................. 7
Zasady eksploatacji urzdzenia .......................................................... 9
Polczenia ......................................................................................... 11
Zasilanie ............................................................................................ 13
Nazwy czci i ich funkcje ................................................................ 15
Pilot zdalnego sterowania ................................................................. 19
Wlczanie zasilania/wylczanie do stanu gotowoci (STANDBY) .... 23
Regulatory glonoci, dwiku i inne ................................................ 25
O plytach kompaktowych ................................................................. 27
Odtwarzanie plyt kompaktowych ..................................................... 29
O kasetach ........................................................................................ 39
Odtwarzanie tam ............................................................................. 39
Odbiór radiowy ................................................................................. 41
Nagrywanie ....................................................................................... 49
Operowanie timerem na dobranoc (przy uyciu pilota) .................... 53
Konserwacja ..................................................................................... 55
W razie trudnoci .............................................................................. 57
Dane techniczne ............................................................................... 59
OSTRZEENIE:
ABY ZMNIEJSZY RYZYKO POARU LUB PORAENIA PRDEM
ELEKTRYCZNYM NIE NARAAJ NINIEJSZEGO URZDZENIA NA
DZIALANIE DESZCZU LUB WILGOCI.


background image
4
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
PRECAUTIONS
1.
CLASS 1 LASER PRODUCT
2.
DANGER: Invisible laser radiation when open and interlock failed or
defeated. Avoid direct exposure to beam.
3.
CAUTION: Do not open the rear cover. There are no user service-
able parts inside the unit; leave all servicing to qualified service per-
sonnel.
4.
CAUTION: The compact disc player uses invisible laser radiation
and is equipped with safety switches which prevent the emission of
radiation when the disc holder is open. It is dangerous to defeat the
safety switches.
5.
CAUTION: Use of controls for adjustments and the performance of
procedures other than those specified herein may result in exposure
to hazardous radiation.
REPRODUCTION OF LABELS AND THEIR LOCATION
FEATURES
1.
One-touch operation (COMPU PLAY)
·
When a source button (CD, tape, or tuner) is pressed, the unit's
power is turned on and initiates playback even when the power
is set to STANDBY.
2.
26-key remote control unit operates the usual CD and tuner func-
tions
·
The remote control controls power ON/OFF switching, volume
control, sound control and Active Hyper-Bass Pro ON/OFF switch-
ing.
3.
Multi-function CD player
·
CD player with program play of up to 20 tunes/repeat play/ran-
dom play function.
4.
Full logic cassette mechanism
5.
3-Band digital synthesizer tuner with 30-station (15 FM and
15 AM (MW/LW)) preset capability
·
Seek/manual tuning.
·
Auto preset tuning.
6.
Active Hyper-Bass Pro circuit for low-frequency sound repro-
duction
7.
Timer function
·
Sleep timer can be set for up to 2 hours.
8.
Beat cut switch
Caution:
This production contains a
laser component of higher
laser class than Class 1.
Pozor:
Tento výrobek obsahuje
laserový komponent vyssí
laserové tídy, nez je 1.
tída.
Name/Rating plate
Etiketa s Názvem/Zaazením
DLEZITÉ UPOZORNNÍ PRO VÝROBKY VYUZÍVAJÍCÍ LA-
SER
UPOZORNNÍ
1.
LASEROVÝ VÝROBEK PRVNÍ TÍDY
2.
NEBEZPECÍ: Pi otevení pístroje a pi selhání nebo vyazení z
funkce blokovacího zaízení mze dojít k neviditelnému laserovému
záení. Chrate se ped pímým ozáením laserovým paprskem.
3.
POZOR: Neotevírejte zadní kryt. Uvnit pístroje nejsou zádné cásti,
které by uzivatel mohl sám opravit. Pro servis se vzdy obrate na
autorizovaný odborný servis.
4.
POZOR: Pehrávac kompaktních disk vyuzívá neviditelné laserové
záení a je vybaven bezpecnostními spínaci, které zabraují emisi
radiace pi otevení drzáku pro disk. Vyazení tchto bezpecnostních
spínac z funkce je nebezpecné.
5.
POZOR: Pouzívání ovládacích prvk pro nastavování a provádní
procedur jiným zpsobem, nez je uvedeno v tomto návodu k pouzití
mze vést k ozáení nebezpecnou radiací.
ZOBRAZENÍ NA NÁLEPKÁCH A JEJICH UMÍSTNÍ
FUNKCE
1.
Spustní jedním stiskem (COMPU PLAY)
·
Jestlize je stisknuto tlacítko zdroje (CD, magnetofon nebo tuner),
pístroj se zapne a je spustna reprodukce, i kdyz byl pístroj
vypnut v rezimu pohotovosti STANDBY.
2.
26 tlacítkový dálkový ovladac ovládá obvyklé funkce CD a tuneru.
·
Dálkový ovladac ovládá zapínání/vypínání pístroje, hlasitost,
zabarvení zvuku a zapínání a vypínání funkce Active Hyper-Bass
Pro.
3.
Multi-funkcní CD pehrávac
·
CD pehrávac s funkcí programované reprodukce az 20 skladeb/
opakované reprodukce/nahodilé reprodukce.
4.
Kazetový mechanizmus Full logic
5.
Tuner s 3-pásmovým digitálním syntetizátorem s kapacitou
pedvolení 30 stanic (15 FM (VKV) a 15 AM (SV/DV)
·
Vyhledávací/manuální ladní.
·
Autonaladní pedvoleb.
6.
Obvod funkce "Active Hyper-Bass Pro" pro reprodukci zvuku
nízkých kmitoct
7.
Funkce casovace
·
Casovac vypnutí lze nastavit az do 2 hodin
8.
Pepínac potlacení záznj
SEE BOTTOM
RIGHT
LEFT
SPEAKER
123
NORM
BEAT
CUT
~
AC IN
DC IN
12V
CD
TAPE
TUNER
BAND
-- MULTI CONTROL --
-- VOLUME --
PLAY MODE
ONE TOUCH
REC
STANDBY
STANDBY/ON
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
ENTER/
MEMORY
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PRESET
EQ
PHONES
MINI COMPONENT SYSTEM
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
SOUND
/


background image
5
WANE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH
RODKI OSTRONOCI
1.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2.
NIEBEZPIECZESTWO: Gdy urzdzenie zostanie otwarte, a
blokady zostaly sforsowane lub nie dzialaj, nastpuje emisja
niewidzialnego promieniowania laserowego. Naley unika
bezporedniego dzialania wizki promieni.
3.
UWAGA: Nie zdejmowa tylnej obudowy. Wewntrz urzdzenia nie
ma czci, które uytkownik móglby naprawi samodzielnie.
Wszelkie naprawy naley zleca jedynie wykwalifikowanemu
personelowi.
4.
UWAGA: Odtwarzacz plyt kompaktowych wykorzystuje niewidzialne
promieniowanie laserowe i jest wyposaony w blokady
bezpieczestwa, które zapobiegaj emisji promieniowania, gdy
kiesze plyty kompaktowej jest otwarta. Sforsowanie blokad jest
niebezpieczne.
5.
UWAGA: Niezgodne z instrukcj obslugi uycie kontrolek urzdzenia
oraz wykonywanie operacji innych ni opisane w instrukcji obslugi
moe spowodowa niebezpieczestwo napromieniowania.
PLAKIETKI OSTRZEGAWCZE I ICH ROZMIESZCZENIE
CECHY OGÓLNE
1.
Odtwarzanie jednym dotkniciem (COMPU PLAY)
·
Gdy przycisk ródla (CD, tama, radio) zostanie nacinity,
zasilanie urzdzenia wlczy si i rozpocznie si odtwarzanie,
nawet jeli zasilanie nastawione bylo na STANDBY.
2.
26-przyciskowy pilot zdalnego sterowania obsluguje normalne
funkcje odtwarzacza CD i radia.
·
Pilot obsluguje wlczanie/wylczanie zasilania ON/OFF, regulacj
glonoci, nastawianie dwiku oraz wlczanie/wylczanie Ac-
tive Hyper-Bass Pro (wzmacnianie dwików niskich).
3.
Wielofunkcyjny odtwarzacz CD
·
Odtwarzacz CD z funkcjami programowanego odtwarzania do
20 utworów/powtarzania/odtwarzania tasowanego.
4.
Calkowicie elektroniczne sterowanie magnetofonu
5.
3-pasmowy, cyfrowy syntezator tuner, o pojemnoci pamici
do 30 stacji (15 FM (UKF) i 15 AM (rednie/dlugie)
·
Strojenie z przeszukiwaniem/rczne
·
Automatyczne strojenie zaprogramowanych stacji
6.
Obwód Active Hyper-Bass Pro do odtwarzania dwiku niskich
czstotliwoci
7.
Funkcja timera
·
Timer na dobranoc z wyprzedzeniem do 2 godzin.
8.
Przelcznik eliminacji zaklóce Beat Cut
Figyelem:
Ez a termék az 1. osztálynál
magasabb lézerkategóriába
tartozó alkatrészeket
tartalmaz.
Ostrzeenie:
Niniejszy produkt
wyposaony jest w
komponent laserowy o
klasie przewyszajcej
Klas 1.
Típus-jelzés/Osztálybasorolás tábla
Tabliczka znamionowa
A LÉZER TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
ÓVINTÉZKEDÉSEK
1.
AZ 1. OSZTÁLYBA TARTOZÓ LÉZER TERMÉKEK
2.
VESZÉLY: Láthatatlan lézer-sugárzás keletkezhet , amikor a készülék
nyitott állapotban van, és a biztonsági retesz meghibásodott, vagy
kikapcsolt állapotban van. Kerüljük a sugárzás közvetlen hatását.
3.
FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsuk el a készülék hátsó borítólapját.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
A javítást bízzuk szakemberre.
4.
FIGYELMEZTETÉS: A CD lemezjátszó láthatatlan lézer sugarakat
használ, ezért elláttuk olyan biztonsági kapcsolókkal, amelyek
megakadályozzák a sugarak kibocsátását, amikor a lemeztartó
fedele nyitott állapotban van. A biztonsági kapcsolók kiiktatása
veszélyes!
5.
FIGYELMEZTETÉS: Az útmutatóban leírtaktól eltér beállítások
illetve mveletek alkalmazása azt eredményezheti, hogy veszélyes
sugárzás hatásának tesszük ki magunkat.
FELIRATOK ÉS ELHELYEZKEDÉSÜK A KÉSZÜLÉKEN
A KÉSZÜLÉK JELLEMZI
1.
Érintésre induló mködés (COMPU PLAY)
·
Ha a funkcióváltó gombot (CD, magnó, rádió) megnyomja, a
készülék áram alá helyezdik és megkezdi a lejátszást még
abban az esetben is, ha a hálózati kapcsoló készenléti állásban
van.
2.
26
nyomógombos
távirányító
egység
mködteti
a
hagyományos CD és rádió funkciókat
·
A távirányító egység irányítja a hálózati kapcsolót, a
hangerszabályozót,
a
hangszínszabályozót
és
a
mélyhangkiemelt (Active Hyper-Bass Pro)
3.
Többfunkciós CD játszó
·
20 zeneszámig beállítható programozható játszás/ismételt
lejátszás/véletlenszer lejátszás funkciókkal ellátott CD játszó
4.
Teljesen automatizált magnó mechanika
5.
3 sávos digitális rádió 30 elreprogramozható (15 URH és 15
közép/hosszú hullámú) állomáslehetséggel
·
automatikus keresés/kézi hangolás
·
elre beálított automatikus hangolás
6.
Mélyhangkiemel (Active Hyper-Bass Pro) áramkör az
alacsony frekvenciájú hangok visszaadására
7.
Idzítés
·
Idzített kikapcsolás beállítható maximum 2 órahosszára
8.
Beat Cut kapcsoló
SEE BOTTOM
RIGHT
LEFT
SPEAKER
123
NORM
BEAT
CUT
~
AC IN
DC IN
12V
CD
TAPE
TUNER
BAND
-- MULTI CONTROL --
-- VOLUME --
PLAY MODE
ONE TOUCH
REC
STANDBY
STANDBY/ON
ACTIVE
HYPER-BASS
PRO
ENTER/
MEMORY
PRESET TUNING
/AUTO PRESET
PRESET
EQ
PHONES
MINI COMPONENT SYSTEM
FULL LOGIC CONTROL CASSETTE DECK
SOUND
/