background image
COLOUR TELEVISION
CP 1424 R/T - CP 2024 R/T - CP 2124 R/T
GREEK
G
cover page/continental - GR
13/10/00
9:56
Page 1


background image
1
¶Ãª¡
G
TMËÌ·ÓÙÈΤ~ ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ .....................................................................................2
¢È¿Ù·ÍË ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ .....................................................................................3
- ÔÔi¤ÙËÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ .................................................................................3
- TMÓÂÛË ÎÂÚ·>·~............................................................................................3
- iÌÈÛÙÈο ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ ÂÌÚfi~ Î·È >Û^.....................................................3
- ÕÓÔÈÁÌ·/ÏÂ>ÛÈÌÔ ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ ...............................................................3
§ÂÈÙÔÚÁ>Â~ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.............................................................................4
ÈÏÔÁ< ÁÏÒÛÛ·~.................................................................................................4
TMÓÙÔÓÈÛÌfi~ ηӷÏÈÒÓ.........................................................................................5
- ÙfiÌ·ÙÔ~ ÛÓÙÔÓÈÛÌfi~ ................................................................................5
- ¢ÈfiÚi^ÛË ÙËÏÂÔÙÈÎÔ Î·Ó·ÏÈÔ ..................................................................5
- ÃÂÈÚÔÎ>ÓËÙÔ~ ÛÓÙÔÓÈÛÌfi~ ηӷÏÈÒÓ ............................................................6
§ÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ ................................................................................7
- ÈÏÔÁ< ·ÚÈiÌÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ...................................................................7
- iÌÈÛÙÈÎfi <¯Ô ............................................................................................7
- iÌÈÛÙÈÎfi ÂÈÎfiÓ·~........................................................................................7
- ªÂÓÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ........................................................................................7
- ÈÏÔÁ< ÁÏÒÛÛ·~ .................................................................................7
- ÏÂ>^Ì· ÁÈ¿ Ù· ·ÈÈ¿ ........................................................................8
- ÔÏfiÈ .....................................................................................................8
- ÊÓÈÛË ...............................................................................................8
- ¶ÚÔÁ. ·ÊÓ. .........................................................................................8
- ÙfiÌ·ÙÔ ÎÏÂ>ÛÈÌÔ ........................................................................................8
- Ó¿ÎÏËÛË .......................................................................................................8
TELETEXT .............................................................................................................9
TMÓÂÛË ÂÍ^ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÛÎÂÒÓ ........................................................................10
ËÁfi~ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË~ ÚÔ,ÏËÌ¿Ù^Ó..............................................................11
¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ....................................................................................11
CL2554/2854 AN-GREC
13/10/00
10:01
Page 1


background image
°È· ÙË ÈÎ< Û·~ ÚÔÛÙ·Û>·, Û·~ ·Ú·Î·ÏÔÌ ӷ È·,¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·Ù¤~ ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·~ ÚÈÓ ÏÂÈ-
ÙÔÚÁ<ÛÂÙ ÙË ÛÛÎÂ< Û·~ Î·È Ó· ÙÈ~ ÊÏ¿ÍÂÙ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ< ·Ó·ÊÔÚ¿.
ËÚÂ>Ù fiÏÂ~ ÙÈ~ ÚÔÂÈÔÔÈ<ÛÂÈ~, ÚÔÊÏ¿ÍÂÈ~ Î·È ÔËÁ>Â~ ¿Ó^ ÛÙË ÛÛÎÂ<, ηiÒ~ Î·È Ù^Ó ÔËÁÈÒÓ
¯ÂÈÚÈÛÌÔ.
°TMTM
¡ÂÚfi Î·È ÁÚ·Û>·:
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
ÎÔÓÙ¿ Û ÓÂÚfi, .¯. Ì·ÓȤڷ,
ÓÈÙ<Ú·, ÓÂÚÔ¯ÙË, ÎÏ. ÛÂ ÁÚfi
fiÁÂÈÔ, < ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ÈÛ>Ó·, ÎÏ.
Í·ÚÙ<Ì·Ù·:
ªËÓ ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û<
Û·~
ÛÂ
·ÛÙ·i¤~
ηÚÔÙÛ¿ÎÈ,
ÙÚ>ÔÔ,
ÌڷΤÙÔ
<
ÙÚ·¤È,
ÂÂÈ< ÌÔÚÂ> Ó· ¤ÛÂÈ ÙÚ·Ì·Ù>Ô-
ÓÙ·~ οÔÈÔ ·È> < ÂÓ<ÏÈÎÔ Î·È Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ ,Ï¿,Ë. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÙÂ
ÌfiÓÔ Î·ÚÔÙÛ¿ÎÈ, ÙÚ>ÔÔ, ÌڷΤÙÔ
< ÙÚ·¤È Ô Ó· ÛÛÙ<ÓÂÈ Ô Î·Ù·-
ÛηÛÙ<~.
ÂÚÈÛÌfi~:
È Û¯ÈṲ̂~ Î·È Ù· ·ÓÔ>ÁÌ·Ù· ÛÙÔ
ÂÚ>,ÏËÌ·
¿Ú¯ÔÓ
ÁÈ·
ÙÔÓ
·Ó·Áη>Ô ·ÂÚÈÛÌfi, Ô ÁÈ· Ó· ÂÍ·-
ÛÊ·ÏÈÛiÂ> ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â>Ó·È
ÌÏÔηÚÈṲ̂ӷ < ηÏÌ̤ӷ.
ªËÓ Î·ÏÙÂÙ ÔÙ¤ ÙÈ~ Û¯ÈṲ̂~
Î·È Ù· ·ÓÔ>ÁÌ·Ù· Ì ·ÓÈ¿ < ¿ÏÏ·
·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ·.
ªËÓ ÌÏÔοÚÂÙ ÔÙ¤ ÙÈ~ Û¯ÈṲ̂~
Î·È Ù· ·ÓÔ>ÁÌ·Ù· ÙÔÔiÂÙÒÓÙ·~ ÙË
ÛÛÎÂ< Û ÎÚÂ,¿ÙÈ, ηӷ¤, ¯·Ï> <
¿ÏÏË Ì·Ï·Î< ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
ªËÓ
ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙÂ
ÔÙ¤
ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÂ ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ fi^~
Û ÌÈ· ,È,ÏÈÔi<ÎË < ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓÔ
ÓÙÔÏ¿È, ·Ó ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï>ÛÂÙÂ
ÚÒÙ· ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·ÂÚÈÛÌfi.
¶ÚÔÛÙ·Û>· ÙÔ Î·Ï^>Ô ÚÂÌ·ÙÔ~:
ÔÔiÂÙÂ>ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ÚÂÌ·ÙÔ~
¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ÙÔ ·ÙÔÓ
¿ÓiÚ^ÔÈ < Ó· ÛÌȤÂÙ·È ·fi
·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ·. ¡· Â>ÛÙÂ ÈÈ·>ÙÂÚ·
ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ> ÌÂ Ù· ,ÛÌ·Ù·, Ú>Â~
Î·È ÙÔ ÛËÌÂ>Ô ·fi ÙÔ ÔÔ>Ô ÙÔ
ηÏÒÈÔ
ÂͤگÂÙ·È
·fi
ÙËÓ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË.
ÃTM
ÚÔÊÔÔÛ>·:
Ù< Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈ-
ÙÔÚÁÂ> ·fi ÎÚÈ· ·ÚÔ¯< Ô Ó·
ÛÌÊ^ÓÂ> Ì ÙËÓ ÂÙÈΤٷ Ù^Ó ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙË~. Ó ÂÓ Â>ÛÙÂ
Û>ÁÔÚÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ ÙË~ ÎÚÈ·~
·ÚÔ¯<~ ÛÙÔ Û>ÙÈ Û·~, ÛÌ,ÔÏÂ-
iÂ>ÙÂ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛ^Ô < ÙË ¢.
°È· ÙÈ~ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂÈ~ Ô ÌÔÚÔÓ Ó·
ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÔÓ ÌÂ Ì·Ù·Ú>Â~ <
¿ÏÏÂ~ ËÁ¤~, ÛÌ,ÔÏÂiÂ>Ù ÙÈ~
ÔËÁ>Â~ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ.
ÀÂÚÊfiÚÙ^ÛË:
ªËÓ ÂÚÊÔÚÙÒÓÂÙ ÙÈ~ Ú>Â~,
Ù·
ηÏÒÈ·
ÚÔ¤ÎÙ·ÛË~
<
Ù·
ÔÏÚÈ·,
ÂÂÈ<
ÌÔÚÂ>
Ó·
ÚÔÎÏËiÂ> ÚηÁÈ¿ < ËÏÂÎÙÚÔÏË-
Í>·.
>ÛÔÔ~ ·ÓÙÈÎÂÈ̤Ó^Ó Î·È ÁÚÔ:
ªËÓ ÂÈÙÚ¤,,ÂÙ ÔÙ¤ ÙËÓ Â>ÛÔÔ
·ÓÙÈÎÂÈ̤Ó^Ó
<
ÁÚÔ
ÛÙÔ
ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÙË~ ÛÛÎÂ<~, ÂÂÈ<
ÌÔÚÂ> Ó· ÚÔÎÏËiÂ> ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ>·
< ÚηÁÈ¿.
¶ÚÔÛ·ÚÙ<ÛÂÈ~:
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÚÔÛ·ÚÙ<ÛÂÈ~
Ô ÂÓ ÛÓÈÛÙ¿ Ô Î·Ù·ÛηÛÙ<~,
ÂÂÈ< Â>Ó·È ÂÈÎ>ÓÓÂ~.
·i·ÚÈÛÌfi~:
ÔÛÓ¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒÈÔ ·fi ÙËÓ
Ú>· ÚÈÓ ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi. ªË ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÁÚ¿ ηi·ÚÈÛÙÈο <
·ÂÚÔfiÏ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÛÙÂ
¤Ó·
ÂÏ·ÊÚ¿ ,ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó> ÁÈ· Ó· ηi·-
Ú>ÛÂÙÂ ÙÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ÙË~ ÛÛÎÂ<~.
¡ ª¡TM TMÀTMÀ
Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ<ÛÂÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û<
Û·~
ÛÂ
È·ÊÔÚÂÙÈÎ<
i¤ÛË,
ÙÔ
Ï<ÎÙÚÔ
ÏÂÈÙÔÚÁ>·~
MAIN
POWER
Ú¤ÂÈ
Ó·
·ÙËiÂ>
(ÎÏÂÈÛÙ< i¤ÛË / OFF) ÁÈ· 15 ÙÔÏ¿-
¯ÈÛÙÔÓ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙË ÌÂÙ·Î>ÓËÛË
ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÔÓËiÂ> Ë ÔifiÓË.
TMµTM
µÏ¿,Ë Ô ··ÈÙÂ> TM¤Ú,È~:
ÔÛÓ¤ÛÙÂ
ÙÔ
ηÏÒÈÔ
·fi
ÙËÓ Ú>· Î·È Î·Ï¤ÛÙ ÙÔ ÂÍÔÛÈÔ-
ÔÙË̤ÓÔ Û¤Ú,È~ fiÙ·Ó:
- Ô Î·ÏÒÈÔ ÚÂÌ·ÙÔ~ < ÙÔ ÊÈ~
Â>Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ӷ < ÍÂÊÙÈṲ̂ӷ.
- Ó ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi
< ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓÔ.
- Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂiÂ> ÛÂ
,ÚÔ¯< < ÓÂÚfi.
- Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤¯ÂÈ Ô,ÏËiÂ> ÛÂ
ÂÚ,ÔÏÈÎfi ¯ÙËÌ· < ÎÚ··ÛÌfi <
¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¿Ù^Ì· < ÙÔ
ÂÚ>,ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÔÛÙÂ> ËÌ>·.
- Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â ÏÂÈÙÔÚÁÂ>
ηÓÔÓÈο, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔiÂ>Ù Û^ÛÙ¿
ÙÈ~ ÔËÁ>Â~. iÌ>ÂÙÂ ÌfiÓÔ ·Ù¿
Ù· ÚiÌÈÛÙÈο/¯ÂÈÚÈÛÙ<ÚÈ· Ô
ηiÔÚ>ÔÓÙ·È ÛÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ÏÂÈ-
ÙÔÚÁ>·~. Ï·Ói·Ṳ̂ÓË ÚiÌÈÛË
·ÙÒÓ Ù^Ó ÚiÌÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÚÂ> Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ
,Ï¿,Ë
ηÈ
Ó·
¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÎÂ< ·fi
ÙÔ ÂÍÔÛÈÔÔÙË̤ÓÔ Û¤Ú,È~ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û< ÙË~.
- Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÚÔÛÈ¿ÂÈ ÌÈ·
Ê·ÓÂÚ< ÌÂÙ·,ÔÏ< ÛÙËÓ ·fiÔÛ<
ÙË~, ¯ÚÂÈ¿ÂÙ·È Û¤Ú,È~.
TM¤Ú,È~:
ªËÓ ÂȯÂÈÚ<ÛÂÙ ӷ ÂÈÛοÛÂÙÂ
< Ó· οÓÂÙ ۤÚ,È~ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
ηiÒ~ Ë ·Ê·>ÚÂÛË ÙÔ >Û^ ¿ÓÂÏ
ÌÔÚÂ> Ó· Û·~ ÂÎi¤ÛÂÈ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ~
Ù¿ÛÂÈ~.
ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο:
YÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿ÔÓÙ·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο,
,Â,·È^iÂ>Ù fiÙÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi~ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ> (ÁÓ<ÛÈ·) ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ô
ÛÓÈÛÙ¿ Ô Î·Ù·ÛηÛÙ<~. ¢È·ÊÔ-
ÚÂÙÈο,
ÌÔÚÂ>
Ó·
ÚÔÎÏËiÂ>
ÚηÁÈ¿, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ>· < ¿ÏÏÂ~
ÂÈÎ>ÓÓÂ~ ηٷÛÙ¿ÛÂÈ~.
OEÏÂÁ¯Ô~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~:
YÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚ^iÂ> ÙÔ Û¤Ú,È~ <
Ë ÂÈÛÎÂ<, ËÙÂ>ÛÙÂ Ó· Á>ÓÂÈ
¤Ó·~ ¤ÏÂÁ¯Ô~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~ (fi^~
ηiÔÚ>ÂÈ Ô Î·Ù·ÛηÛÙ<~) ÁÈ·
Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï>ÛÂÙÂ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï< ÏÂÈ-
ÙÔÚÁÈÎ< ηٿÛÙ·ÛË ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·-
Û<~ Û·~.
TMª¡TM ¶ºÀ§·TM
2
G
CL2554/2854 AN-GREC
13/10/00
10:01
Page 2


background image
¢· TM §TMTM
Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÌÂ Ô Ì·Ù·Ú>Â~ 1,5 V AAA Ô ¯ÔÚËÁÔÓÙ·È
·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. YÙ·Ó ÙÔÔiÂÙÂ>ÙÂ ÙÈ~ Ì·Ù·Ú>Â~, ,Â,·È^iÂ>ÙÂ fiÙÈ Ë
ÔÏÈÎfiÙËÙ· Ù·ÈÚÈ¿ÂÈ Ì ٷ ÛËÌÂ>· (+) Î·È (­) ̤۷ ÛÙÔ i¿Ï·ÌÔ Ù^Ó
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ÏÂ>ÛÙ ηϿ ÙÔ Î¿ÏÌÌ·.
¶£TM ª¶ø¡
TMÀ¡¢TM TM
À£ªTM §TMTM
ÕÓÔÈÁÌ·
ÓÔ>ÍÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ (ÁÂÓÈÎfi~ È·ÎfiÙË~). ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÓÔ>ÁÂÈ. Ó fi¯È, ȤÛÙ ÙÔ:
Ï<ÎÙÚÔ ÂfiÌÂÓÔ < ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ ÛÙËÓ ÚfiÛÔ,,Ë ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~ - < ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ <
ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÂfiÌÂÓÔ < ÚÔËÁÔÌÂÓÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ~ < ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÈiÌËÙÈο Ï<ÎÙÚ· ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ.
Ê^ÙÂÈÓ< ¤ÓÂÈÍË ·Ó·ÌÔÓ<~ Û,<ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÔifiÓË ÂÌÊ·Ó>ÂÙ·È Ë ÂÈÎfiÓ·.Ô ÌÂÓÔ ÙË~ ÁÏÒÛÛ·~ i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ>
·ÙÔÌ¿Ù^~.
ÏÂ>ÛÈÌÔ
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ӤÏiÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ·Ó·ÌÔÓ<~. Ê^ÙÂÈÓ<
¤ÓÂÈÍË ·Ó·ÌÔÓ<~ ·Ó¿,ÂÈ. Ó ÂÓ ÛÎÔÂÂÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û< Û·~ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
È¿ÛÙËÌ·, ÎÏÂ>ÛÙÂ ÙËÓ ÌÂ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÛÙËÓ ÚfiÛÔ,,Ë ÙË~ ÙËÏÂfiÚ·ÛË~.°È· Ó· ÎÏÂ>ÛÂÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË,
ȤÛÙ ·Ú¯Èο ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ STAND-BY ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ, ÛÙË ÛÓ¤¯ÂÈ· ÎÏÂ>ÛÙ ÙËÓ Ì ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ÁÂÓÈÎfi~
È·ÎfiÙË~ ( ON / OFF ) .
¡°ª/§TMª §TMTM
3
¶§
§À°TM
TM¢TM
µ¡
TM¢TM
AUDIO
ÀTM
¡¢·
¡ª¡TM
¶§ ¶ª¡À/
¶°Àª¡À
¶°ªªTM
¶§
¡TMTM
ÃÀ
¶§
TM£TM
§ÃTMÀ
G
°È· ÙË Û^ÛÙ< Î·È Î·Ï< Ï<,,Ë <¯Ô
Î·È ÂÈÎfiÓ·~ Â>Ó·È ··Ú·>ÙËÙË Ë
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ<
ÂÁηٿÛÙ·ÛË
ÙË~ ÎÂÚ·>·~. YÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>-
ÙÂ ÌÈ¿ ÂÍ^ÙÂÚÈÎ< ÎÂÚ·>·, ·Ù<
ÛÓ
ÒÓÙ·~ ¤Ó· ÔÌÔ·ÍÔÓÈÎfi ηÏÒÈÔ
75 ohm.
220-240 V 50 Hz AC
CL2554/2854 AN-GREC
13/10/00
10:01
Page 3


background image
ÊÔ ÛÓ¤ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔ ÛÓ¯¤~ ÚÂÌ· 220 V 50 Hz AC, ·Ù<ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ ON / OFF ÛÙËÓ
ÛÛÎÂ<. Ô ÌÂÓÔ ÁÏÒÛÛ·~ i· ÂÌÊ·ÓÈÛiÂ> ·ÙÔÌ¿ÙÔ~.
ªÂ Ù· "
<
" Ï<ÎÙÚ· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔÓ
ΤÚÛÔÚ· ÛÙÔ "GR" ËÏ. ÏÏËÓÈο. °È¿ Ó· ÎÏÂ>ÛÂÙ ÙÔ ª¡À
ÁÏÒÛÛ·~ ·Ù<ÛÙ ÙÔ Ï<ÎÙÚÔ MENU ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ>Ô.
TMªøTM : Ô ª¡À ÁÏÒÛÛ·~ ·ÚÔÛÈ¿ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ fi^~ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÛÂ ÂÚ>Ù^ÛË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË~ ·ÏÏ·Á<~
ÁÏÒÛÛ·~, È·,¿ÛÙÂ ÙËÓ ÛÂÏ>· 7.
4
§À°TM §ÃTMÀ
TV ¯^Ú>~ TELETEXT
TV ÌÂ TELETEXT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PR
PR
MENU
NORMAL/OK
SLEEP
RECALL
DELETE
SKIP
MOVE
MODE
?
R
Y
G
C
R-40A01
1
2
3
5
7
9
10
11
13
16
18
4
8
6
12
15
17
14
1.
ÕÓÔÈÁÌ·/ÏÂ>ÛÈÌÔ
(·Ó·ÌÔÓ<)
2.
0 - 9
ÈÏÔÁ¤·~ ηӷÏÈÔ
3.
OK
ÈÏÔÁ< ÌÂÓÔ
3.
NORMAL
ÈÏÔÁ< ÂÈÎfiÓ·~
4.
ÈÏÔÁ¤·~ TV/Audio
5.
fiÌÂÓÔ k¤ÚÛÔÚ·~
ÚfiÁÚ·ÌÌ·
6.
¶ÚÔËÁÔÌÂÓÔ
k¤ÚÛÔÚ·~
ÚfiÁÚ·ÌÌ·
7.
ÍËÛË ¤ÓÙ·ÛË~ <¯Ô
¤ÚÛÔÚ·~ ÂÍÈ¿
8.
ªÂ>^ÛË ¤ÓÙ·ÛË~ <¯Ô
¤ÚÛÔÚ·~ ·ÚÈÛÙÂÚ¿
9.
MENU
ÓÂ>ÍÂÈ~ ÛÙËÓ ÔifiÓË
10.
TMÈÁ< <¯Ô (ÂÓ
¿Ú¯ÂÈ <¯Ô~)
11.
RECALL
TMÙÔȯÂ>· ηӷÏÈÔ
12.
SLEEP
ÙfiÌ·ÙÔ ÎÏÂ>ÛÈÌÔ
13.
¢Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È
14.
MOVE
(ªÂÓÔ ¢ÈfiÚi^ÛË~)
(MÂÙ·ÎÈÓËÔË)
15.
SKIP
(ªÂÓÔ ¢ÈfiÚi^ÛË~)
¶·Ú¿Î·Ì,,Ë Î·Ó·Ï.
16.
ÓÂÚÁÔÔ>ËÛË/
·ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË
17.
DELETE
(ªÂÓÔ ¢ÈfiÚi^ÛË~)
¢È·ÁÚ·Ê< ηӷÏ.
18.
MODE
¢Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù·È
16.
ÓÂÚÁÔÔ>ËÛË/
·ÂÓÂÚÁÔÔ>ËÛË
1.
ÕÓÔÈÁÌ·/ÎÏÂ>ÛÈÌÔ
ÙËÏÂfiÚ·ÛË~
2.
0 - 9
ÈÏÔÁ¤·~ ÛÂÏ>·~
TELETEXT
3.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
(ÚÂÙ<ÚÈÔ)
4.
TV ÌÂ TELETEXT
¢Ï< ÂÈÎfiÓ·
5.
fiÌÂÓË ÛÂÏ>·
TELETEXT
6.
¶ÚÔËÁÔÌÂÓË
ÛÂÏ>· TELETEXT
7.
ÀÔÛÂÏ>·
TELETEXT
8.
Ú¿ÙËÌ· TELETEXT
9.
MENU
°È· ¤ÓÙ·ÛË <¯Ô ηÈ
Ê^ÙÂÈÓfiÙËÙ·
10.
TMÈÁ< <¯Ô
11.
ÔοÏ,,Ë
ÎÚÌ̤ÓË~ ·¿ÓÙËÛË~
12.
¢ÈÏ·ÛÈ·ÛÌÌfi~
ÌÂÁ¤iÔ~ ¯·Ú·ÎÙ<Ú^Ó
13.
¶ÚÔÛ^ÚÈÓ< ·ÎÚ^ÛË
TELETEXT
14.
¶Ú¿ÛÈÓÔ
15.
fiÎÎÈÓÔ
17.
ªÏÂ
18.
>ÙÚÈÓÔ
¶§° °§øTMTMTM
Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ<ÚÈÔ Â>Ó·È Û¯ÂÈ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÈ~ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂÈ~ Ì TELETEXT (CP1424T/CP2024T/CP2124T) ηÈ
ÁÈ· ÙÈ~ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂÈ~ ¯^Ú>~ TELETEXT. Ô̤Ó^~, ÌÂÚÈο Ï<ÎÙÚ· ¤¯ÔÓ ÔÏϷϤ~ ÏÂÈÙÔÚÁ>Â~:
G
GB
F
D
I
E
NL
DK
FIN
N
S
PL
HECCBZ
HCZ
RO
GR
CL2554/2854 AN-GREC
13/10/00
10:01
Page 4