background image
R
DISPLAY OUTPUT
POWER SUPPLY
1234
ANTENNA INPUT
VIDEO INPUT
VIDEO OUTPUT
VIDEO
L
R
AUDIO
VIDEO
L
R
AUDIO
(MONO)
NAVIGATION INPUT
COLOR CONTROL
ON
OFF
PWR
CALL
CH
MODE
BRIGHT
AUTO
AV REMOTE CONTROL UNIT
RUE-4115
TV
NAV.
VIDEO
TV TUNER/DIVERSITY UNIT
TUE-T012
RGB INPUT
MANUAL
TRAVEL
TUE-T012
· BRUKSANVISNING/INSTALLATIONS- OCH
ANSLUTNINGSANVISNINGAR
Läs igenom denna bruksanvisning för att lära
känna apparaten och få maximalt utbyte av
dess egenskaper och funktioner. Behåll
bruksanvisningen för framtida bruk.
PAL Type TV Tuner


background image
2
VARNING
Utropstecknet inom triangeln samt "VARNINGEN"
gör användaren uppmärksam på viktiga
bruksanvisningar.
Underlåtenhet att följa anvisningarna resulterar i
svåra skador med dödlig utgång.
Försiktighetsåtgärder
TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR. Det kan resultera i en olycka, brand eller
elektriska stötar.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Om något föremål skulle
sväljas, skall en läkare kontaktas omedelbart.
ANVÄND KORREKT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR. Fel amperetal kan orsaka
brand eller elektriska stötar.
AVSEDD ENDAST FÖR MONTERING I BILAR MED 12 VOLTS, NEGATIVT (­) JORDAT
BATTERI. Rådfråga återförsäljaren i osäkra fall. Fel batterispänning kan orsaka brand eller
elektriska stötar.
KOPPLA UR KABELN FRÅN DET NEGATIVA (­) UTTAGET PÅ BILBATTERIET INNAN
ANSLUTNINGARNA GÖRS. Detta för att undvika risken för elektriska stötar eller olycksfall
på grund av kortslutning.
KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRÅN EN STRÖMKABEL FÖR ATT STRÖMFÖRSÖRJA
NÅGOT ANNAT TILLBEHÖR. Det leder till en för hög kabelbelastning och kan resultera i
brand eller elektriska stötar.
MONTERA INTE APPARATEN PÅ EN PLATS DÄR DEN KAN HINDRA MANÖVRERING AV
FORDONET ELLER UTSÄTTA PERSONER I FORDONET FÖR FARA. Det kan leda till försämrad
sikt framåt eller hindra rörelseförmågan.
MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR I NÅGON DEL I BROMSSYSTEMET VID
KABELDRAGNING ELLER JORDANSLUTNING. Montera inga fästdelar, som t. ex. bultar eller
i muttrar, i någon del i styr-, eller bromssystemet eller i någon tank vid kabeldragning eller
jordanslutning. Användandet av sådana delar kan leda till att fordonets styrförmåga
försämras och orsaka bromsfel, annan olycka eller personskada.
AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM UPPSTÅR. Sluta genast att använda
apparaten och kontakta återförsäljaren där apparaten köptes om det uppstått ett problem,
som t.ex. ljud- eller bildförlust, att främmande föremål trängt in i apparaten, rökbildning eller
skadlig lukt.
MANÖVRERA INTE APPARATEN OCH TITTA INTE HELLER PÄ BILDSKÄRMEN UNDER
PÅGÅENDE KÖRNING AV FORDONET. Manövrering av apparaten kan störa förarens
uppmärksamhet framåt och resultera i en olycka. Stanna alltid fordonet på en säker plats
innan apparaten manövreras.


background image
3
Försiktighetsåtgärder
GÖR ANSLUTNINGARNA PÅ KORREKT SÄTT. Felaktiga anslutningar kan orsaka brand eller
olycka.
DRA KABLARNA RAKA OCH SÅ ATT DE INTE KOMMER I KLÄM. Dra kablarna raka, så att
de inte böjs runt rörliga delar och så att de inte kommer i kontakt med vassa delar som kan
skada kablarna. Om detta försummas kan det orsaka fel på apparaten eller fordonet.
ANVÄND INTE DENNA UTRUSTNING TILL ANNAT ÄN VAD SOM ANGES FÖR FORDONET
IFRÅGA. Det kan resultera i elektriska stötar eller personskada.
ANVÄND INTE NYA OCH GAMLA BATTERIER SAMTIDIGT. SÄTT I BATTERIERNA MED
POLERNA VÄNDA ÅT RÄTT HÅLL. Kontrollera noggrant att batteripolerna (+ och ­) vänds åt
korrekt håll enligt angivna anvisningar vid isättning av batterier. Batterier som är spruckna
eller som läcker batterisyra kan orsaka brand eller personskada.
LÅT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GÖRA KABELDRAGNINGEN OCH MONTERINGEN.
Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kräver teknisk kunskap och
erfarenhet. Kontakta återförsäljaren, som sålde apparaten, för utförandet av säker
montering.


background image
4
FÖRSIKTIGT
Utropstecknet inom triangeln samt "FÖRSIKTIGT"
gör användaren uppmärksam på viktiga
bruksanvisningar.
Underlåtenhet att följa anvisningarna resulterar i
svåra skador med dödlig utgång.
ANVÄND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHÖR OCH MONTERA TILLBEHÖREN ORDENTLIGT.
Användandet av andra delar än som är avsedda för denna apparat kan leda till att
apparaten skadas invändigt eller till ostadig montering på grund av lossnande delar.
MONTERA INTE APPARATEN PÅ EN PLATS DÄR DEN UTSÄTTS FÖR FUKT ELLER DAMM. Om
mycket fukt eller damm tränger in i apparaten kan det leda till rökbildning eller brand.
STANNA FORDONET OM MANÖVRERING AV APPARATEN FÖRHINDRAR KÖRNING.
Försiktighetsåtgärder


background image
5
Innehåll
Sid
6 ............................................. Försiktighetsåtgärder
TV-bruk
11 ......................................... Automatisk förinställning
12 ...................................... Automatiskt val av kanaler
12 ........................................... Manuellt val av kanaler
13 ......................................................... Snabbsökning
15 .................. Om det uppstår störningar på skärmen
16 ......................... Kontroll av kanalen (Channel Call)
17 ............................................................ Röst/TV-ljud
18 ............................................................. Installation
21 .......................................................... Anslutningar
26 ........................................................... Fjärrkontroll
27 ............................................................. Felsökning
30 ...................................................... Specifikationer
Grundbruk
7 ................................................ Slå strömmen till/från
8 .................................. Skärmvisningar under körning
8 ............................................................ Lägesändring
9 ........... Inställning av kanalbandbredden för ditt land
10 ..................................................... Skärmjusteringar