background image
Videorecorder
VTMX100ECT
Operating instructions


background image
Fjernbetjening
VTR/TV
TV-monitor: Omstilling mellem TV-modtagel-
se og gengivelse fra videobåndoptageren
STANDBY m
Fra-/tilslutning: Fra-/tilkobling af apparat, af-
brydelse af funktion, afbrydelse af
programmeret optagelse (TIMER)
0..9
Taltaster:0 - 9
SELECT
Vælg: Valg af funktioner
CLEAR (CL)
Sletning: Sletning af sidste angivelse/pro-
grammerede optagelse (TIMER)
REC/OTR n
Optagelser: Optagelse af det på videobånd-
optageren nuværende indstillede program.
Tryk på tasten REC/OTR n og A samti-
digt.
A
Tast til aktivering af optagelse
STILL R
Stillbillede: Standsning af båndet og visning
af det aktuelle billede som stillbillede
INDEX E
Søgning af index: I forbindelse med
H /
I findes den forrige/næste opta-
gelsesmarkør på båndet
G Gengivelse: Gengivelse af et indspillet bånd
H
Tilbagespoling: Ved STOP eller STANDBY: Tilbagespoling, ved GEN-
GIVELSE: Billedsøgning bagud
I
Fremadspoling: Ved STOP eller STANDBY: Fremadspoling, ved
GENGIVELSE: Billedsøgning fremad
h
Pause/Stop: Standsning af båndet bortset fra ved programmerede
optagelser (TIMER)
;P+
Vælg: Næste menupunkt/næste programnummer
OK
Gem/bekræft: Lagring/bekræftelse af indtastningen
MENU
Menu: Hentning/afslutning af hovedmenuen
P- =
Vælg: Forrige menupunkt/forrige programnummer
TIMER
TIMER: Programmering af optagelser eller ændring/sletning af program-
merede optagelser
KORT BETJENINGSGUIDE
&


background image
Forsiden på apparatet
m
Fra-/tilslutning: Fra-/tilkobling af apparat, afbrydelse af funktion, afbrydelse af
programmerede optagelser (TIMER)
RECORD n
Optagelser: Optagelse af den nuværende indstillede TV-kanal
VTR/TV
TV-monitor: Omstilling mellem TV-modtagelse og gengivelse fra videobåndopta-
geren
PROG r
Vælg:Programnummer/linje nedad
PROG q
Vælg:Programnummer/linje opad
?
Pause/Stop, båndet skubbes ud: Standsning af båndet, ved STOP skubbes det
ilagte bånd ud
H
Tilbagespoling: Ved STOP eller STANDBY: Tilbagespoling, ved GENGIVELSE:
Billedsøgning baglæns
G
Gengivelse: Gengivelse af et indspillet bånd
I
Fremadspoling: Ved STOP eller STANDBY: Fremadspoling, ved GENGIVELSE:
Billedsøgning fremad
Bagsiden af apparatet
4
Netstik : For tilslutning af netledningen
EXT.1 AV. 1
Scart-stik 1: For tilslutning af TV-apparatet (programnummer '
E1')
2
Antenne-indgangsbøsning : For tilslutning af antennekablet
TV
Antenne-udgangsbøsning : For tilslutning af TV-apparatet
&


background image
Tak fordi du besluttede dig til at købe en HITACHI.
VT-MX100ECT er en af de mest avancerede og brugervenlige
videobåndoptagere (VCR) på markedet.
Læs venligst denne betjeningsvejledning før videobåndoptage-
ren tages i brug. Den indeholder vigtige informationer og
henvisninger vedrørende brugen.
Udstyret må ikke straks efter transporten flyttes fra et koldt
til et varmt lokale eller omvendt - eller tændes ved en ekstrem
høj luftfugtighed.
Vent i mindst tre timer efter transporten af udstyret. Video-
båndoptageren har brug for denne tid for at vænne sig til det
nye miljø (temperatur, luftfugtighed osv).
God fornøjelse med din nye videobåndoptager
Denne videobåndoptager er beregnet til optagelse og afspil-
ning af videobånd, som er mærket VHS.
Bånd mærket VHS-C (VHS-bånd til videokameraer) kan kun
anvendes med en dertil egnet adapter.
Vigtige henvisninger til korrekt brug
A Farlig højspænding i apparatet! Må ikke åbnes!
Du risikerer at få et elektrisk stød!
A Apparatet indeholder ikke dele, som kan repareres af kunden.
Overlad vedligeholdelsen til kvalificerede, professionelle folk.
A Så snart videobåndoptageren er tilsluttet netspændingen, er dele
af apparatet hele tiden strømførende. For at slukke helt for
videobåndoptageren skal netstikket trækkes ud af stikkontakten.
C Denne betjeningsvejledning er trykt på miljøvenligt papir.
C Brugte batterier afleveres på dertil beregnede opsamlingssteder.
C Udnyt de muligheder der findes i dit land til miljøvenlig bortskaf-
felse af emballagen.
C Dette elektroniske apparat indeholder mange materialer, som
kan genbruges. Orienter dig om mulighederne for genbrug af dit
gamle apparat.
B Sørg for at der kan komme luft igennem apparatets ventilations-
huller. Apparatet må ikke stå på et blødt underlag.
B Sørg for at der ikke kan trænge væske eller genstande ind i
apparatet. Sæt ikke vaser o.l. på videobåndoptageren. Hvis der
er trængt væske ind, trækkes netstikket straks ud, og kundeser-
vice konsulteres.
B Sæt ikke brændbare genstande (stearinlys, fyrfadslys osv.) oven-
på apparatet.
B Sørg for at børn ikke stikker genstande ind i åbninger eller
ventilationshuller.
For at kunne identificere apparatet, hvis du har spørgsmål,
eller hvis det evt. skulle blive stjålet, kan du skrive serienum-
meret her. Du finder serienummeret (Prod.Nr.) på typeskiltet
på bagsiden af apparatet:
MODELNO.
VT-MX100ECT
PROD. NO.
...........................
Dette produkt opfylder kravene i direktiv 73/23/EØF + 89/36/EØF
+ 93/68 EØF.
Tekniske data
Netspænding: 220-240V/50Hz
Effektforbrug (beredskab): max. 4W
Tilbagespolingstid: Frem-/tilbagespoling ca. 260/170 sekun-
dee (E-180 videobånd)
Mål i cm (B/H/D): 38.0/9.3/26.0
Antal videohoveder:2
Optagelses-/gengivelsestid: 4 timer (SP) (E-240 videobånd)
Medfølgende tilbehør
·
Betjeningsvejledning
·
Fjernbetjening og batterier
·
Antennekabel
·
Netkabel
BETJENINGSVEJLEDNING HITACHI VT-MX100ECT
1


background image
1. Tilslutning af videobåndoptageren
3
...........
Klargøring af fjernbetjeningen
3
.....................
Tilslutning af videobåndoptageren til TV-apparatet
3
.....
Tilslutning med scartkabel
3
........................
Tilslutning uden scartkabel
4
.......................
Tilslutning af ekstraapparater
5
.....................
2. Ibrugtagning
6
.............................
Første installation
6
..............................
Manuel søgning efter TV-kanaler
6
..................
Andvendelse af satellitmodtager
7
...................
Automatisk søgning efter TV-kanaler
7
...............
Monitorfunktion
7
................................
Manuel arrangering/sletning af TV-kanaler
7
...........
Indstilling af klokkeslæt og dato
8
....................
3. Vigtige oplysninger til brugen
9
...............
4. Gengivelse
10
.............................
Afspilning af bånd
10
.............................
Visning af aktuel båndposition
10
....................
Søgning efter en båndposition med billede (billed-
søgning)
10
.....................................
Stillbillede
11
...................................
Søgning efter en båndposition uden billede
(spoling)
11
.....................................
Funktionen 'Easy View'
11
.........................
Tape Finder
11
..................................
5. Fjernelse af billedforstyrrelser
12
.............
Optimering af sporlejring (Tracking)
12
...............
Optimering af stillbillede
12
.........................
6. Manuelle optagelser
13
......................
Generelt
13
.....................................
Optagelser uden automatisk afbrydelse
13
............
Optagelse med automatisk afbrydelse (OTR One-
Touch-Recording)
13
.............................
Sikring af båndet mod utilsigtede optagelser
13
.........
Optagelser i række (Assemble snit)
14
................
7. Programmering af optagelser (TIMER)
15
.......
Generelt
15
.....................................
Programmering af optagelser
15
....................
Problemløsninger ved programmerede optagelser
16
....
Kontrol, ændring eller sletning af en programmeret
optagelse (TIMER)
16
............................
8. Yderligere funktioner
17
.....................
Omstilling af video(farve)-system
17
.................
Børnesikring
17
.................................
Den automatiske afbrydelse
17
.....................
9. Støjfjernelse ved modtagelse
18
..............
Optimering af modulator
18
........................
Til-/frakobling af modulator
18
......................
10. Før du tilkalder en tekniker
19
................
Indholdsfortegnelse
2