background image
ÖËÔÇ îððì
ØØÛßóÓßÒËÚßÝÌËÎ×ÒÙ Ü×Ê×Í×ÑÒ
Ðß
Ò±ò ðïèè
ìîØÜÈêï ÐÌëóÙß
ëëØÜÈêï ÐÉïóØß
ÎñÝæ ÝÔËóíèìïÉÔ ¿²¼
ÝÔËóïîîë
Ò Ì Í Ý ÐÌëóÙßñÐÉïóØß
ßÊÝëóË Ý¸¿--·-
ÍñÓ ßÜÜÛÒÜËÓ
̸·- ¿¼¼»²¼«³ ·²½´«¼»- ¿´´ ·²º±®³¿¬·±² ²»½»--¿®§ º±® ¬¸» ìîñëëØÜÈêïô »¨½»°¬ ·²º±®³¿¬·±² ¬¸¿¬ ·-
¬¸» -¿³» ¿- ¬¸» ìîñëëØÜÌëïÓò ß´´ º»¿¬«®»-ñ¿¼¶«-¬³»²¬- º±® ìîñëëØÜÈêï ¿®» ¬¸» -¿³» ¿-
ìîñëëØÜÌëïÓò д»¿-» ®»º»® ¬± Í»®ª·½» Ó¿²«¿´ Ðß Ò±ò ðïèé ©¸»² -»®ª·½·²¹ ³±¼»´ ìîñëëØÜÈêïò
ÝÑÒÌÛÒÌÍ
ÌØÛ Í×ÓÐÔÛ ÎÛÓÑÌÛ ÝÑÒÌÎÑÔ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòî
ÓÑÒ×ÌÑÎ ÞÛÆÛÔ Ü×ÚÚÛÎÛÒÝÛÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòí
ÝßËÌ×ÑÒæ
̸»-» -»®ª·½·²¹ ·²-¬®«½¬·±²- ¿®» º±® «-» ¾§ ¯«¿´·º·»¼ -»®ª·½» °»®-±²²»´ ±²´§ò ̱ ®»¼«½» ¬¸» ®·-µ ±º
»´»½¬®·½ -¸±½µ ¼± ²±¬ °»®º±®³ ¿²§ -»®ª·½·²¹ ±¬¸»® ¬¸¿² ¬¸¿¬ ½±²¬¿·²»¼ ·² ¬¸» ±°»®¿¬·²¹ ·²-¬®«½¬·±²-
«²´»-- §±« ¿®» ¯«¿´·º·»¼ ¬± ¼± -±ò Þ»º±®» -»®ª·½·²¹ ¬¸·- ½¸¿--·-ô ·¬ ·- ·³°±®¬¿²¬ ¬¸¿¬ ¬¸» -»®ª·½»
¬»½¸²·½·¿² ®»¿¼ ¬¸» N×ÓÐÑÎÌßÒÌ ÍßÚÛÌÇ ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍM ·² ¬¸·- -»®ª·½» ³¿²«¿´ò
ÍßÚÛÌÇ ÒÑÌ×ÝÛ
ËÍÛ ×ÍÑÔßÌ×ÑÒ ÌÎßÒÍÚÑÎÓÛÎ ÉØÛÒ ÍÛÎÊ×Ý×ÒÙ
ݱ³°±²»²¬- ¸¿ª·²¹ -°»½·¿´ -¿º»¬§ ½¸¿®¿½¬»®·-¬·½- ¿®» ·¼»²¬·º·»¼ ¾§ ¿
±² ¬¸» -½¸»³¿¬·½- ¿²¼ ±² ¬¸» °¿®¬- ´·-¬ ·² ¬¸·-
Í»®ª·½» Ü¿¬¿ ¿²¼ ·¬- -«°°´»³»²¬- ¿²¼ ¾«´´»¬·²-ò Þ»º±®» -»®ª·½·²¹ ¬¸» ½¸¿--·-ô ·¬ ·- ·³°±®¬¿²¬ ¬¸¿¬ ¬¸» -»®ª·½» ¬»½¸²·½·¿²
®»¿¼ ¿²¼ º±´´±© ¬¸» N׳°±®¬¿²¬ Í¿º»¬§ ײ-¬®«½¬·±²-M ·² ¬¸·- Í»®ª·½» Ó¿²«¿´ò
ÐÎÑÖÛÝÌ×ÑÒ ÝÑÔÑÎ ÌÛÔÛÊ×Í×ÑÒ
ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ ßÒÜ ÐßÎÌÍ ßÎÛ ÍËÞÖÛÝÌ ÌÑ ÝØßÒÙÛ ÚÑÎ ×ÓÐÎÑÊÛÓÛÒÌ
ÿ
ÌÑ ÙÑ ÌÑ ß ÝØßÐÌÛÎô ÝÔ×ÝÕ ÑÒ ×ÌÍ ØÛßÜ×ÒÙ ÞÛÔÑÉ


background image
î
ÐÌëóÙßñÐÉïóØß
ÓËÌÛ
ÚßÊ ÝØ
ÍÛÔÛÝÌ
ÊÑÔ õ
ÝØ ó
ÝØ õ
ßñÊ ÒÛÌ
ÊÑÔ ó
ÓÛÒË
×ÒÐËÌÍ
ÐÑÉÛÎ
ÛÈ×Ì
½
¾
¿
¸
¹
·
¼
»
º
ï ÐÑÉÛÎ ¾«¬¬±²
Ю»-- б©»® ¾«¬¬±² ¬± ¬«®² ¬¸» д¿-³¿ ÌÊ ÑÒ ±® ÑÚÚò
¾ ÝØõ øÙ÷ô ÝØó øØ÷
Ю»-- ¬¸» ÝØõ ø
Ù÷ «° ±® ÝØó øØ÷ ¼±©² ¾«¬¬±²- ¬± -»´»½¬ ¼»-·®»¼ ½¸¿²²»´ ±® ¬± ²¿ª·¹¿¬» ¬¸» ±² -½®»»² ¼·-°´¿§ º»¿¬«®»- ©¸»² ·² ßÊ
ÒÛÌ ³±¼»ò
½ ÊÑÔó øÚ÷ô ÊÑÔõ øÛ÷
Ю»-- ¬¸» ÊÑÔó ø
Ú÷ ¼±©² ±® ÊÑÔõ øÛ÷ «° ¾«¬¬±²- ¬± -»´»½¬ ¼»-·®»¼ -±«²¼ ´»ª»´ ±® ¬± ²¿ª·¹¿¬» ¬¸» ±² -½®»»² ¼·-°´¿§ º»¿¬«®»- ©¸»²
·² ßÊ ÒÛÌ ³±¼»ò
¼ ÍÛÔÛÝÌ ¾«¬¬±²
Ю»-- ÍÛÔÛÝÌ ¾«¬¬±² ¬± Í»´»½¬ ©¸»² ·² ÓÛÒË ¿²¼ ßÊ ÒÛÌ ³±¼»ò
» ÓËÌÛ ¾«¬¬±²
̱ ®»¼«½» ¬¸» -±«²¼ ¬± ±²» ¸¿´º ±º ²±®³¿´ ª±´«³» øÍÑÚÌ ÓËÌÛ÷ ¬± ¿²-©»® ¬¸» ¬»´»°¸±²»ô »¬½òô °®»-- ¬¸» ÓËÌÛ ¾«¬¬±²ò Ю»-- ¬¸»
ÓËÌÛ ¾«¬¬±² ¿¹¿·² ¬± ¬«®² ¬¸» -±«²¼ ±ºº ½±³°´»¬»´§ øÓËÌÛ÷ò ̱ ®»-¬±®» ¬¸» -±«²¼ô °®»-- ¬¸» ÓËÌÛ ¾«¬¬±² ±²» ³±®» ¬·³»ô ±® °®»--
¬¸» ÊÑÔËÓÛ Ë° ø
Û÷ ¾«¬¬±²ò
º ÚßÊ ÝØ ¾«¬¬±²
Ю»-- ÚßÊ ÝØ ¾«¬¬±² ¬± ¿½½»-- §±«® º¿ª±®·¬» ½¸¿²²»´-ò
¹ ×ÒÐËÌÍ ¾«¬¬±²
Ю»--·²¹ ¬¸» ×ÒÐËÌÍ ¾«¬¬±² ®»°»¿¬»¼´§ ©·´´ ½§½´» ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ·²°«¬ ·¬»³- ø-»» »¨¿³°´» ±² °¿¹» íí÷ò
¸ ÛÈ×Ì ¾«¬¬±²
ɸ»² ·² ÓÛÒË ³±¼»ô ¬¸·- ¾«¬¬±² ©·´´ »¨·¬ ¿´´ Ѳóͽ®»»² Ü·-°´¿§-ò
· ÓÛÒË ¾«¬¬±²
Ю»-- ¬¸» ÓÛÒË ¾«¬¬±² ¬± -¬¿®¬ ¬¸» Ѳóͽ®»»² Ü·-°´¿§ò
ßÊ ÒÛÌ ¾«¬¬±²
Ю»-- ¬¸·- ¾«¬¬±² ¬± ¿½½»-- ¬¸» ß«¼·±ñÊ·¼»± ²»¬©±®µ øßÊ Ò»¬÷ ³»²«ò ̸» ßÊ Ò»¬ ¿´´±©- ¬¸» «-»® ¬± ½±²¬®±´ »¨¬»®²¿´ ½±³°±²»²¬-
©·¬¸ ¬¸» ÌÊK- ®»³±¬» ½±²¬®±´ò øÍ»» ½±³°´»¬» »¨°´¿²¿¬·±² ¿²¼ »¨¿³°´» ±² °¿¹»- íïóíî÷
ß-·¼» º®±³ ¬¸» ÝÔËóíèìïÉÔ Ó¿·² λ³±¬»ô Ø×ÌßÝØ× ¸¿- ¿´-± °®±ª·¼»¼ ¿ -»½±²¼ ®»³±¬» ½±²¬®±´ º±® §±«® ½±²ª»²·»²½»ò ̸» Í·³°´»
λ³±¬» ݱ²¬®±´ ¸¿- ¬¸» ¾¿-·½ º»¿¬«®»- ¬¸¿¬ ¿®» ³±-¬ ±º¬»² «-»¼ò
ÒÑÌÛæ
̸» Í·³°´» λ³±¬» ½¿²²±¬ ¾» °®±¹®¿³³»¼ ¬± ½±²¬®±´ »¨¬»®²¿´ ½±³°±²»²¬-ò
ÝÔËóïîîë


background image
í
ÐÌëóÙßñÐÉïóØß
Ó±²·¬±® Þ»¦»´ Ü·ºº»®»²½»-


background image


background image
JUNE 2004
HHEA-MANUFACTURING DIVISION
PA
No. 0187
42HDT51M:
PT5-G Chassis
55HDT51M:
PW1-H Chassis
AVC75:
AVC5-U Chassis
R/C: CLU-3841WL
N
N T
T S
S C
C
P
PT
T5
5--G
G//P
PW
W1
1--H
H
A
AV
VC
C5
5--U
U C
Ch
ha
as
ss
siis
s
SERVICE MANUAL
CONTENTS
SAFETY PRECAUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PRODUCT SAFETY NOTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
SERVICING PRECAUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
AGENCY REGULATORY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ACKNOWLEDGMENTS AND TRADEMARKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
BASIC SETUP & OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ADJUSTMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
TROUBLESHOOTING FLOWCHARTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
BLOCK DIAGRAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
CONNECTION DIAGRAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
FINAL WIRING DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
EXPLODED VIEW (AVC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
WAVEEFORMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
DC VOLTAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..70
CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
PRINTED CIRCUIT BOARDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
EXPLODED VIEW (PDP MONITOR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
PARTS LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
QUICK REFERENCE PARTS LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
CAUTION:
These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of
electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions
unless you are qualified to do so. Before servicing this chassis, it is important that the service
technician read the "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" in this service manual.
SAFETY NOTICE
USE ISOLATION TRANSFORMER WHEN SERVICING
Components having special safety characteristics are identified by a
on the schematics and on the parts list in this
Service Data and its supplements and bulletins. Before servicing the chassis, it is important that the service technician
read and follow the "Important Safety Instructions" in this Service Manual.
PLASMA DISPLAY PANEL
SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT
!
TO GO TO A CHAPTER, CLICK ON ITS HEADING BELOW
Updated 5/23/05
Version 0187.2
Updated 8/11/05