background image
Instruktionsbog
DZ-MV750E/DZ-MV730E
DZ-GX20E/DZ-MV780E
Dansk
Deutsch
Français
DZ-GX20E/DZ-MV780E
DZ-MV750E/DZ-MV730E
DZ-GX20E (UK)/DZ-MV780E (UK)
DZ-MV750E (UK)/DZ-MV730E (UK)
Instruktionsbog
Læs denne instruktionsbog i sin helhed
for at opnå den bedste ydeevne og
mange års problemfri brug.
DVDCAM PC Software Support Centre
URL http://dvdcam-pc.support.hitachi.ca/
DZ-GX20E
DZ-MV780E
DZ-MV750E/DZ-MV730E
SELECT
STOP/EXIT
DISC
NAVIGA
TION
MENU
SELECT
STOP/EXIT
DISC
NAVIGA
TION
MENU
SELECT
STOP/EXIT
DISC
NAVIGA
TION
MENU
Hitachi, Ltd. Japan
No. 1410 Inada,
Hitachinaka - city, Ibaraki 312-8505
HITACHI EUROPE LTD.
Whitebrook Park
Lower Cookham Road
Maidenhead
Berks
SL6 8YA
UNITED KINGDOM
Tel: 01628 643000
Fax: 01628 643400
HITACHI EUROPE GmbH
Munich Office
Dornacher Strasse 3
D-85622 Feldkirchen bei München
GERMANY
Tel: +49 -89-991 80-0
Fax: +49 - 89 - 991 80 -224
Hotline: +49 - 180 - 551 25 51 (12ct/min.)
HITACHI EUROPE SRL
Via T. Gulli n.39
20147 MILAN
ITALY
Tel: 02 487861
Fax: 02 48786381
Servizio Clienti
Tel. 02 38073415
HITACHI EUROPE S.A.S
Lyon Office
B.P.45, 4 Allée des Sorbiers 69671 Bron Cedex
FRANCE
Tel: 04 72 14 29 70
Fax: 04 72 14 29 99
HITACHI EUROPE S.A.
364, Kifissias Ave. & 1, Delfon Str.
152 33 Chalandri
Athens
GREECE
Tel: 1-6837200
Fax: 1-6835694
HITACHI EUROPE S.A.
Gran Via Carlos III
Trade - Torre Este
08028 Bar
86 Planta 5a Edificios
celona
SPAIN
Tel: 93 409 2550
Fax: 93 491 3513
HITACHI EUROPE AB
Box 77
S-164 94 KISTA
SWEDEN
Tel: 08 562 711 00
Fax: 08 562 711 11
HITACHI EUROPE LTD.
Norwegian Branch Office
Strandveien 18
1366 Lysaker
NORWAY
Tel: 02205 9060
Fax: 02205 9061
HITACHI EUROPE LTD.
BENELUX BRANCHE OFFICE
BERGENSESTEENWEG 421
1600 SINT-PIETERS-LEEUW
BELGIUM
Tel:0032/2 363 99 01
Fax:0032/2 363 99 00
www.hitachi-consumer-eu.com
QR35611 ©Hitachi, Ltd. 2005


background image
Dansk
2
Vigtige oplysninger
Af hensyn til din sikkerhed
Med POWER-kontakten tændes og slukkes DVD-videokameraet, uden at dette påvirker dato/klokkeslætfunktionen.
Efterlades DVD-videokameraet i længere perioder uden opsyn, bør det slukkes.
DVD-videokameraet og lysnetadapteren/
opladeren har følgende advarselsmærkater.
FORSIGTIG! MÅ IKKE ÅBNES
AF HENSYN TIL RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE,
SOM BRUGEREN KAN FORETAGE
SERVICE PÅ.
OVERLAD SERVICE TIL FAGUDDANNET
SERVICEPERSONALE.
Identifikation af advarselsmærkater
Forholdsregler
ADVARSEL:
Mange fjernsynsprogrammer
og film er beskyttet iht. lov om ophavsret.
I visse tilfælde gælder lov om ophavsret privat
videooptagelse af materiale, der er beskyttet iht.
lov om ophavsret.
ADVARSEL:
Brug kun de angivne DZ-BP14S/
DZ-BP7S-/DZ-BP14SW-/DZ-BP7SW-batterier
og den angivne DZ-ACS2 (E)-lysnetadapter/
oplader for at undgå risikoen for personskade
eller beskadigelse af DVD-videokameraet
og lysnetadapteren/opladeren.
ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER
ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES
FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER
ELEKTRISK STØD MÅ KUN DET ANBEFALEDE
TILBEHØR BRUGES.
FORSIGTIG
MÅ IKKE ÅBNES ­ RISIKO
FOR ELEKTRISK STØD
Dette symbol advarer brugeren
om uisoleret spænding inde i enheden
i en størrelsesorden, der kan forårsage
elektrisk stød. Enhver berøring
af enhedens indvendige dele
er derfor farlig.
Dette symbol gør brugeren
opmærksom på, at der fulgte vigtig
dokumentation vedrørende betjening
og vedligeholdelse med enheden.
Disse vejledninger bør læses,
så der ikke opstår problemer.
LCD-displayet er fremstillet vha. en ekstremt
avanceret teknologi. Over 99,99% af dets
billedelementer (pixel) er effektive, men nogle
(under 0,01%) kan fremstå som klare farvede
prikker. Det er ikke tegn på fejl, men betyder,
at displayet yder det optimale inden for den
nuværende teknologis rammer.
KLASSE 1
LASERPRODUKT
FORSIGTIG
Dette produkt indeholder en laserdiode
i en klasse højere end klasse 1. Af hensyn til
sikkerheden må der ikke fjernes dæksler for
at få adgang til produktets indvendige dele.
Overlad al service til faguddannet personale.


background image
Dansk
3
Important for United Kingdom
(for DZ-GX20E (UK)/DZ-MV780E (UK)/DZ-MV750E (UK)/DZ-MV730E (UK))
The mains lead on this equipment is supplied with a moulded plug incorporating a fuse, the value
of which is indicated on the pin face of the plug.
Should the fuse need to be replaced, an ASTA or BSI approved BS 1362 fuse must be used of the
same rating. If the fuse cover is detachable never use the plug with the cover omitted. If a
replacement fuse cover is required, ensure it is of the same colour as that visible on the pin face
of the plug. Fuse covers are available from your dealer.
DO NOT cut off the mains plug from this equipment. If the plug fitted is not suitable for the power
points in your home or the cable is too short to reach a power point, then obtain an appropriate
safety approved extension lead or consult your dealer.
If there is no alternative to cutting off the mains plug, ensure that you dispose of it immediately,
having first removed the fuse, to avoid a possible shock hazard by inadvertent connection to the
mains supply.
VIGTIGT
Lederne i netledningen er farvekodet:
Blå = Nul, Brun = Strømførende
Følgende anvisninger skal overholdes, da ovenstående farvekode ikke nødvendigvis stemmer
overens med farvemarkeringen, der identificerer udtagene i dine stik:
Den BLÅ leder skal sluttes til udtag, der er markeret med bogstavet N, eller som har farvekoden
BLÅ eller SORT.
Den BRUNE leder skal sluttes til udtag, der er markeret med bogstavet L, eller som har farvekoden
BRUN eller RØD. De to ledere må under ingen omstændigheder sluttes til udtag, der er markeret
med bogstavet E eller jordsymbolet
, eller som har farvekoden grøn eller grøn og gul.


background image
Dansk
4
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Foruden den omhyggelige overholdelse af kvalitetsstandarderne ved produktionen af dette videoprodukt er
sikkerheden en vigtig faktor ved design af de enkelte instrumenter. Men sikkerheden er også dit ansvar.
Denne side indeholder en oversigt over vigtige sikkerhedsoplysninger, som skal medvirke til, at du på en sikker
måde kan få glæde af DVD-videokameraet og tilbehøret.
1 Læs denne vejledning.
2 Gem denne vejledning.
3 Vær opmærksom på advarslerne.
4 Følg alle vejledningerne.
5 Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand.
6 Rengør kun apparatet med en tør klud.
7 Bloker aldrig ventilationsåbningerne i apparatet.
Installation skal ske som beskrevet i
producentens vejledning.
8 Installer aldrig udstyret i nærheden af varmekilder,
f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne
eller andre apparater (inkl. forstærkere),
der frembringer varme.
9 Sørg for at trække netledningen, så den ikke
blive trådt på eller klemmes, især ved stik,
stikkontakter og de steder, hvor ledningerne
kommer ud af apparatet.
10 Brug kun tilbehør, der anbefales af producenten.
11 Brug kun kameravogn, holder,
trefod, beslag eller bord, der
anbefales af producenten eller
sælges sammen med apparatet.
Ved brug af kameravogn skal
du være særligt forsigtig,
så du undgår at komme til skade
i forbindelse med, at den kørende
kameravogn vælter.
12 Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr, og når
apparatet efterlades ubenyttet i længere perioder.
13 Overlad service til faguddannet personale. Service
af dette apparat er nødvendig, hvis det er blevet
beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket
e beskadiget, hvis der er blevet spildt væske på
apparatet, eller der er faldet noget ned på det, hvis
apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke
fungerer normalt eller er blevet tabt.
14 Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og
der må ikke placeres væskefyldte objekter på det,
f.eks. vaser.


background image
Dansk
5
Forholdsregler ved brug
Sørg for at behandle displayet forsigtigt
·
Displayet er en skrøbelig enhed. Tryk ikke på dets overflade, slå ikke på det, og stik ikke i det med
et skarpt objekt.
·
Hvis du trykker på displayets overflade, kan der opstå ujævnheder i billedet. Hvis sådanne
ujævnheder ikke forsvinder hurtigt, skal du slukke DVD-videokameraet, vente lidt og derefter
tænde kameraet igen.
·
Anbring ikke DVD-videokameraet, så displayet vender nedad.
·
Luk displayet, når DVD-videokameraet ikke er i brug.
Displayet og søgeren:
·
Displayet og søgeren indeholder præcisionsteknologi. Blandt det samlede antal pixel
(ca. 120.000 pixel i displayet og ca. 200.000 pixel i søgeren) kan der mangle 0,01 % eller færre pixel
(sorte prikker), ligesom enkelte pixel kan forblive belyste som farvede prikker (røde, blå, grønne).
Dette skyldes begrænsninger i den aktuelle teknologi og er ikke et tegn på fejl, der vil påvirke
optagelsen.
·
Displayet og søgeren dæmpes en smule, når DVD-videokameraet bruges ved lave temperaturer,
f.eks. i kolde områder eller lige efter at det er tændt. Den normale lysstyrke gendannes,
når temperaturen inde i DVD-videokameraet stiger.
Hold DVD-videokameraet korrekt
·
Hold ikke i søgeren eller displayet, når du løfter DVD-videokameraet. Søgeren eller displayet
kan løsne sig, og du risikerer at tabe DVD-videokameraet.
Udsæt ikke DVD-videokameraet for slag eller stød
·
Dette DVD-videokamera er præcisionsudstyr. Pas på, at det ikke rammer hårde objekter
eller tabes.
·
Ved brug af trefod er det vigtigt, at DVD-videokameraet monteres sikkert på den. Brug ikke
DVD-videokameraet på en trefod et sted, hvor det udsættes for alvorlige rystelser eller stød.
Undgå sand og støv!
·
Fint sand eller støv, der trænger ind i DVD-videokameraet eller lysnetadapteren/opladeren,
kan forårsage funktionsfejl og defekter.
Undgå vand og olie!
·
Vand eller olie, der trænger ind i DVD-videokameraet eller lysnetadapteren/opladeren,
kan forårsage elektriske stød, funktionsfejl og defekter.