background image
Videorecorder
VTFX140ENA
Operating instructions


background image
Fjernbetjening
VTR/TV
TVmonitor: Omstilling mellem TV-modta-
gelse og gengivelse fra videobåndoptageren
STANDBY m
Fra/tilslutning: Fra-/tilkobling af apparat, af-
brydelse af funktion, afbrydelse af
programmeret optagelse (TIMER)
0-9
Taltaster:0 - 9
SELECT
Vælg: Valg af funktioner
CLEAR (CL)
Sletning: Sletning af sidste angivelse/pro-
grammerede optagelse (TIMER)
REC/OTR n
Optagelser: Optagelse af det på videobånd-
optageren nuværende indstillede program.
Tryk på tasten
REC/OTR n
og A samti-
digt.
A
Tast til aktivering af optagelse
STILL R
Stillbillede: Standsning af båndet og visning af
det aktuelle billede som stillbillede
INDEX E
Søgning af index: I forbindelse med
H /
I findes den forrige/næste opta-
gelsesmarkør på båndet
G Gengivelse: Gengivelse af et indspillet bånd
H
Tilbagespoling: Ved STOP eller STANDBY:
Tilbagespoling, ved GENGIVELSE: Billedsøg-
ning bagud
I
Fremadspoling: Ved STOP eller STANDBY:
Fremadspoling, ved GENGIVELSE: Billedsøg-
ning fremad
h
Pause/Stop: Standsning af båndet bortset fra ved programmerede optagelser
(TIMER)
;P+
Vælg: Næste linje/programnummer
Q
Vælg: Til venstre
OK
Gem/bekræft: Lagring/bekræftelse af indtastningen
P
Vælg: Til højre
MENU
Menu: Hentning/afslutning af hovedmenuen
P- =
Vælg: Forrige linje/programnummer
TIMER
TIMER: Programmering af optagelser med ShowView eller ændring/sletning af
programmerede optagelser
KORT BETJENINGSGUIDE
&


background image
Forsiden på apparatet
m
Fra/tilslutning: Fra-/tilkobling af apparat, afbrydelse af funktion, afbrydelse af program-
merede optagelser (TIMER)
PROG r
Vælg:Programnummer/linje nedad
PROG q
Vælg:Programnummer/linje opad
REC n
Optagelser: Optagelse af den nuværende indstillede TV-kanal
H
Tilbagespoling: Ved STOP eller STANDBY: Tilbagespoling, ved GENGIVELSE: Billedsøg-
ning baglæns
I
Fremadspoling: Ved STOP eller STANDBY: Fremadspoling, ved GENGIVELSE:
Billedsøgning fremad
G
Gengivelse: Gengivelse af et indspillet bånd
h
Pause/Stop, båndet skubbes ud: Standsning af båndet, ved STOP skubbes det ilagte
bånd ud
Bagsiden af apparatet
4
Netkontakt: Tilkobling af netkablen
AUDIO OUT L R
Kontakt Audioudgang venstre/højre : Tilkobling af et HiFi-anlæg
EXT.2
AV. 2
Kontakt Scart 2: Tilkobling af en Satellit-mottaker, Dekoder, videobåndoptager e.l.
(Programnummer '
E2')
EXT.1
AV. 1
Kontakt Scart 1: Tilkobling af TV-apparatet (Programmnummer '
E1')
2
Kontakt antenneindgang: Tilkobling af antennen
TV
Kontakt antenneutgang : Tilkobling af TV-apparatet
&


background image
Tak fordi du besluttede dig til at købe en HITACHI . VT-
FX140ENA er en af de mest avancerede og brugervenlige video-
båndoptagere (VCR) på markedet.
Læs venligst denne betjeningsvejledning før videobåndoptageren
tages i brug. Den indeholder vigtige informationer og henvisninger
vedrørende brugen.
Udstyret må ikke straks efter transporten flyttes fra et koldt til
et varmt lokale eller omvendt - eller tændes ved en ekstrem høj
luftfugtighed.
Vent i mindst tre timer efter transporten af udstyret. Videobånd-
optageren har brug for denne tid for at vænne sig til det nye miljø
(temperatur, luftfugtighed osv).
Denne videobåndoptager er beregnet til optagelse og afspilning af
videobånd, som er mærket VHS.
Bånd mærket VHS-C (VHS-bånd til videokameraer) kan kun anven-
des med en dertil egnet adapter.
God fornøjelse med din nye videobåndoptager
Vigtige henvisninger til korrekt brug
A Farlig højspænding i apparatet! Må ikke åbnes!
Du risikerer at få et elektrisk stød!
A Apparatet indeholder ikke dele, som kan repareres af kunden.
Overlad vedligeholdelsen til kvalificerede, professionelle folk.
A Så snart videobåndoptageren er tilsluttet netspændingen, er
dele af apparatet hele tiden strømførende. For at slukke helt
for videobåndoptageren skal netstikket trækkes ud af stikkon-
takten.
C Denne betjeningsvejledning er trykt på miljøvenligt papir.
C Brugte batterier afleveres på dertil beregnede opsamlingsste-
der.
C Udnyt de muligheder der findes i dit land til miljøvenlig
bortskaffelse af emballagen.
C Dette elektroniske apparat indeholder mange materialer, som
kan genbruges. Orienter dig om mulighederne for genbrug af
dit gamle apparat.
B Sørg for at der kan komme luft igennem apparatets ventil-
ationshuller. Apparatet må ikke stå på et blødt underlag.
B Sørg for at der ikke kan trænge væske eller genstande ind i
apparatet. Sæt ikke vaser o.l. på videobåndoptageren. Hvis der
er trængt væske ind, trækkes netstikket straks ud, og kunde-
service konsulteres.
B Sæt ikke brændbare genstande (stearinlys, fyrfadslys osv.)
ovenpå apparatet.
B Sørg for at børn ikke stikker genstande ind i åbninger eller
ventilationshuller.
·
ShowView er et registreret varemærke, som tilhører Gemstar
Development Corporation. ShowView systemet fremstilles på
licens fra Gemstar Development Corporation.
For at kunne identificere apparatet, hvis du har spørgsmål, eller hvis
det evt. skulle blive stjålet, kan du skrive serienummeret her. Du
finder serienummeret (Prod.Nr.) på typeskiltet på bagsiden af
apparatet:
MODELNO.
VTFX140ENA
PROD. NO.
..............................
Dette produkt opfylder kravene i direktiv 73/23/EØF + 89/36/EØF +
93/68 EØF.
Tekniske data
Netspænding: 220-240V/50Hz
Effektforbrug: 16W
Tilbagespolingstid: ca. 100 sekunder (E-180 videobånd)
Mål i cm (B/H/D): 38.0/9.3/26.0
Antal videohoveder :4
Antal videohoveder (HIFI):2
Optagelses/gengivelsestid: 4 timer (SP) (E-240 videobånd)
8 timer (LP) (E-240 videobånd)
Medfølgende tilbehør
·
Betjeningsvejledning
·
Fjernbetjening og batterier
·
Antennekabel
·
Netkabel
BETJENINGSVEJLEDNING HITACHI VTFX140ENA
1


background image
1. Tilslutning af videobåndoptageren
3
............
Klargøring af fjernbetjeningen
3
..........................
Tilslutning af videobåndoptageren til TV-apparatet
3
..........
Tilslutning med scartkabel og 'Easy Link'
3
..................
Tilslutning med scartkabel uden 'Easy Link'
5
................
Tilslutning uden scartkabel
6
.............................
Tilslutning af ekstraapparater
6
...........................
2. Ibrugtagning
7
..............................
Første installation
7
....................................
Tildeling af dekoder
7
..................................
Manuel søgning efter TV-kanaler
8
........................
Andvendelse af satellitmodtager
9
........................
Automatisk søgning efter TV-kanaler
9
....................
Monitorfunktion
9
.....................................
Manuel arrangering/sletning af TV-kanaler
10
...............
Indstilling af sprog på TV-skærmen
10
.....................
Indstilling af klokkeslæt og dato
11
........................
3. Vigtige oplysninger til brugen
12
...............
Navigering i menuen på TV-skærmen
12
...................
4. Gengivelse
14
...............................
Afspilning af bånd
14
...................................
Gengivelse af NTSC-bånd
14
............................
Visning af aktuel båndposition
14
.........................
Søgning efter en båndposition med billede (billedsøg-
ning)
15
.............................................
Stillbillede/slowmotion
15
...............................
Søgning efter en båndposition uden billede (spoling)
15
.......
Funktionen 'Easy View'
15
...............................
Tape Finder
16
.......................................
5. Fjernelse af billedforstyrrelser
17
..............
Optimering af sporlejring (Tracking)
17
....................
Optimering af stillbillede
17
.............................
6. Manuelle optagelser
18
.......................
Generelt
18
..........................................
Optagelser uden automatisk afbrydelse
18
.................
Optagelse med automatisk afbrydelse (OTR One-
Touch-Recording)
18
..................................
Sikring af båndet mod utilsigtede optagelser
18
..............
Optagelser i række (Assemble snit)
19
....................
Omstilling af optagelseshastigheden (SP/LP)
19
..............
Automatisk styrede optagelser fra en satellitmodtager
(RECORD LINK)
19
...................................
Funktionen 'Direkte optagelse' (Direct Record)
20
...........
Til- og frakobling af funktionen 'Direkte optagelse'
(Direct Record)
20
....................................
7. Programmering af optagelser (TIMER)
21
.......
Generelt
21
..........................................
Programmering af optagelser (med 'ShowView')
21
..........
Problemer og løsninger ved programmerede optagelser
22
....
Programmering af optagelser (uden 'ShowView'
23
...........
Problemløsninger ved programmerede optagelser
23
.........
Kontrol, ændring eller sletning af en programmeret
optagelse (TIMER)
24
..................................
Funktionen 'NexTView Link'
24
..........................
8. Yderligere funktioner
25
.....................
Omstilling af video(farve)-system
25
......................
Børnesikring
25
.......................................
Til-/frakobling af OSD-information
26
.....................
Uendelig gengivelse af et bånd
26
.........................
Den automatiske afbrydelse
27
...........................
Valg af lydkanal
27
.....................................
9. Støjfjernelse ved modtagelse
28
...............
Optimering af modulator
28
.............................
Til-/frakobling af modulator
28
...........................
10. Før du tilkalder en tekniker
29
................
Indholdsfortegnelse
2